eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

eHälsoinstitutets uppdrag är att utvärdera eHälsa för ett sunt införande och användning speciellt avseende läkemedelsanvändning.

Myndigheter, kommuner, landsting och företag anlitar eHälsoinstitutet för olika forsknings- och utvärderingsuppdrag inom hälsoområdet. Det kan till exempel handla om att ta fram underlag för förbättringsåtgärder och nyttoanalyser kring implementeringen av ett nytt IT-system inom vården.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, pågående och avslutade projekt, utbildning och kurser vi erbjuder inom eHälsa samt ta del av våra tidigare publikationer i form av rapporter, vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Följ gärna vad som händer hos eHälsoinstitutet via Twitter

Aktuellt

Film: Ny forskningen inom eHälsa 

eHälsoinstitutet har startat en serie forskningsseminarier inom eHälsa. Se våra liveinspelningar med forskare och doktorander som presenterar den senaste forskningen inom området eHälsa.

Var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras

Forskare Dino Viscovi presenterar sin nya forskning som visar att var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras.


Se program för vårens forskningsseminarier eHälsa 2018
Hur får vi mer tid till patienterna? 

Vården lägger idag mycket tid och resurser på att manuellt mata in information i kvalitetsregister. Doktorand Olle Björneld presenterar sin påbörjade forskning kring hur vi kan få ett bättre och effektivare nyttjande av kvalitetsregister.Se program med vårens forskningsseminarier eHälsa 2018.

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och inom vissa områden djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa. Flera av medarbetarna har omfattande erfarenhet av undervisning inom sina respektive områden.

Ökad kompetens inom eHälsa

Det finns olika roller i förhållande till eHälsa: användare, utvecklare, upphandlare, beslutsfattare med flera. För att driva på utvecklingen inom eHälsa, utnyttja dess möjligheter för vård och omsorg samt hantera dess utmaningar, tror vi på att alla behöver en ökad kompetens inom eHälsa, om än i olika form och omfattning.

En ökad kompetens inom eHälsa gynnar regionen på flera olika sätt. Upphandling av rätt IT-system som används på rätt sätt bidrar till bättre, säkrare och effektivare vård och omsorg och tryggare patienter, brukare och invånare som erbjuds ökad tillgänglighet och delaktighet. Det leder också till en ökad efterfrågan på IT, vilket erbjuder nya möjligheter för befintliga företag och etablering av nya företag och bidrar därmed till ökad tillväxt.

Våra utbildningar, kurser och seminarier

Masterprogram i eHälsa

eHälsoinstitutet har utecklat en masterutbildning i eHälsa med start HT17. Utvecklingen har skett i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och andra institutioner vid Linnéuniversitetet.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom offentlig sektor och näringsliv eller till dig som vill bredda din grundutbildning inom data/IT, vård och hälsa eller ekonomi och management. Undervisningen kommer att ske på halvfart, på svenska och på distans med träffar.

Fristående kurs – Introduktion till eHälsa (grundnivå)

Institutionen i Informatik ger tillsammans med eHälsoinstitutet kursen Introduktion till eHälsa, 1IK101, 15 hp, på grundnivå. Kursen går på halvfart och ges på svenska, helt på distans.

LUSA: eHealth in a Global Perspective
Under sommaren 2017 ger för första gången eHälsoinstitutet en sommarkurs inom ämnet eHälsa.

Konferenser, seminarier, workshops etc

eHälsoinstitutet bjuder ofta in intresserade från akademin, näringslivet och offentlig sektor till öppna konferenser, seminarier, workshops etc, där vi själva eller inbjudna talare presenterar och diskuterar resultat, erfarenheter och annan kunskap inom eHälsa. Aktiviteter anslås på eHälsoinstitutets webbplats, i kalendariet och i utskick.

Gästföreläsningar

eHälsoinstitutets medarbetare gästföreläser vid olika utbildningar på Linnéuniversitetet och andra universitet och högskolor samt vid olika nationella och internationella konferenser, möten etc.

Vi kommer gärna till din utbildning eller verksamhet och föreläser om eHälsa utifrån ditt perspektiv och dina behov.

Uppdragsutbildning

Vi har möjligheter att skräddarsy utbildning inom eHälsa för din verksamhet.

 

  Projekt

eHälsoinstitutet driver flera forsknings- och utvärderingsprojekt inom hälsoområdet med uppdragsgivare som myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

Vi driver också egna samverkans- och forskningsprojekt med externa finansiärer så som Familjen Kamprads stiftelse, Vinnova och Tillväxtverket.

Pågående projekt

Tidigare avslutade projekt

2016

Överbryggningsprojektet eHälsa (2016) Anna-Lena Nilsson

Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informationsstruktur (2016) Lisa Ericson, Anna-Lena Nilsson

2015

Barn som anhöriga – Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader (2015) Bo Hovstadius, Lisa Ericson, Lennart Magnusson

Hälsoekonomisk studie av kostnader kring FAS (Fetalt alkoholsyndrom) 
(2015) Lisa Ericson, Bo Hovstadius, Lennart Magnusson 

2014

Pilotstudie - Webbutbildning läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare (2014) Anna-Lena Nilsson, Bo Hovstadius

CEMIS – Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem (2014)
Lisa Ericson, Nils Schönström, Göran Petersson 

Sjukskrivningskoordinatorns roll – patientens perspektiv (2014)
Lisa Ericson

Utvärdering Elektroniskt Expertstöd

epSOS – Smart Open Service for european patients (2014)
Montse Moharra, Cari Almazán, Marie Decool, Anna-Lena Nilsson, Natalia Allegretti and Merik Seven 

PrimCareIT (2014)

Push the Line!

i3h (Innovativ IT inom hälsa) (2014) 
Anna-Lena Nilsson

2010-2013

Sjukskrivningskoordinatorns roll inom Landstinget i Kalmar län (2013)
Lisa Ericson 

Surfplattor vid strålbehandling
 (2012)
Clara Axelsson

Läkemedel till barn och unga

Regionalt coloncancerprojekt
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering Landstinget i Kalmar läns insatser kring influensan A(H1N1) (2010)
Anna-Lena Nilsson

2002-2009

COSMIC pilotdrift Västmanland (2009)
Anna-Lena Nilsson 

Läkarens använding av COSMIC (2008)
Hanna Broberg Danielsson 

Funktionsjämförelse Obstetrix-Birth (2009)
Clara Axelsson

IT i hemtjänst och hemsjukvård (Clara)

LIFeReader (2009)
Pauline Johansson, Göran Petersson och Gunilla Nilsson

Läkemedelsförteckningen (LF) - Utvärdering
Anna-Lena Nilsson

Nyttoeffektanalys av betalningsansvarslagen (2004)
Anna-Lena Nilsson

STI

Traineeprogrammet för ledarskapsutbildning- utvärdering (2008)
Anna-Lena Nilsson och Anna Jöud

Utdata ur Cosmic (2008)
Anna-Lena Nilsson och Clara Axelsson

Utvärdering- Ledarskapsutbildning av ST-läkare (2006)
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering- Läkare lär på länk

Utvärdering- Publika mätningar (2007)
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering av Cosmic på sjukhuskliniken (2008)
Hanna Broberg Danielsson

Öppna jämförelser i Kalmar läns landsting år 2007

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.

Hitta hit

eHälsoinstitutet finns på Varvsholmen i Kalmar.

Besöksadress:

Bredbandet 1
392 30 Kalmar

Klicka här för karta

Så här arbetar vi

Organisatoriskt

eHälsoinstitutet tillhör Institutionen för medicin och optometri vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper, Linnéuniversitetet Kalmar. eHälsoinstitutet har ett nationellt Advisory Board och ett Fakultetsintresseråd.

Finansiering

eHälsoinstitutet finansierades av Apoteket AB respektive Läkemedelsverket (t o m 2014); Idag finansieras vi av Linnéuniversitetet, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län, genom anslag från t ex Familjen Kamprads stiftelse och Tillväxtverket samt via uppdrag från Socialstyrelsen, MSB, Läkemedelsindustriföreningen, landsting/regioner m fl.

Arbetssätt

eHälsoinstitutet arbetar tvärvetenskapligt och flerprofessionellt inom medicin, vård, datavetenskap, informatik, hälsoekonomi, socialt arbete, psykologi och farmaci. Vi har idag sex tillsvidareanställda och 10–20 projektanställda personer.

Utvärdering

eHälsoinstitutet utgör en ”kritisk vän”, det vill säga vi vill gärna införa digitalt stöd men helst stegvis efter noggrann uppföljning för att uppnå högsta kvalitet. Vi tillämpar ett helhetsperspektiv med kombinationen människa, teknik och organisation inklusive hälsoekonomi med nyttoanalys.

Samarbete

eHälsoinstitutet har nära samverkan med kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och nationella organisationer respektive olika företag. Inom Linnéuniversitetet ingår vi i ett utvärderingsnätverk respektive IEC (Information Engineering Center) med en BigData-grupp.

Spridning

Vi sprider våra rön via egna respektive externa konferenser och seminarier. Sedan 2007 har vi producerat drygt 40 rapporter och 40 vetenskapliga publikationer; allt tillgängligt öppet på webben.

Utbildning

eHälsoinstitutet bedriver forskarutbildning och medverkat till åtta avhandlingar sedan 2007 och en rad examensarbeten under datavetenskap, informatik och farmaci. Vi föreläser om eHälsa under läkarutbildningar, kurser i informatik, vårdutbildning, medieteknik m fl. Från och med år 2015 medverkar vi i fristående masterkurser i grundläggande informatik för vårdpersonal respektive introduktion till eHälsa. Ett fullständigt masterprogram startar hösten 2017.

eHälsoinstitutets Advisory Board

eHälsoinstitutets Advisory Board träffas tre gånger om året och består av:

• Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting
• Eva Arlander, enhetschef Läkemedel i användning, Läkemedelsverket
• Jesper Olsson, samordningsavdelningen, E-hälsomyndigheten
• Ragnar Levi, medicinsk informationschef, SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
• Johan Lidén, affärsutvecklingschef Norden, Intel, Swedish Medtech
• Chatrine Pålsson Ahlgren, fd riksdagsledamot, ordförande i SPF Kalmar län och ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
• Patrik Midlöv, professor allmänmedicin, Lund universitet
• Adjungerad: Henrik Ahlén, konsult, strateg eHälsa Kentor AB

Deras uppgift är att agera rådgivare, inhämta kunskaper och erfarenheter och förankra eHälsoinstitutets verksamhet i det omgivande samhället. Ledamöterna sitter under perioden 2018-2020.

Fakulteternas intresseråd avseende eHälsa (FIRE)

Våren 2014 skapades eHälsoinstitutets fakultetsintresseråd avseende eHälsa med syftet att öka samarbetet mellan fakulteterna på Linnéuniversitetet.

eHälsoinstitutets fakultetsintresseråd avseende eHälsa består av:

  • Rektorsledningen: Catherine Legrand, prorektor, professor (ordförande)
  • Fakulteten för teknik: Päivi Jokela, universitetslektor
  • Ekonomihögskolan: Stefan Lagrosen, professor
  • Fakulteten för konst och humaniora: Jean Stevenson Ågren, universitetslektor, sjuksköterska
  • Fakulteten för samhällsvetenskap: Verner Denvall, professor
  • Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap: Kristiina Heikkilä, prodekan
  • Universitetesbiblioteket: Helena Carlsson Juhlin, bibliotekarie