Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Tips för att motverka plagiering

Problem med plagiering inom den högre utbildningen är något som uppmärksammas alltmer. På denna sida har vi samlat information och tips om hur du som lärare kan hjälpa dina studenter att undvika plagiering.

Ann-Sofie Henriksson tar i sin bok Att förebygga plagiat i studentarbeten - en pedagogisk utvecklingsmöjlighet (2008) upp fyra åtgärder för att förebygga plagiering:

  • Informera studenterna om vad plagiering är samt hur och varför de ska undvika det.
  • Ge studenterna möjlighet att öva akademiskt skrivande och ge dem hjälp med att utveckla sin förmåga att skriva vetenskapliga texter.
  • Utforma undervisning, uppgifter och examinationer på ett sätt som försvårar plagiering.
  • Informera dig själv.

Informera studenterna om plagiering

Genom information till studenterna går det att undvika en stor del av den plagiering som sker omedvetet. Refero är ett webbaserat läromedel som utvecklats för just detta ändamål. Det är emellertid viktigt att inte bara hänvisa studenterna till guiden utan se till så att de även har möjlighet att diskutera plagiering vid ett lektionstillfälle. Frågor som ofta dyker upp är till exempel vad som utgör allmänt känd kunskap på den kurs de går just nu, vad som betraktas som plagiat eller hur de ska hantera texthänvisningarna när de bygger ett stort avsnitt text på information från en enda källa.

Öva akademiskt skrivande

Även studenter som fått information om plagiering känner ofta en stor osäkerhet kring hur andras material kan integreras i den egna texten. Det är därför viktigt att studenterna får tillfälle att öva under förhållanden där de kan känna sig trygga att inte utlämnas till disciplinära åtgärder om de gör fel. Att lära sig skriva akademiskt är en process som kräver övning och måste få ta tid. I Studieverkstaden erbjuds både undervisning och handledning i akademiskt skrivande, med inriktning på bland annat den akademiska uppsatsens struktur och frågor som rör referenshantering och plagiat.

Utforma plagieringssäkra uppgifter och examinationer

När det gäller det medvetna plagieringsfusket hjälper det inte med information eller skrivhjälp. Då måste man istället arbeta med utformningen av studenternas uppgifter och ha diskussioner om akademisk ärlighet. Här följer några exempel från Jude Carrolls bok A handbook for deterring plagiarism in higher education på hur man kan utforma uppgifter:

  • Utforma frågor som anknyter till en konkret situation.
  • Studenten kan i stället för att beskriva en företeelse jämföra denna med en annan företeelse.
  • Studenten kan i stället för att beskriva en teori få tillämpa denna teori på ett speciellt fall.
  • Studenten kan under ett större uppsatsarbete göra delredovisningar, t ex av litteratursökning, första utkast, halvtidsseminarium.

Informera dig själv

I både Henrikssons och Carrolls böcker finns många tips på hur man kan arbeta för att motverka plagiering. Dessa och flera andra böcker om plagiering finns på biblioteket.
Fler böcker

Det finns också många webbsidor med användbar plagieringsinformation. Nedan följer några exempel.

Plagiarism: A good practice guide
Rapport av Jude Carroll med många bra tips om hur du som lärare kan designa uppgifter och arbeta med studenterna för att motverka plagiering.

PlagiarismAdvice.org
Brittisk organisation som arbetar med att stödja lärare inom högre utbildning i deras arbete mot plagiering. Sidan innehåller många olika typer av resurser att använda i arbetet med att minska risken för plagiering.

Ärligt talat
Lunds universitet har gjort ett material bestående av en novell och två filmer som handlar om hur det känns att vara offer för plagiering och hur lätt det är att råka in i en situation där man plagierar samt en lärarhandledning som tar upp hur man kan använda materialet i undervisningen.

Disciplinärenden 2009 vid högskolor och universitet
Rapport 2010:11 R från Högskoleverket med aktuell statistik över bland annat plagieringsfusk och påföljder vid olika lärosäten i Sverige.

Plagiatupptäckarsystem

På LNU finns för närvarande plagiatupptäckarsystemet Urkund som lärare kan använda för att kontrollera förekomst av plagiering i studentuppsatser. För att kunna använda Urkund måste du först skaffa ett konto, det gör du genom att skicka ett mailförfrågan till support_AT_urkund.se med ditt namn och universitet. För information om hur du kan använda Urkund i Moodle se Urkund via Moodle.

Använd litteratur

Henriksson, Ann-Sofie (2008). Att förebygga plagiat i studentarbeten - en pedagogisk utvecklingsmöjlighet. Uppsala: Uppsala universitet.

Carroll, Jude (2002). A handbook for deterring plagiarism in higher education. Oxford: Oxford Centre for Staff Development.