Det entreprenöriella universitetet

Ambitionsnivån är att Linnéuniversitetet skall kunna utmärka sig nationellt och internationellt genom sitt sätt att arbeta med entreprenörskap och kunna uppvisa den högsta andelen entreprenörer bland sina studenter.

Vi övertygade om att den entreprenöriella kulturen utvecklas genom attityder och kompetenser som komplement till ämneskompetensen, vilket i sin tur gör våra studenter extra attraktiva på arbetsmarknaden. Den entreprenöriella kompetensen blir kort sagt en hävstång till andra kunskaper och färdigheter och ökar studenternas konkurrenskraft.

Utbildningsinsatserna i entreprenörskap har som mål att:

 • utveckla studenternas entreprenörsanda
 • utveckla studentens förmåga att upptäcka och utnyttja möjligheter
 • öka kunskapen om vad som krävs för att starta och utveckla ett företag
 • ämnesanpassas för varje fakultet/institution eller program

Det handlar främst om övergripande, generiska kompetenser som att göra studenterna:

 • mer kreativa/innovativa, aktiva och motiverade
 • mer autonoma och risktoleranta
 • mer omvärldsorienterade
 • mer villiga att utmana sitt vaneseende och vanetänkande
 • mer tränade till möjlighetsseende
 • mer tilltro till sin förmåga att göra skillnad i olika situationer

 

Om projektet

Missionen är att skapa en entreprenöriell kultur med studenter, lärare och forskare som är motiverade och kapabla att vara aktiva medskapare i en global kunskapsekonomi präglad av hög dynamik, hög komplexitet och hög osäkerhet.

Med projektet "Det entreprenöriella universitetet" profilerar sig Linnéuniversitetet i sitt sätt att arbeta med entreprenörskap i utbildning. Målet är att alla universitetets programstudenter, oberoende av inriktning på sina studier, ska ha mött och inspirerats av det entreprenöriella förhållningssättet och fått verktyg att gå från tanke till handling för att genomföra sina idéer. Projektet "Det entreprenöriella universitetet" omfattar insatser från enstaka workshops i ämnet till heltäckande poängkurser på olika nivåer. Projektet, som berör hela universitetet, pågår 2012-2014 för att sedan integreras i ordinarie verksamhet. Finansiärer under projektperioden är Linnéuniversitetet, EU:s strukturfonder, Regionförbundet Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommuner samt Tillväxtverket.

"Det entreprenöriella universitetet" är ett av flera sätt för Linnéuniversitetet att realisera sina kärnvärden kring nyfikenhet, nytänkande, och nytta och svarar upp på våra löften om det moderna universitetet där allt är möjligt.

Projektet bidrar en ökad idégenerering vilket betyder att till exempel Drivhusen, Inkubatorerna, Science Parks, Företagscentrum, ALMI och andra aktörer kommer att få mer inflöde av embryon för tillväxt.

För att genussäkra projektet och höja andelen kvinnor bland entreprenörer i regionen driver Linnéuniversitetet också delprojektet "Entreprenöriella Linnékvinnor" med gästföreläsningar, nätverk och fortbildning i genusfrågor kopplat till entreprenörskap och företagande. Detta projekt stöds av Tillväxtverket.

Vad innebär det entreprenöriella universitetet

Det entreprenöriella universitetet har som mål att ta studenten från rollen som passivt objekt till ett handlingsskapande subjekt, eller mer pragmatiskt uttryckt, att ge studenterna kompetens att både generera idéer för förändring och att genomföra dessa.

För att uppnå detta strävar projektet efter att arbeta med för studenten involverande metoder, vilket bättre påverkar den personliga utvecklingen och djupare lager i personligheten. Det här genomförs i praktiken genom teoretiska föreläsningar och kreativa workshops med det entreprenöriella förhållningssättet i fokus.

Projektet belyser också samverkan med näringslivet genom att involvera entreprenöriella människor med sin vardag utanför universitetet. Det entreprenöriella universitetet kommer att knyta till sig "adjungerade adjunkter" då konceptet främjas av att många externa krafter är med och deltar som inspiratörer och gästföreläsare.

Toolbox

Arbetet med projektet "Det entreprenöriella universitetet" har bland annat resulterat i en "Toolbox" - en verktygslåda i vilken det fakultetsanpassade undervisningsmaterial som samlats och framställts under projektperioden sorterats och tillgängliggjorts.

Toolboxen innehåller sökbart material, länkar och samverkansexempel och syftar till internt erfarenhetsutbyte mellan forskare och lärare i ämnet entreprenörskap. I och med detta utgör Toolboxen grunden i en utbildningsplattform för entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Genom Toolboxen kan vi långsiktigt kvalitetssäkra vår breda utbildningsinsats, bibehålla och utveckla vårt pedagogiska förhållningsätt samt säkra att alla insatser bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Toolbox för entreprenörskapsundervisning

I denna toolbox finner du utbildnings- och undervisningsmaterial som samlats och framställts inom ramen för projektet "Det entreprenöriella universitetet".
Syftet är att du som undervisande lärare skall kunna söka efter:

 • Teoretiskt underlag (artiklar och litteratur)
 • Material från media och andra källor
 • Gästföreläsare/exempel
 • Praktiska övningar
 • Examinationer

Vi har dessutom valt att sortera materialet i nedanstående moduler, i enlighet med det pedagogiska förhållningssätt som vi utvecklat under projektets gång:

 • Introduktion till ämnet/begreppet
 • Möjligheter
 • Olika former för entreprenörskapet
 • Tillvägagångssätt/processer
 • Personen/Teamet/Nätverk
 • Kreativitet
 • Kontext/omvärld
 • Affärsmodellering

Arbetet med projektet "Det entreprenöriella universitetet" har bland annat resulterat i en "Toolbox" - en verktygslåda i vilken det fakultetsanpassade undervisningsmaterial som samlats och framställts under projektperioden sorterats och tillgängliggjorts.

Toolbox illustration

Toolboxen innehåller sökbart material, länkar och samverkansexempel och syftar till internt erfarenhetsutbyte mellan forskare och lärare i ämnet entreprenörskap. I och med detta utgör Toolboxen grunden i en utbildningsplattform för entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Genom Toolboxen kan vi långsiktigt kvalitetssäkra vår breda utbildningsinsats, bibehålla och utveckla vårt pedagogiska förhållningsätt samt säkra att alla insatser bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Toolbox för entreprenörskapsundervisning

I denna toolbox finner du utbildnings- och undervisningsmaterial som samlats och framställts inom ramen för projektet "Det entreprenöriella universitetet".
Syftet är att du som undervisande lärare skall kunna söka efter

Vi har dessutom valt att sortera materialet i nedanstående moduler, i enlighet med det pedagogiska förhållningssätt som vi utvecklat under projektets gång:

 • Introduktion till ämnet/begreppet
 • Möjligheter
 • Olika former för entreprenörskapet
 • Tillvägagångssätt/processer
 • Personen/Teamet/Nätverk
 • Kreativitet
 • Kontext/omvärld
 • Affärsmodellering
 • Affärsplan (demo)
 • Entreprenöriellt ledarskap/organisation
 • Den entreprenöriella ekonomin
 • Innovation

 

 

Entreprenöriella Linnékvinnor

 

Så här tycker studenter och medarbetare

Referenser från kurs/programansvariga

Kurs: Projektledning och entreprenörskap 7,5hp
Kursansvarig: Nicholas Pagden
Institution: Data, fysik och matematik (DFM)
Studenter: Medieproduktion

"Jag var initialt ganska skeptisk till projektet Det entreprenöriella universitetet, men som kursansvarig för en kurs i projektledning och entreprenörskap vore det ju ändå dumt att inte försöka dra nytta av deras kompetens.

Det första inledande mötet gav en tydligare bild av vad Det entreprenöriella universitetet kunde bidra med och jag bestämde mig för att försöka lägga mycket av den kommande kursens planering och genomförande på det entreprenöriella universitetet som tidigare hade hållt mindre delar av andra ämnens kurser.

Det entreprenöriella universitetet tog sig villigt an uppgiften och genomförde den på ett föredömligt sätt! Dialogen före, under och efter kursen har varit tydlig och snabb och genomförandet har varit utmärkt! Både jag och studenterna har varit mycket nöjda med såväl form som innehåll och kursen fick ett rejält lyft.

Jag skulle helhjärtat rekommendera andra kursansvariga att också dra nytta av det entreprenöriella universitetets kompetens!"

Nicholas Pagden (nicholas.pagden@lnu.se)

Kurs: Entreprenörskap med inriktning mot hälsopromotion 15 hp
Kursansvarig: Eva Egrenius Cegrell
Institution: Idrott, hälsa & beteendevetenskap
Studenter: Idrottsvetenskapliga programmet

"Som kursansvarig för hälsodelen i det Idrottsvetenskapliga programmet har entreprenörskursen kunnat genomföras professionellt och enkelt med hjälp av det entreprenöriella universitetet. Både jag och mina studenter är jättenöjda och jag kan varmt rekommendera alla kollegor som ansvarar för program eller kurser att nyttja den kompetens som det entreprenöriella universitetet kan bidra med hela vägen."

Eva Egrenius Cegrell (eva.egrenius.cegrell@lnu.se)

Program: Human Resourse and Management
Programansvarig: Gunilla Larsen Borg

"Den entreprenöriella dagen jag tillsammans med mina studenter tog del av har uppfattats som en riktig godbit som stimulerade till kreativitet och ett utmanande av vanetänkandet. Studenterna har uttryckt att dagen fick dom att reflektera på ett lite modigare vis och kunna se "outside the box". Både jag och studenterna tyckte dagen var både intellektuellt stimulerande och lekfull – den bästa pedagogiken för att öppna upp för nya tankar. Och att tänka på ett nytt sätt, fritt från måste och går inte!

Erfarenheterna har gett mig insikt om att det finns ett område jag vill veta mer om och ge mina studenter möjligheten att utveckla sig inom. Särskilt med hänsyn till att hälsosektorn är ny, stadd i stark utveckling – och vem vill inte göra skillnad genom att vara en kreatör inom hälsosektorns utveckling ?"

Citat & feedback från studenter

"En inspirerande kurs med höjdpunkter som affärsmodellering, NABC och examinationen Draknästet."
Student på programmet Coach and sports management år3

"Jag går härifrån med hoppsasteg. Det här var så bra! Nu blir det ett nytt 2014 – Jag ska gå ut och göra det."

"Det här är så nyttigt för oss som ska jobba med människor"

"Jag kunde suttit här en vecka och bara lyssnat!"
Studenter på PA-programmet

"Det här borde vi få mer av på universitetet
Student på Designprogrammet

"Ni visar att ni tar oss på allvar"
Student på Human resourse management programmet

"Om jag skulle summera något som varit viktigt för mig de här tre åren så är det den här dagen"
Student på Human resourse management programmet

"Jag går härifrån med känslan av att det finns möjligheter"
Student på programmet för Interaktiva digitala medier

"Rolig och lärorik kurs. Omfattande arbete som var lärorikt, samt att man ka involvera andra ämnen ännu mer då kursen upplevdes integrativ mellan ämnena på ett positivt sätt."
Civilekonomer år 2

"Tack, nu fick jag ordning på torpet. Man hörs så mycket om entreprenörskap från så många olika samhällsområden - men nu förstår jag!"
Student på Lärarutbildningen år 3

"Kursen har förändrat mig och mitt sätt att tänka"
Student på civilekonomprogrammet år 2

Kontakt

Vill du veta mer om "Det entreprenöriella universitetet"? Välkommen att kontakta oss:

Projektledare
Nils Nilsson
E-post: nils.nilsson@lnu.se
Tel: +46-(0)70-570 25 38

Projektkoordinator
Kattis Ellborg
E-post: katarina.ellborg@lnu.se
Tel: +46-(0)704-82 81 90

Projektmedarbetare
Pär Strandberg
E-post: par.strandberg@lnu.se
Tel: +46-(0)70 200 13 00

Projektmedarbetare
Katrin Franander
E-post: katrin.franander@lnu.se
Tel: +46-73 422 35 21