Konstruktion av trähus

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning.

Kurser hösten 2020

Sök en kurs inom Expertkompetens för hållbart träbyggande hösten 2020. 

Kurser våren 2020

Sök en kurs inom Expertkompetens för hållbart träbyggande våren 2020. 

Tidigare kurser som planeras återkomma:

Ej tidsbestämda

 • Värme och fukt i trähus 
 • Industriellt byggande
 • Byggnadsakustik och vibrationer
 • Hållbart byggande och energisystemanalys

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Kvinna som tittar in i kameran.

"Efter 20 års arbete som anbudskonstruktör tycker jag att det är väldigt roligt och givande att få kompetensutveckling genom universitetet. Just nu läser jag en expertkompetenskurs där vi lär oss mer om stabilisering och hur olika krafter påverkar byggnader och takkonstruktioner. Kursen är upplagd så att det funkar att läsa den parallellt med jobbet och det har varit väldigt givande att knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom branschen. Vi har till och med inlett ett samarbete med en annan kursdeltagare och det företag som hon jobbar på!" /Malin, kursdeltagare på kursen Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä

Mer om projektet

Du når oss som jobbar med projektet på e-postadressen ehtb@lnu.se

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Johan Vessby (projektledare), och Jan Oscarsson (biträdande projektledare).

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Myresjöhus
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB

Expertkompetens styrelse

Expertkompetens styrelse har deltagare från både akademi och näringsliv.

Ann-Charlotte Larsson, ordförande

Inom forskning är jag aktiv inom miljöteknik med fokus på rökgasrening och kemisk processindustri. Mitt specialområde är interaktionen mellan katalysatorer och de processer där de används med fokus på förståelse och förlängning av materialens livslängd. 

Jag har lång erfarenhet från industri där jag har arbetat med forskning inom produkter för rökgasrening för SOx, NOx, Hg och Dioxin både nationellt och internationellt. Jag har också deltagit i globala projekt för utveckling av nya processer för koldioxidavskiljning från fossila rökgaser för att motverka klimathotet. Inom mina nationella och internationella nätverk har jag ett antal uppdrag i styrelser i bolag och nätverk samt projektutvärderingsgrupper. 

Johan Fröbel, Svenskt trä

Johan arbetar på Svenskt Trä som chef för teknik och design.

Marie Johansson, RISE

Forskare och biträdande sektionschef för sektionen Träbyggande och boende inom RISE samhällsbyggnad i Växjö. Via RISE ansvarig för det nationella innovationsprogrammet "Framtidens biobaserade byggande och boende" som samlar ett stort antal av Sveriges trähusföretag, ett antal kommuner och ett flertal landets universitet. Har också projektansvar för ett projekt om Höga Trähus för att ta fram två designkoncept för 22 våningsbyggnader med trästomme i samverkan med Lnu och ca 10 företag. Marie sitter också som ledamot i styrelsen för CBBT och företagsforskarskolan Prowood.

Helena Tuvendal, Södra Innovation

Idag jobbar jag som Senior Project Manager på Södra Innovation & Nya affärer, en stab inom Södra Skogsägarna ekonomisk föreningen. I min roll på Södra ser jag det som min viktigaste uppgift att utveckla produkter baserade på trämaterialet så att vi kan möta morgondagens biobaserade samhälle med kundanpassade och marknadsmässiga nya produktgrupper. Ett led för att göra det framgångsrikt är att näringsliv och lärosäten utvecklas i samverkan, exempelvis genom utbildning.

Stefan Olsson, Energikontor sydost

Stefans specialintresse är hållbar energi i olika typer av byggnader. Stefan jobbar som projektledare inom energieffektiva byggnader och solenergi på Energikontor Sydost. Han sitter också i styrelsen för GodaHus, samt för Sveriges Centrum för nollenergihus SCN och Energikontoren Sverige. Han har under 25 år jobbat som VVS- och energikonsult i byggbranschen delvis i ledande befattningar och han deltog som teknisk koordinator i SESAC-projektet inom EU´s 6:e ramprogram under åren 2005-2011 (www.concerto-sesac.eu). F.n. deltar Stefan i EU-projektet READY (7:e ramprogrammet) som expert inom energieffektiva byggnader och Energimyndighetens projekt för energieffektiva företag (EEnet). Under åren 2008-2012 var Stefan vd på Energikontor Sydost AB.

Hans Andrén

Hans har sedan slutet av 1980-talet arbetat för ökat träbyggande i urbana miljöer. Han har jobbat på Skanska, varit delaktig i solenergiforskning inom Eurockoncernen på 1990-talet och varit VD för TeknoTerm och kommunala fastighetsbolag. Han har även varit administrationsansvarig för Nordiska Trästäder och suttit i ledningsgruppen för Trästad Sverige.

Johan Vessby, projektledare

Johan är lektor vid Institutionen för Byggteknik. Han har varit projektledare för Expertkompetens för hållbart träbyggande sedan projektstart år 2012. Träbyggande har alltid intresserat Johan och han jobbar med frågeställningar knutna till området så väl i utbildning som i forskning. Särskilt forskningsintresse har han kring stabilisering av höga trähus.

Jan Oscarsson, biträdande projektledare

Jag är sedan ett drygt år tillbaka lektor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan var jag industridoktorand vid universitetet och jag disputerade våren 2014 på en avhandling om hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Detta forskningsområde får jag nu som anställd vid universitetet möjlighet att arbeta vidare med. Syftet med forskningen är att utveckla sorteringsmetoder som kan utnyttjas för att med hög noggrannhet förutsäga virkets mekaniska egenskaper. I förlängningen innebär detta att trämaterialets ingenjörsmässiga potential kommer att kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt än vad som är möjligt med de sorteringsmetoder som finns idag. I mina arbetsuppgifter som lektor ingår också utbildningsfrågor.

Olle Vogel, KK-stiftelsen