Centrum för ledarskap i Småland

Alla företag, offentliga organisationer och ideella föreningar behöver arbeta med förnyelse av sina verksamheter. Ledare behöver därför skapa och utveckla organisations innovationsförmåga. Men hur gör man?

Centrum för ledarskap i Småland har under åren 2016-2023 pratat med hundratals verksamma chefer och ledare i vår del av världen om hur de förhåller sig till, och arbetar med, innovation. Arbetet har skett i samverkan med forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Utifrån samtalen och tidigare forskning har vi landat i ett antal vetenskapligt baserade användbara idéer, verktyg och metoder. På ett lättsamt sätt och med glimten i ögat presenterar vi nu en del av dessa i åtta korta filmer som tillsammans utgör Smålandsmodellen – ett sätt för dig att få fart på innovationsförmågan i din organisation.

Det är inte så att modellen garanterar framgång. Verkligheten är mer komplex än så. Se modellen som inspiration till samtal du kan föra i er organisation kring hur ni ska utveckla er innovationsförmåga.

Du hittar de åtta filmerna om Smålandsmodellen på sajten Ledarkunskap.se - centrumets digitala arena för innovationsdrivande ledarskap.

 

Ett centrum för framtidens ledarskap

Centrum för ledarskap i Småland inrättades 2016 under Ekonomihögskolan med ambitionen att vara en arena för framtidens ledarskap, där praktisk handling på forskningsbaserad kunskap stått i fokus. 

Vi har, i två stora projekt, samlat och byggt kunskap om ledarskapets betydelse för innovativa, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Eftersom vi finns i Småland har vi tagit avstamp i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige. I båda projekten har forskare vid Linnéuniversitetet samarbetat med forskare vid Jönköping University, framför allt Tekniska Högskolan.
Projekten avslutades i juli 2023 och verksamheten forsätter därefter i begränsad skala.

 

Ledarskap på landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat centrumet 3,4 miljoner kronor för två års arbete med start i september 2023. Det nya projektet ska bidra till utveckling av ledarskap på landsbygd och engagerar forskare inom ledarskap och idrottsvetenskap.

På många orter, särskilt i landsbygder, har idrottsmiljön - eller andra föreningar - en viktig funktion som nod för mer än enbart idrott. Den blir ofta mötesplatsen för barn och ungdomar efter skoldagens slut och på helger och lov. Här möts bybor över generationer för olika aktiviteter vilket skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap.

I detta blir ledarskapet centralt. Alla organisationer behöver kunniga och passionerade ledare, som kan utveckla både människor och verksamheter, och som utifrån befintlig kunskap vågar pröva nya vägar.

Här sammanfaller behoven för ideell sektor och för företag som lever och verkar på den småländska landsbygden. Företagsledare är ofta aktiva även i ideell verksamhet på sin ort och ser behovet av en levande landsbygd också för ett hållbart och långsiktigt näringsliv utanför de större tätorterna. Ett levande föreningsliv underlättar för företag – och offentliga organisationer – att såväl rekrytera som behålla personal.

Erfarenheter både från idrottsvetenskapen och Celed visar att skapande av goda mötesplatser, nätverkande och gemensamt lärande är av betydelse för att stärka och utveckla ledarskap. Utmaningarna finns på flera nivåer såväl inom det operativa ledarskapet på organisationsnivå, till övergripande sammanhang.

Tidigare projekt:
Ledarskap och entreprenörskap i Småland

2020-juli 2023 har centrumet drivit projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Det har varit steg två i ett långsiktigt arbete med utmanande och konkret ledarutveckling i vardagen. Framgångsfaktorn är att i praktisk handling bidra till modernisering av småländska företag, en jämnare genusstruktur och en inkluderande attityd i rekrytering av arbetskraft.

Projektet har varit ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Projektets digitala arena är Ledarkunskap.se

Målsättningen är att regionen på sikt kännetecknas som innovativ, nyttoskapande och växande, kopplat till Agenda 2030. Projektet har velat höja insikten om - och förståelse för - ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser. Centralt har varit hur ett innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap inkluderar mångfald i mer än ett avseende och i konkreta möten med olikheter. 

Små och medelstora företag har varit målgrupp för projektets aktiviteter. Metoden följer tidigare erfarenhet om hur man framgångsrikt kan arbeta i en småländsk kontext: Praktiska och enkla angreppssätt leder till förändring och forskarnas nära dialog med ledarna är avgörande. Det finns ett stort behov av fortsatt stöd för ledare och entreprenörer i ett förändringsarbete som sällan är enkelt för den enskilde.

I projektet ingick också Juniorledarskapsakademin som riktade sig till ledarskapsintresserade studenter i ett samarbete med Ung företagsamhet i Kalmar och Kronoberg.

Läs mer om Juniorledarskapsakademin i den här pdf:en.

EU-logga
Maskros