Johan Bergh och Åsa Rydell Blom

Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

CHANGE nr 1 2024 | Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald spelar en avgörande roll när vi ska tackla framtidens klimatförändringar. Skogen och dess produkter är ett av Linnéuniversitetets fokusområden, där forskare inom skilda ämnen studerar allt från skogsråvaran och träbyggnadsteknik till digitalisering, entreprenörskap och hälsofrämjande effekter.

Johan i vit rock med armarna i kors

Johan Bergh

Professor i skogsskötsel

Johan Bergh är jägmästare i grunden. Hans kompetensområde förutom skogsskötsel är skogens klimatnytta och hur klimatförändringar påverkar skogsbruket. Johan är också ledamot i Kungl. Skogs och lantbruksakademien.

Beviljade medel sedan 2014 
3,1 miljoner kronor Finansiär: Formas 
7,2 miljoner kronor Finansiärer: Vetenskapsrådet, Statens Energimyndighet, Södra, Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Ternryds stiftelse, Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Skogen berör och väcker känslor. De senaste åren har en debatt om skogen pågått på många plattformar och den har stundtals varit både högljudd och polariserad.

– Engagemanget handlar om både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Det märks i diskussioner om allt från skogsbruk och hållbarhet till allemansrätten, som är djupt rotad i folks själar här i Sverige, säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel och en av Sveriges ledande experter på skogens klimatnytta.

 

Huvudfokus är hela tiden ett hållbart brukande samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden.

Johan Bergh

 

Johan Bergh menar att biologisk mångfald och hållbart skogsbruk spelar en central roll när vi tar klivet mot ett mer biobaserat samhälle, det vill säga ett samhälle som inte använder fossila råvaror och fossil energi i samma utsträckning som i dag.

– Skogen är ett komplext område som behöver studeras utifrån många olika perspektiv. Därför tar vi oss an den utifrån en bredd av vetenskaper och ingångar. Huvudfokus är hela tiden ett hållbart brukande samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden.

Soptunna
Allt spillvirke tas tillvara för att användas till annat eller förbrännas för att utvinna bioenergi.
Johan Bergh på stege

 

Skogen är ett komplext område som vi behöver studera utifrån många olika perspektiv.

Johan Bergh

 

Forskning som sticker ut

Åsa Rydell Blom

Åsa Rydell Blom

Docent i virkeslära

Åsa Rydell Blom är prodekan vidfakulteten för teknik. Hennes forskning handlar bland annat om förståelse förvirkets egenskaper och användning av trä som byggmaterial. Åsa har studerat biologi och kemi samt disputerat i skogsindustriella produktionssystem.

Beviljade medel sedan 2018 
4,5 miljoner kronor
 Finansiärer: Vinnova, Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Skogsstyrelsen

Linnéuniversitetets skogliga och skogsindustriella profilområde förenar skogsbruk, träindustri, digitalisering, entreprenörskap och avancerade mjukvarusystem med miljö, turism och kulturarv. Det är unikt, menar Åsa Rydell Blom, docent i virkeslära och prodekan vid fakulteten för teknik.

 

”Med det här stora och tvärvetenskapliga angreppssättet sticker vi ut i Sverige, kanske till och med i Europa.”

Åsa Rydell Blom

 

– Vi tar ett brett grepp kring skogens alla värden i både forskning och utbildning, från det rent biologiska och tekniska till digitalisering, entreprenörskap och turism. Med det här stora och tvärvetenskapliga angreppssättet sticker vi ut i Sverige, kanske till och med i Europa. Det unika ligger dessutom i att vi tittar på hela produktionskedjan och även digitaliseringen av den. Från plantan i skogen och skogsskötsel, till den skogsindustriella produktionskedjan, färdiga produkter och hållbart byggande i trä. Allt hänger ihop och tillsammans kan vi stärka den kedjan, säger Åsa. Digitaliseringen av produktionskedjan är en stor och avgörande faktor för ett hållbart skogsbruk, likaså att hålla skogsråvaror i omlopp så länge som möjligt.

– Den största klimatnyttan när vi brukar skogen och producerar material är att producera långlivade produkter och cirkulera råvaran så mycket det bara går. I slutändan kan man förbränna träet och utvinna bioenergi, säger Åsa Rydell Blom.

Bidrar till kompetensförsörjningen i Sverige

Åsa i verkstaden håller i en planka

En stor del av den svenska skogsbranschens kompetensförsörjning kommer från Linnéuniversitetet. Johan Bergh har varit med och byggt upp den skogliga forskningen sedan 2014 och utbildningssidan har vuxit konstant under ett 20-tal år.

 

Samverkan med näringslivet och andra organisationer är en nyckelfaktor.

Åsa Rydell Blom

 

– Vi är stora på utbildningssidan numera. I Sverige är det bara Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och vi som utbildar inom skog. Vi har bland annat en utbildning i hållbart familjeskogsbruk för privata skogsägare och ett skogskandidatprogram som är väldigt populärt. Till det senare har vi runt 200 sökande varje år. Dessutom startar vi en ny masterutbildning 2024, Skogsbruk för grön hållbarutveckling, berättar han.

För att lösa komplexa samhällsfrågor är ett tvärvetenskapligt angreppssätt nödvändigt. Förutom att kombinera olika forskningsområden behövs också perspektiv från samhället och näringslivet, där en stor del av forskningen ska tillämpas, säger Johan Bergh. Ett exempel på samarbetsprojekt är The Bridge, ett partnerskap mellan Ikea, Södra och Linnéuniversitetet, med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet, där målet är att skapa en gemensam plattform för kunskapsutveckling.

Även Åsa Rydell Blom lyfter samverkan med näringslivet och organisationer som en nyckelfaktor.

– Här är det viktigt att få in perspektiv från både stora och mindre aktörer. Regionen runt Växjö och Kalmar är ett av Europas viktigaste områden vad gäller skogsbruk och skogsindustri och vi har många goda lokala samarbeten.

Sverige kan bli ett föregångsland

Johan Bergh menar att Linnéuniversitetets forskning om skogens värden kan bidra med viktig kunskap och underlag för de beslut som behöver fattas om hur vi ska bevara miljövärden och samtidigt bruka skogen framåt.

– Vad vi gör med skogen har stor påverkan på klimatnyttan i Sverige. Vi har goda möjligheter att bli ett föregångsland inom hållbart skogsbruk och visa att man kan ersätta fossila material och icke hållbara material med skogsråvara. Här är jag övertygad om att Linnéuniversitetet kan bidra starkt.