Högt trähusbygge med väderskydd, Limnologen, Växjö

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning.

Tidigare kurser som planeras återkomma:

 

Ej tidsbestämda

 • Värme och fukt i trähus 
 • Brandteknisk dimensionering av trähus
 • Industriellt byggande
 • Byggnadsakustik och vibrationer
 • Hållbart byggande och energisystemanalys

Mer om tidigare kurser

Tillämpad FEM 7,5 hp

Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer med intresse för finita element-modellering (FEM). Syftet är att ge studenterna fördjupade kunskaper i simulering av olika fysikaliska, mekaniska och strukturella beteenden hos olika konstruktionselement i trä och stål. Exempel på modelleringsapplikationer är materialmodellering av trä och stål, transient fukttransport i trä, fuktrelaterade deformationer och spänningar i trä, lateral buckling av olika ramkonstruktioner, plåtbuckling, stora deformationer och plasticitet.

I kursen används i första hand FE-programmen ABAQUS och Matlab/CALFEM. I ABAQUS kommer parametrisk modellering (Python scripting) att presenteras och användas för att skapa effektiva och parameterstyrda modeller. Efter genomgången kurs skall studenterna ha en bättre kunskap och förståelse för hur olika typer av styrande differentialekvationer löses med hjälp av FEM och hur de implementeras i nämnda programvaror. Kursen kommer att ges våren 2018.

Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer 7,5 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma med erfarenhet från träindustriell produktion. Syftet är att fördjupa studenternas kunskaper om automation i träindustrin.

I kursen undersöks möjligheterna att effektivisera produktion genom automation. Samtidigt belyses de speciella utmaningar som i detta sammanhang finns kring trämaterialet. Utgångspunkten är ett synsätt där automation sker med en mänsklig inverkan och där människans roll i systemet beaktas. Målet är att åstadkomma ett automatiserat system där människans kapacitet utnyttjas och där systemet är integrerat så att processen från idé till färdig produkt blir optimal. Kursen kommer att ges våren 2018.

Bärande träkonstruktioner 7,5 hp

Kursen riktar sig till konstruktörer som vill vidareutveckla sig för arbete med avancerade strukturer där materialet trä ingår i den bärande stommen. Särskild tonvikt läggs på hur gällande europeiska dimensioneringsregler, Eurokoder, används. Kursen inriktas i första hand på limträ- resp. regelkonstruktioner, förband och stabilisering.

Kursen består av tre moduler. Den första innehåller föreläsningar och beräkningsövningar som bygger på den s.k. partialkoefficientmetoden. Olika moment för dimensionering enligt Eurokod presenteras i detalj. I den andra modulen genomför varje student ett projekt i syfte att tillämpa de teoretiska kunskaperna i ett praktiskt exempel. Den tredje modulen omfattar dels studiebesök med inlämningsuppgifter, dels laborationer som tillsammans med tillhörande datorberäkningar redovisas i labrapporter. Kursen kommer att ges våren 2018.

Värme och fukt i trähus 7,5 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper om hur fukt och värme transporteras i trähus. Syftet är att öka studenternas möjligheter att från ett hållbarhetsperspektiv göra rätt material- och konstruktionsval vid renovering och nyproduktion av trähus.

Kursen är indelad i tre moduler. Den första, Modul A, behandlar grundläggande byggnadsfysik och byggnadsmateriallära. I Modul B analyseras vanliga och kritiska byggnadsdelar och konstruktionslösningar. Typiska skadefall diskuteras liksom systematiskt arbete och ansvarsroller för fuktsäker projektering. I den avslutande Modul C arbetar kursdeltagarna enskilt eller i grupp med ett projekt som väljs utifrån ett företags frågeställningar och utmaningar. Tidpunkt för nästa kurstillfälle är inte fastställd.

Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp

Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer som vill utveckla sin förmåga att dimensionera träkonstruktioners bärande och avskiljande förmåga vid brand. Kursen behandlar även brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, kontroll under byggtid och användning av trä som synligt ytskikt.

Kursen består av två moduler. Den första omfattar brandtekniska krav i Europa, Norden och Sverige, träets allmänna egenskaper vid brand, samt metoder för beräkning av brandmotstånd hos balk och pelare. I den andra modulen ingår brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner enligt Eurokod 5 och med nya metoder. Exempel på områden som behandlas är projektering av isolerade väggar och bjälklag, dimensionering av I-balkar och korslaminerat trä (Cross Laminated Timber, CLT) samt dimensionering av vissa andra biobaserade material. Tidpunkt för nästa kurstillfälle är inte fastställd.

Industriellt byggande 7,5 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma som har grundläggande kompetens inom byggteknik och som vill vidareutveckla sin kompetens till att omfatta industriellt tänkande och produktutveckling. Kursen organiseras kring ett projektarbete där en produkt eller tjänst för industriellt byggande skall utvecklas.

Utöver projektarbetet omfattar kursen teoretiska fördjupningar avseende bl.a. definition av industriellt byggande, marknad, affärsmodeller, affärsplaner, tillämpning av Lean, tekniska lösningar för industriellt byggande, prefabricering, försörjningskedjor samt användning av informations- och kommunikationsteknik i byggprocessen. Kursens tyngdpunkt ligger på husbyggande, men de kunskaper som studenterna tillägnar sig kan även tillämpas på andra typer av objekt. Tidpunkt för nästa kurstillfälle är inte fastställd.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Kvinna som tittar in i kameran.

"Efter 20 års arbete som anbudskonstruktör tycker jag att det är väldigt roligt och givande att få kompetensutveckling genom universitetet. Just nu läser jag en expertkompetenskurs där vi lär oss mer om stabilisering och hur olika krafter påverkar byggnader och takkonstruktioner. Kursen är upplagd så att det funkar att läsa den parallellt med jobbet och det har varit väldigt givande att knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom branschen. Vi har till och med inlett ett samarbete med en annan kursdeltagare och det företag som hon jobbar på!" /Malin, kursdeltagare på kursen Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä

Vad säger studenterna?

Saxat från kursutvärderingar:

– Kursen gav mig mycket relevant kunskap och kunskap som är användbar i mina arbetsuppgifter

– Innehållet har passat bra för mig eftersom det är många av de frågor jag ställs inför på jobbet. Tycker jag fått hjälp att komma igång på ett bra sätt tack vare kursen eftersom det är lättare att lära i skolan än hitta allt själv.

– Det är smidigt med webb-föreläsningar men lätt att glömma bort. Trevligare o bättre med träffar

– Tycker jag fått en förbättrad förståelse för statik i stort. Intressant och lärorikt med laborationer. Tyckte även att studiebesöken var intressanta, framförallt Trivselhus

– Undervisningens formen har varit toppen. Så här skall det vara. Onödigt att resa för att bara sitta ner och lyssna när det går att göra det hemma.

– Man känner sig tryggare med att konstruera i trä. Bra också med beräkningskompendiet. Det enda som var helt nytt för mig var dimensionering av sadelbalk, och vibrationer i bjälklag.

– Jag tycker att det har fungerat bra. Alla uppgifter hittas lätt på MyMoodle tillsammans med inspelade lektioner.

– Genom att fortsatt erbjuda kurser som riktar sig till verksamma ingenjörer med mer fokus på praktisk tillämpning.

– Sänk nivån, så att praktiskt inriktade personer kan gå kursen. Detta skulle ge kursen ett lyft.

– Jag är nöjd med kursen, dock hade jag kanske önska att jag kunnat lägga ner mer tid. (Hur man nu personligen löser det?)

– Jag är glad att jag gick kursen. Jag har utökat mina kunskaper och det har för mig varit många givande diskussioner.

– Mycket bra att kunna följa föreläsningar via webben. De jag lyssnat på har varit av bra kvalitét. Även bra att kunna gå tillbaks och höra gamla föreläsningar

Intervju med Fredrik Forsman som läst kursen Industriellt byggande

Hur upplever du kursen du har gått?

Den har - för våra projekt som vi driver nu - varit som handen i handsken. Vi har fått jobba med projekt som är relevanta för oss, ställt mot en industriell tillverkningsprocess, vilket gör att vi kan spänna bågen ytterligare lite grann och få större effektivitet i vår idé. Ja, större marginaler på ett sätt.

Så det här kommer påverka er konkurrenskraft, säger du egentligen?

Ja, i någon mening. Än så länge utvecklar vi ju en idé och ett koncept, men vi bygger ju vårt projekt utifrån industriella produktionsmetoder så i slutänden tror jag det kommer stärka vår position.

Vad kul, spännande att höra. Har det varit mycket arbete att jobba med kursen?

Jag tycker det har varit ganska perfekt faktiskt. Det är ju en distanskurs på 25%, så vi har hela tiden haft en dialog med våra lärare och grupperna som vi samarbetar med. Det har varit tillräckligt lätt att driva sin verksamhet vid sidan om, men ändå kunna dyka djupt ner i projektet och de komplikationer som finns där i form av tankar och idéer.

Har du fått med dig nya idéer som du kommer använda?

Jag har fått massor med nya idéer. Sen hur vi använder dem i framtiden, det får vi se!

Intervju med Fredrik Forsman, vd Greenelizer Studios
Student inom Expertkompetens för hållbart byggande, kursen Industriellt byggande.

Mer om projektet

Du når oss som jobbar med projektet på epostadressen ehtb@lnu.se

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Johan Vessby (projektledare), och Jan Oscarsson (biträdande projektledare).

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Myresjöhus
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB

Expertkompetens styrelse

Expertkompetens styrelse har deltagare från både akademi och näringsliv.

Ann-Charlotte Larsson, ordförande

Inom forskning är jag aktiv inom miljöteknik med fokus på rökgasrening och kemisk processindustri. Mitt specialområde är interaktionen mellan katalysatorer och de processer där de används med fokus på förståelse och förlängning av materialens livslängd. 

Jag har lång erfarenhet från industri där jag har arbetat med forskning inom produkter för rökgasrening för SOx, NOx, Hg och Dioxin både nationellt och internationellt. Jag har också deltagit i globala projekt för utveckling av nya processer för koldioxidavskiljning från fossila rökgaser för att motverka klimathotet. Inom mina nationella och internationella nätverk har jag ett antal uppdrag i styrelser i bolag och nätverk samt projektutvärderingsgrupper. 

Johan Fröbel, Svenskt trä

Johan arbetar på Svenskt Trä som chef för teknik och design.

Marie Johansson, RISE

Forskare och biträdande sektionschef för sektionen Träbyggande och boende inom RISE samhällsbyggnad i Växjö. Via RISE ansvarig för det nationella innovationsprogrammet "Framtidens biobaserade byggande och boende" som samlar ett stort antal av Sveriges trähusföretag, ett antal kommuner och ett flertal landets universitet. Har också projektansvar för ett projekt om Höga Trähus för att ta fram två designkoncept för 22 våningsbyggnader med trästomme i samverkan med Lnu och ca 10 företag. Marie sitter också som ledamot i styrelsen för CBBT och företagsforskarskolan Prowood.

Helena Tuvendal, Södra Innovation

Idag jobbar jag som Senior Project Manager på Södra Innovation & Nya affärer, en stab inom Södra Skogsägarna ekonomisk föreningen. I min roll på Södra ser jag det som min viktigaste uppgift att utveckla produkter baserade på trämaterialet så att vi kan möta morgondagens biobaserade samhälle med kundanpassade och marknadsmässiga nya produktgrupper. Ett led för att göra det framgångsrikt är att näringsliv och lärosäten utvecklas i samverkan, exempelvis genom utbildning.

Stefan Olsson, Energikontor sydost

Stefans specialintresse är hållbar energi i olika typer av byggnader. Stefan jobbar som projektledare inom energieffektiva byggnader och solenergi på Energikontor Sydost. Han sitter också i styrelsen för GodaHus, samt för Sveriges Centrum för nollenergihus SCN och Energikontoren Sverige. Han har under 25 år jobbat som VVS- och energikonsult i byggbranschen delvis i ledande befattningar och han deltog som teknisk koordinator i SESAC-projektet inom EU´s 6:e ramprogram under åren 2005-2011 (www.concerto-sesac.eu). F.n. deltar Stefan i EU-projektet READY (7:e ramprogrammet) som expert inom energieffektiva byggnader och Energimyndighetens projekt för energieffektiva företag (EEnet). Under åren 2008-2012 var Stefan vd på Energikontor Sydost AB.

Hans Andrén

Hans har sedan slutet av 1980-talet arbetat för ökat träbyggande i urbana miljöer. Han har jobbat på Skanska, varit delaktig i solenergiforskning inom Eurockoncernen på 1990-talet och varit VD för TeknoTerm och kommunala fastighetsbolag. Idag är han administrationsansvarig för Nordiska Trästäder och sitter i ledningsgruppen för Trästad Sverige.

Johan Vessby, projektledare

Johan är lektor vid Institutionen för Byggteknik. Han har varit projektledare för Expertkompetens för hållbart träbyggande sedan projektstart år 2012. Träbyggande har alltid intresserat Johan och han jobbar med frågeställningar knutna till området så väl i utbildning som i forskning. Särskilt forskningsintresse har han kring stabilisering av höga trähus.

Jan Oscarsson, biträdande projektledare

Jag är sedan ett drygt år tillbaka lektor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan var jag industridoktorand vid universitetet och jag disputerade våren 2014 på en avhandling om hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Detta forskningsområde får jag nu som anställd vid universitetet möjlighet att arbeta vidare med. Syftet med forskningen är att utveckla sorteringsmetoder som kan utnyttjas för att med hög noggrannhet förutsäga virkets mekaniska egenskaper. I förlängningen innebär detta att trämaterialets ingenjörsmässiga potential kommer att kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt än vad som är möjligt med de sorteringsmetoder som finns idag. I mina arbetsuppgifter som lektor ingår också utbildningsfrågor.

Olle Vogel, KK-stiftelsen

Se alla kurser inom skog och träteknik