Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Pedagogik, magisterprogram, 60 högskolepoäng

 grey blockFakta

Examen: Magisterexamen

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Fakulteten för samhällsvetenskap

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde. Magisterprogrammets innehåll överensstämmer med masterprogrammets första år.

Programmet har två ingångar:

Ingång 1
För ingång 1 kan du kan välja att inrikta dig mot
- Allmän pedagogik där du på ett mer generellt plan fördjupar dig i pedagogikens frågor, kunskapsprocesser, normer och värden,
- Didaktik och lärares arbete där du problematiserar rådande frågeställningar inom det didaktiska kunskapsfältet samt normer och värden inom skolans värld,
- Specialpedagogik för att utveckla sådan kompetens som behövs för att tillsammans med andra aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering.
- Arbetsliv och vuxnas lärande som behandlar pedagogiska verksamheter i arbetslivet och vuxnas lärande och demokratiska kunskapsprocesser,
- Barns och ungdomars lärande- och socialisationsproblematik där du fördjupar dina kunskaper om hur man bistår barn och ungdomar, som kan behöva extra stöd, i deras lärande och förändringsprocess.


Under första delen läser du om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.
I utbildningen ingår självständiga arbeten omfattande 15 högskolepoäng.

Utbildningen sker i huvudsak på distans med cirka 6-7 fysiska träffar per termin på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Ingång 2
För ingång 2 inleds med en delkurs i skolutveckling och pedagogiskt förbättringsarbete. Här ges en överblick över det fält som rör systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Genom metodkurserna utvecklas metodiska förutsättningar för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Det innebär att den studerande ska bli förtrogen med de metoder som används för att inhämta, dokumentera, analysera och redovisa information av olika slag. Eftersom förbättringsarbete i förskola/skola involverar människor, utgör de etiska aspekterna en viktig del av kursen. Ett vetenskapligt förhållningssätt, liksom utmaningen att förena vetenskaplig kunskap med praktisk-erfarenhetsbaserad kunskap utgör en viktig bas i kursen. Det pedagogiska förbättringsarbetet i den egna verksamheten sammanställs skriftligen och redovisas i ett avslutande självständigt arbete där stöd ges i form av handledning.

Utbildningen ges normalt på halvfart. men studerande som tidigare läst Rektorsprogrammet kan tillgodoräkna sig 30 hp, vilket innebär att de oftast läser utbildningen på 1/4-delstakt.

Yrkesliv

Fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Examen

Filosofie magisterexamen. Programmet förbereder och ger behörighet för forskarutbildning i ämnet pedagogik.

Sökord: Pedagogik, Idrott, hälsa och beteendevetenskap

Höst 2016

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 35, 2016, Höst 2016. Hitta programstart
Urval: Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng den 15 april 2016.
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Platser: 20
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2016
Anmälningskod: LNU-42004
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet enligt följande:

90 högskolepoäng i huvudområdet pedagogik eller motsvarande huvudområde:
inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng,alternativt lärarexamen inkluderande ett examensarbete (självständigt arbete) samt minst två års pedagogisk arbetslivserfarenhet.
• Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
Särskild behörighet har även den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förvärvat motsvarande förkunskaper.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 21 250 SEK
Studieavgift, totalt: 85 000 SEK
Information om studieavgifter