AdaptWise

Forskargruppen AdaptWise bedriver forskning inom området självanpassande programvarusystem. Fokus ligger huvudsakligen på: i) metoder i realtid för att kunna garantera kvaliteten hos programvarusystem oberoende av osäkerhetsfaktorer, samt ii) processer och mekanismer som stödjer framtagandet av sådana metoder. Vi är särskilt intresserade av självanpassning hos distribuerade och decentraliserade system.

Vår forskning

Att designa programvarusystem som behöver kunna hantera osäkra driftsförhållanden, till exempel skiftande tillgång till resurser, fel som är svåra att förutsäga och förändrade behov hos användaren, är en komplex uppgift. Ett lovande tillvägagångssätt för att hantera sådana dynamiska förhållanden är så kallad självanpassning, self-adaptation, vilket realiseras genom att man inför återkoppling i olika delar av programvarusystemen.

Forskargruppen AdaptWise vid institutionen för datavetenskap och medieteknik bedriver forskning inom självanpassande system. Några av de konkreta aspekter som vi är intresserade av är:

  • Vilka formalismer och designmodeller är lämpliga för att implementera och säkra självanpassning för olika kvalitetsmål?
  • Hur kan de skapade modellerna utnyttjas i drift för att ge bevis på att de mål som ställts vad gäller anpassning uppfylls?
  • Vilka metoder är lämpliga vid drift för att hantera föränderliga krav?
  • Vilket är samspelet mellan självanpassning i olika delar av programvaran?
  • Hur kan formella tekniker förbättra noggrannheten i skapandeprocessen för självanpassande programvarusystem?
  • Vilka metoder och tekniker är lämpliga för strategisk återanvändning i de tekniska processerna för självanpassande mjukvarusystem?

Vi är speciellt intresserade av decentraliserade system, där anpassningen implementeras med hjälp av många återkopplingsslingor.

I AdaptWise arbetar vi aktivt tillsammans med ett flertal internationella forskargrupper, liksom med det lokala näringslivet och offentlig sektor. Exempel på områden där våra forskningsresultat kan valideras är uppkopplade smarta hem och inbyggda system.

Projekt

Publikationer

Medarbetare