Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)

EEMiS är en spetsforskningsmiljö som studerar ekologiska och evolutionära interaktioner från land till hav.

Vår forskning

Fungerande ekosystem är nödvändiga för vår planet. De främjar mänskligt liv och välbefinnande genom att vara en källa för mat, vatten, och rekreation. Ekosystem är uppbyggda av komplexa interaktioner mellan levande organismer och miljöfaktorer. Miljöförändringar samt den globala uppvärmningen kan ha en stark påverkan på invånarna i ett ekosystem, vilket i sin tur påverkar dess funktion. Förståelse för hur mångfalden av arter och hur de interagerar idag är viktig för att förstå förändringar av framtida ekosystemtjänster. Inom spetsforskningsmiljön EEMiS undersöker vi dynamiken i ekologi och evolution av sammanlänkade organismer som är associerade med akvatiska ekosystem, från land genom kustområden och till öppet hav.

Inom forskningsmiljön EEMiS finns en bred expertis som omfattar kunskap och forskning om organismer från mikrobiella samhällen till fågel och fisk. Genom breda samarbeten skapar vi kunskap om det komplexa samspelet mellan olika nivåer i näringsväven. Genom samarbeten och nära koppling mellan framstående forskning och utbildning genererar vi kunskap med global betydelse för att främja framtida hälsosamma ekosystem.

Gemensam forskningsmiljö

Östersjön är ett känsligt ekosystem med stor påverkan av mänsklig aktivitet. Inom EEMiS arbetar vi med projekt som täcker in forskning från land till hav. Genom att studera koppling mellan miljöfaktorer och dess påverkan på olika nivåer i näringsväven genererar vi kunskap som ökar förståelsen för hur ekosystem ser ut idag och hur de kommer att påverkas i framtiden. Inom EEMiS används flera gemensamma modellsystem och övervakningsprogram. Dessa omfattar bland annat Linnaeus Microbial Observatorium (LMO), K-stationen, warming bay och akustiska övervakningssystem. Dessa provtagningssystem är en förutsättning för att skapa kunskap om ekosystemets status.

Inom EEMiS finns gemensamma forskningsprojekt, laboratorier och forskningsutrustning. Teknisk personal omfattar laboratorietekniker, fältassistenter och expertis inom bioinformatik som hjälper till med provtagningsprogram och analyser. Vi är en aktiv forskningsmiljö som främjar samverkan och samarbeten bland annat genom att dela kunskap och främja vetenskapliga diskussioner. I vår återkommande seminarieserie presenterar vi våra forskningsprojekt och bjuder in nationella och internationella gästföreläsare. Vi arrangerar också workshops och events för karriärutveckling för doktorander och postdocs samt en årlig konferens där vi lyfter aktuell spetsforskning.

Vi samverkar med lokala, nationella och internationella nätverk. Vi ingår i Kunskapsmiljö Linné: Vatten, vars syfte är att samla och sprida kunskap som krävs för att förstå hur vi bäst skapar och förvaltar en hälsosam vattenmiljö. Vi arbetar också inom forskningsprojektet EcoChange som kartlägger konsekvenser av klimatförändringar för Östersjön. Vi bidrar också med expertis inom Havsmiljöinstitutets arbete som har regeringens uppdrag att förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare.

Medarbetare

Inom EEMiS arbetar ett sextiotal medarbetare. Detta inkluderar studenter, forskarstuderande, laboratorietekniker, kommunikatör, postdoks samt forskningsledare (presenterade nedan).

EEMiS forskargrupp

Aktuellt

Mer forskning inom EEMiS