The Environmental Science and Engineering Group (ESEG)

Vi bedriver forskning som bidrar till att skydda våra naturresurser, vilka dagligen hotas av samhällets snabba förändringar och människors växande behov. Vi forskar bland annat om vattenrening och deponering av avfall. Ett annat forskningsområde är marksanering med hjälp av växter och mikroorganismer.

Vår forskning

Vi finns på Institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vår forskning bedrivs ofta i nära samarbete med industrier, företag och andra parter utanför universitetet. Målet med detta är att främja utveckling mot ett hållbart samhälle och en miljö som inte inverkar negativt på människors hälsa eller ekologisk status. Vi utför studier på både labb, pilot och full skala. Detta eftersom det är viktigt att ta hänsyn till verkliga förhållanden för att kunna nå tillfredsställande resultat.

Vi är medlemmar i The Baltic Sea Challenge

För uppdaterad information om ESEG gå till vår engelska sida.

Sopor
Forskning bedrivs för att skydda och bevara naturresurser och hantera snabba förändringar av människors växande behov.
Vatten
Forskargruppen ESEG har i många år forskat inom industriell vattenrening, med processer för både avloppsvatten och dagvatten.
Förorenad mark rensas med hjälp av växter och mikroorganismer.
Förorenad mark rensas med hjälp av växter och mikroorganismer.

Nyheter

Våra forskningsprojekt

Medarbetare