Högt trähusbygge med väderskydd, Limnologen, Växjö

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning.

Tidigare kurser som planeras återkomma:

 

Höst 2017 

 • Analys av äldre träkonstruktioner
 • Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä
 • Klimat- och energieffektivt byggande
 • Trämaterial och ytbehandling - Hus och hem

Vår 2018

 • Flexibel och integrerade automation i träindustriella processer 
 • Tillämpad FEM
 • Bärande träkonstruktioner

Ej tidsbestämda

 • Värme och fukt i trähus 
 • Brandteknisk dimensionering av trähus
 • Industriellt byggande
 • Byggnadsakustik och vibrationer
 • Hållbart byggande och energisystemanalys

Mer om tidigare kurser

Analys av äldre träkonstruktioner, 7,5 hp

Det finns ett stort behov av att i ökad utsträckning utnyttja modern teknik för att kunna visualisera och analysera äldre konstruktioner i samband med åtgärdsprogram, vård- och underhållsplanering och renoveringsinsatser. Noggranna, pedagogiska och väl underbyggda arbetsbeskrivningar är avgörande för ett lyckat projekt samtidigt som vårdslösa och olämpliga metod- samt materialval kan undvikas. Därmed finns goda möjligheter att bevara kulturhistoriska värden men även undvika onödiga investeringar.

Syftet med denna kurs är att ge studenterna fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik kan användas för att beskriva och visualisera konstruktionslösningar, lastvägar samt beräkna effekter av förändrade statiska förutsättningar.

Kursen är anpassad för dig som vill fördjupa dina kunskaper kring historiska träkonstruktioner samtidigt som du arbetar. På så sätt hoppas vi att din utveckling gynnar både dig och det företag där du normalt jobbar.

Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä, 7,5 hp

En av utmaningarna inom byggande i stort är den kring stabilitet av olika bärande element. Som en konsekvens av instabilitet har vi i Sverige haft flera kollapser av olika bärverk under senare år, exempelvis då de belastats av snölast. Syftet med denna kurs är att utforska instabilitetsfenomen. Särskild vikt kommer att läggas på takkonstruktioner med långa spännvidder.

Trämaterial och ytbehandling – hus och hem, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dem som har arbetat med trä som material och har intresse för att lära sig mer om sådant som vedens uppbyggnad, kvalitéts-
aspekter på trä samt ytbehandlingsfrågor.

Syftet med Trämaterial och ytbehandling är att studenter som är intresserade av och jobbar med trä som material ska få ökad kunskap och förståelse om vedens uppbyggnad och dess betydelse för beständigheten. Dessutom ingår en introduktion till ytbehandling av trä, men tyngdpunkt på utomhusfärger.

Kursen består av tre moduler. Den första behandlar grundläggande vedanatomi och vedens uppbyggnad. De andra modulen ger kunskap om principer och system för ytbehandling. Den tredje modulen handlar om hur val av färgsystem och virkets egenskaper påverkar vattenupptagning, beständighet och kvalité på olika träprodukter.

Klimat- och energieffektivt byggande, 7,5 hp

Kursen riktar sig till företag som vill att deras medarbetare skall få en bred förståelse för byggnaders energi- och materialflöden och för hur naturesursanvändningen, klimat- och miljöbelastningen kan minskas över byggnaders livscykel.

Syftet med denna kurs är att ge studenterna en bred förståelse av byggnaders energi- och materialflöden och hur naturresursanvändningen, klimat- och miljöbelastningen kan minskas över byggnaders livscykel. I den första modulen ingår föreläsningar och seminarier om byggnaders energibalans samt fuktaspekter och inomhusmiljö. I modul 2 studeras byggnaden som del i samhällets energi- och materialflöden för att förstå hur naturresursanvändningen och klimat- och miljöbelastningen påverkas av olika systemutformningar över en byggnads livscykel. I modul 3 genomförs ett projektarbete där energi- och materialflöden kvantifieras för några olika systemutformningar.

Hållbart byggande och energisystemanalys, 7,5 hp

Kursen riktar sig tilldig som vill förstå byggnaders energianvändning ur ett systemperspektiv, med fokus på den ömsesidiga påverkan mellan behov- och tillförselsidor. Kursen analysera också konsekvenserna av att implementera olika energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med olika värme- och elförsörjningssystem. Flertalet analysverktyg, inklusive systemanalys, energianalys, timvis simulering och kalkylprogram tillämpas.

Modul 1 fokuserar på grunden i bygg- och energisystemanalyser. Syftet är att ge kursdeltagarna en förståelse för viktiga metodfrågor och angreppssätt i bygg- och energisystemanalyser. Tungvikt läggs på användning av simuleringar och kalkylprogram för att analysera energieffektiviseringsåtgärder och minimera byggnaders naturresursanvändning och klimatpåverkan.

Modul 2 utforskar hur energieffektiviseringsåtgärder i byggnader påverkar deras primärenergianvändning och klimatpåverkan. Tungvikt läggs på den ömsesidiga påverkan mellan energibehov och -tillförsel i fjärrvärmda byggnader. Modulen undersöker också hur fjärrvärmesystem kan designas och utformas.

I modul 3 gör kursdeltagarna ett projektarbete baserat på kunskapen de genererat i modul 1 och 2. Syftet är att ge kursdeltagarna möjlighet att på djupare nivå utforska hur olika verktyg och koncept för bygg- och energisystemanalyser kan tillämpas i praktiken.

Lärare: Ambrose Dodoo, Farshid Bonakdar, Leif Gustavsson, Nguyen Le Truong, Krushna Mahapatra (Lnu)
Svein Ruud, (SP)
Stefan Olsson (Energikontor Sydost)

Värme och fukt i trähus, 7,5hp

Kursen riktar sig till företag och anställda som vill utveckla sin kunskap om hur fukt och värme transporteras i trähus.

Kursen är indelad i tre moduler om vardera 2,5 högskolepoäng (hp)[1]. Den första av dessa, Modul A, behandlar grundläggande byggnadsfysik och byggnadsmateriallära. I Modul B analyseras vanliga och kritiska byggnadsdelar och konstruktionslösningar. Typiska skadefall diskuteras liksom systematiskt arbete och ansvarsroller för fuktsäker projektering. I den avslutande Modul C arbetar kursdeltagarna enskilt eller i grupp med ett projekt som väljs utifrån ett företags frågeställningar och utmaningar.

Lärare: Björn Mattsson (Boverket och LNU) samt Anders Olsson (LNU) m fl
Brandsäkerhet i trähus, 5hp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förståelse kring hur brand utvecklas och sprids i trähus och hur byggnader bör utformas för att undvika brandspridning.

Kursen är indelad i två moduler om vardera 2,5 hp. I den första av dessa, Modul A, behandlas brandförlopp, brandmotstånd och regelverk kring brand i trähus i föreläsningsform och med tillhörande övningar. I modul B genomförs ett större grupparbete kring en brandteknisk frågeställning baserat på en valfri byggnad. Under Modul B genomförs dessutom ett studiebesök till det brandtekniska laboratoriet som finns vid Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) i Borås.

Lärare: Alar Just, SP/Trä och Joachim Schmid, SP/Trä

Tillämpad FEM, 7,5 hp

Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer med intresse för modellering och simulering genom att använda finita element metoden (FEM). I kursen kommer simuleringar att göras i mjukvarorna Matlab-CALFEM och ABAQUS. Exempel kommer att presenteras för att illustrera modellering med hjälp av script, användardefinierade subrutiner. Läs mer på kurssidan Tillämpad FEM samt på sidan Mer om kursen Tillämpad FEM.

Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer, 7,5 hp

I kursen undersöker vi möjligheterna att effektivisera produktion genom
automation. Vi belyser speciella utmaningar kring trämaterialet. Vi utgår
från synsättet att automatisera med en mänsklig inverkan och beaktar människans roll i systemet. Målet är att åstadkomma ett automatiserat system där människans kapacitet utnyttjas och där systemet är integrerat så att processen från idé till färdig produkt blir optimal.

Brandteknisk dimensionering av trähus, 5 hp

Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer som vill utveckla sin förmåga att dimensionera träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kursen behandlar även brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, kontroll under byggtid och användning av trä som synligt ytskikt i byggnader.

I den första kursdelen ges allmänna föreläsningar om brandtekniska krav i Europa, Norden och Sverige. Studenterna ska lära sig om träets allmänna egenskaper vid brand. Två olika beräkningsmetoder för brandmotstånd av balk och pelare presenteras. Andra delen av kursen består huvudsakligen av föreläsningar kring brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner enligt Eurokod 5 och med nya metoder. Exempel på områden som behandlas är projektering av isolerade väggar och bjälklag. I kursmodulen ingår också presentation av nya metoder för brandteknisk dimensionering av I-balkar, korslaminerat trä (Cross Laminated Timber, CLT) och dimensionering av vissa andra biobaserade material.

Industriellt byggande, 7,5hp

Kursen riktar sig till personer som har grundläggande kompetens inom byggteknik och som villvidareutveckla sin kompetens till att omfatta industriellt tänkande och produktutveckling.

Kursen förklarar och motiverar begrepp som modularisering, plattformar, konfigurering, standardisering, Lean, erfarenhetsåterföring och integration av byggprocessen. Samtliga föreläsningar speglar en industriell mot en traditionell byggprocess. Särskilt fokus läggs på mötet med kund, kundvärde och marknadskunskap. Tonvikten ligger på husbyggande, men tillämpningen passar allt byggande.

Lärare: Helena Lidelöw, Lindbäcks Bygg/LTU/LNU och Lars Eliasson, LNU

Vad säger studenterna?

Saxat från kursutvärderingar:

– Kursen gav mig mycket relevant kunskap och kunskap som är användbar i mina arbetsuppgifter

– Innehållet har passat bra för mig eftersom det är många av de frågor jag ställs inför på jobbet. Tycker jag fått hjälp att komma igång på ett bra sätt tack vare kursen eftersom det är lättare att lära i skolan än hitta allt själv.

– Det är smidigt med webb-föreläsningar men lätt att glömma bort. Trevligare o bättre med träffar

– Tycker jag fått en förbättrad förståelse för statik i stort. Intressant och lärorikt med laborationer. Tyckte även att studiebesöken var intressanta, framförallt Trivselhus

– Undervisningens formen har varit toppen. Så här skall det vara. Onödigt att resa för att bara sitta ner och lyssna när det går att göra det hemma.

– Man känner sig tryggare med att konstruera i trä. Bra också med beräkningskompendiet. Det enda som var helt nytt för mig var dimensionering av sadelbalk, och vibrationer i bjälklag.

– Jag tycker att det har fungerat bra. Alla uppgifter hittas lätt på MyMoodle tillsammans med inspelade lektioner.

– Genom att fortsatt erbjuda kurser som riktar sig till verksamma ingenjörer med mer fokus på praktisk tillämpning.

– Sänk nivån, så att praktiskt inriktade personer kan gå kursen. Detta skulle ge kursen ett lyft.

– Jag är nöjd med kursen, dock hade jag kanske önska att jag kunnat lägga ner mer tid. (Hur man nu personligen löser det?)

– Jag är glad att jag gick kursen. Jag har utökat mina kunskaper och det har för mig varit många givande diskussioner.

– Mycket bra att kunna följa föreläsningar via webben. De jag lyssnat på har varit av bra kvalitét. Även bra att kunna gå tillbaks och höra gamla föreläsningar

Intervju med Fredrik Forsman som läst kursen Industriellt byggande

Hur upplever du kursen du har gått?

Den har - för våra projekt som vi driver nu - varit som handen i handsken. Vi har fått jobba med projekt som är relevanta för oss, ställt mot en industriell tillverkningsprocess, vilket gör att vi kan spänna bågen ytterligare lite grann och få större effektivitet i vår idé. Ja, större marginaler på ett sätt.

Så det här kommer påverka er konkurrenskraft, säger du egentligen?

Ja, i någon mening. Än så länge utvecklar vi ju en idé och ett koncept, men vi bygger ju vårt projekt utifrån industriella produktionsmetoder så i slutänden tror jag det kommer stärka vår position.

Vad kul, spännande att höra. Har det varit mycket arbete att jobba med kursen?

Jag tycker det har varit ganska perfekt faktiskt. Det är ju en distanskurs på 25%, så vi har hela tiden haft en dialog med våra lärare och grupperna som vi samarbetar med. Det har varit tillräckligt lätt att driva sin verksamhet vid sidan om, men ändå kunna dyka djupt ner i projektet och de komplikationer som finns där i form av tankar och idéer.

Har du fått med dig nya idéer som du kommer använda?

Jag har fått massor med nya idéer. Sen hur vi använder dem i framtiden, det får vi se!

Intervju med Fredrik Forsman, vd Greenelizer Studios
Student inom Expertkompetens för hållbart byggande, kursen Industriellt byggande.

Mer om projektet

Du når oss som jobbar med projektet på epostadressen ehtb@lnu.se

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är SP Trä en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Johan Vessby (projektledare), och Jan Oscarsson (biträdande projektledare).

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Myresjöhus
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB

Expertkompetens styrelse

Expertkompetens styrelse har deltagare från både akademi och näringsliv.

Peter Aronsson, ordförande

Forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk och kulturarv. Vilken roll spelar t.ex. lokalsamhällen och regioner i byggandet av civilsamhällen och nationalstater? Hur och varför får den historia som förmedlas av skola, museer, politiker, media, företag och enskilda personer, så stort genomslag i det allmänna medvetandet? 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft. Från 2016 utsedd till prorektor och rektors ställföreträdande.

Johan Fröbel, Svenskt trä

Johan arbetar på Svenskt Trä som chef för teknik och design.

Marie Johansson, SP

Sedan 1,5 år anställd som forskare inom träbyggande vid SP Hållbar samhällsbyggnad i Växjö. Via SP ansvarig för det nationella innovationsprogrammet "Framtidens biobaserade byggande och boende" som samlar ett stort antal av Sveriges trähusföretag, ett antal kommuner och ett flertal landets universitet. Har också projektansvar för ett projekt om Höga Trähus för att ta fram två designkoncept för 22 våningsbyggnader med trästomme i samverkan med Lnu och ca 10 företag. Marie sitter också som ledamot i styrelsen för CBBT och företagsforskarskolan Prowood. Medverkat i undervisning i träbyggnadsteknik på universitetsnivå under många och medverkat som författare för läroböcker.

Helena Tuvendal, Södra Innovation

Idag jobbar jag som Senior Project Manager på Södra Innovation & Nya affärer, en stab inom Södra Skogsägarna ekonomisk föreningen. I min roll på Södra ser jag det som min viktigaste uppgift att utveckla produkter baserade på trämaterialet så att vi kan möta morgondagens biobaserade samhälle med kundanpassade och marknadsmässiga nya produktgrupper. Ett led för att göra det framgångsrikt är att näringsliv och lärosäten utvecklas i samverkan, exempelvis genom utbildning.

Stefan Olsson, Energikontor sydost

Stefans specialintresse är hållbar energi i olika typer av byggnader. Stefan jobbar som projektledare inom energieffektiva byggnader och solenergi på Energikontor Sydost. Han sitter också i styrelsen för GodaHus, samt för Sveriges Centrum för nollenergihus SCN och Energikontoren Sverige. Han har under 25 år jobbat som VVS- och energikonsult i byggbranschen delvis i ledande befattningar och han deltog som teknisk koordinator i SESAC-projektet inom EU´s 6:e ramprogram under åren 2005-2011 (www.concerto-sesac.eu). F.n. deltar Stefan i EU-projektet READY (7:e ramprogrammet) som expert inom energieffektiva byggnader och Energimyndighetens projekt för energieffektiva företag (EEnet). Under åren 2008-2012 var Stefan vd på Energikontor Sydost AB.

Hans Andrén

Hans har sedan slutet av 1980-talet arbetat för ökat träbyggande i urbana miljöer. Han har jobbat på Skanska, varit delaktig i solenergiforskning inom Eurockoncernen på 1990-talet och varit VD för TeknoTerm och kommunala fastighetsbolag. Idag är han administrationsansvarig för Nordiska Trästäder och sitter i ledningsgruppen för Trästad Sverige.

Johan Vessby, projektledare

Johan är lektor vid Institutionen för Byggteknik. Han har varit projektledare för Expertkompetens för hållbart träbyggande sedan projektstart år 2012. Träbyggande har alltid intresserat Johan och han jobbar med frågeställningar knutna till området så väl i utbildning som i forskning. Särskilt forskningsintresse har han kring stabilisering av höga trähus.

Jan Oscarsson, biträdande projektledare

Jag är sedan ett drygt år tillbaka lektor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan var jag industridoktorand vid universitetet och jag disputerade våren 2014 på en avhandling om hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Detta forskningsområde får jag nu som anställd vid universitetet möjlighet att arbeta vidare med. Syftet med forskningen är att utveckla sorteringsmetoder som kan utnyttjas för att med hög noggrannhet förutsäga virkets mekaniska egenskaper. I förlängningen innebär detta att trämaterialets ingenjörsmässiga potential kommer att kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt än vad som är möjligt med de sorteringsmetoder som finns idag. I mina arbetsuppgifter som lektor ingår också utbildningsfrågor.

Olle Vogel, KK-stiftelsen