Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Forskning inom Psykologi på Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitet bedrivs forskning inom biologisk psykologi, klinisk psykologi, hälsopsykologi och pedagogisk psykologi. Andra aktuella forskningsområden vid Linneuniversitetet gäller emotionell intelligens och arbetsrelationer, barns och ungas utsatthet, utveckling av empatisk förmåga hos psykologstudenter och behandlingspedagoger samt socialkognitiva processers betydelse för diskriminering på arbetsmarknaden. Vid Högskolan i Halmstad bedrivs, i samarbete med Linnéuniversitetet, forskning inom det idrottspsykologiska området.

Arbets- och organisationspsykologi

Forskningen inom Arbets- och Organisationspsykologi är knuten till flera forskningscentra: Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies, Center för Sustainable Active Ageing, och Forum for Research on Professions. De största forskningsområdena är diskriminering på arbetsmarknaden, karriärsforskning och åldrande i arbetslivet.

Läs mer om arbets och organisationspsykologi

Biologisk psykologi

Forskning i biologisk psykologi leds av professor Abdul Mohammed och professor Sigbert Warkentin. Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar samarbete med neuroanatomer, neurokemister och molekylärbiologer vid flera ledande internationella forskningsinstitutioner. Forskningen handlar om neurokognition och miljöns betydelse för hjärnans funktion och beteende vid åldrande, med huvudtyngd på inlärning och minne. Vi undersöker också underliggande neurobiologiska mekanismer som kan förklara uppkomsten av Alzheimers sjukdom och andra sjukdomstillstånd, speciellt i den åldrande hjärnan. Studierna utgörs av såväl experimentella som epidemiologiska studier på människor samt av experiment på djur.

Läs mer om Biologisk psykologi

Hälsopsykologi

Hälsopsykologi är ett kunskapsområde som använder psykologiskt vetande i studiet av hur sjukdom utvecklas och hur individen upplever och anpassar sig till sjukdom och till behandlingsinsatser. Detta forskningsfält representeras av Docent Ulf Stenström.

En annan gren inom hälsopsykologin, som leds av Docent Mikael Rennemark, studerar hälsorelaterade livsstilar och beteendemönster i den friska befolkningen samt bakomliggande mekanismer, t.ex. psykosociala determinanter och hur dessa kan påverkas. Denna forskning har ett särskilt fokus på psykologiska faktorer som är relaterade till åldrande och hälsa.

Andra forskningsområden relaterade till hälsopsykologi är miljöpsykologi. Forskningen inom detta område leds av Docent Marianne Henningsson och innefattar studier av relationer mellan människors hälsa och deras fysiska omvärld. Fil. Dr Judit Lindqvist studerar hur affekten ilska är relaterad till hälsa och i Fil Dr Yvonne Terjestams forskning studeras hur komplentativ träning påverkar hälsa och välmående. Två doktorander är knutna till forsningsområdet hälsopsykologi

Läs mer om Hälsopsykologi

Klinisk psykologi inkluderat missbruks- och beroendeforskning, behandlings- och utvärderingsforskning och organisationsforskning

Forskning i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet leds av Professor Mats Fridell. Området är i hög grad tvärvetenskapligt med pågående forskning kopplat till psykiatri, psykologi och vårdvetenskap i vid mening. Det innebär också att andra än enbart psykologer är involverade i pågående forskningsprojekt, främst läkare och socionomer.

Läs mer om klinisk psykologi

Kognition och neurokognition

Senare års internationella forskning har revolutionerat vår kunskap om hjärnan och dess funktioner. Ämnesområdet neurokognition behandlar sambandet mellan hjärnans funktion och kognitiva funktioner. De nya rönen innebär bland annat att vi behöver utveckla nya metoder som på ett mer objektivt och praktiskt sätt än vad som är möjligt idag kan mäta högre och grundläggande mentala funktioner, som exempelvis uppmärksamhetsförmåga

Läs mer om kognition och neurokognition

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi, som företräds av Marianne Henningsson (tidigare Lindström), handlar om hur människan genom sitt beteende påverkar den omkringliggande fysiska miljön (miljömedvetande, engagemang, miljöbeteende) samt hur individen själv påverkas av miljön (ljus, färg, buller, naturmiljön etc.). Med fysisk miljö menas både byggd miljö och naturmiljö, dock med koncentration på naturmiljö i våra undersökningar.

Läs mer om miljöpsykologi

Pedagogisk psykologi

Läsandets psykologi är en inriktning inom pedagogisk psykologi och behandlar främst frågor som har med utvecklingen av läs- och skrivförmågan att göra. Frågor gällande demokrati, självbild, motivation och konsekvenser för pågående och framtida studier i anslutning till läs och skrivutveckling berörs också. Forskningsinriktningen företräds av Docent/ leg. psykolog Idor Svensson, Fil. Dr. Lena Swalander och Docent/ leg. psykolog Christer Jacobson (specialpedagogik). I nuläget finns dessutom fyra doktorander som kommer att lägga fram avhandlingar inom forskningsområdet.

Läs mer om Pedagogisk psykologi

Social kognition

Forskning om social kognition studerar mänskligt tänkande i sociala sammanhang. Institutionens socialkognitiva forskning företräds av docent Jens Agerström och Fil. Dr. Rickard Carlsson och tangerar flera olika områden så som stereotyper, fördomsfullhet, personperception och moraliskt tänkande. Forskargruppen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom dessa områden. Forskningen har huvudsakligen en experimentell inriktning.

Läs mer om social kognition

Social och personlighetspsykologi

Läs mer om Social och personlighetspsykologi

Utvecklingspsykologi

Läs mer om Utvecklingspsykologi