Anhöriga, anhörigskap och anhörigstöd – forskningsgren vid Nka

Anhöriga är familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar som ger vård, hjälp och stöd till en närstående med vård-eller omsorgsbehov. Detta görs obetalt och ofta regelbundet. Det finns för närvarande minst 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och de gör en samhällsbärande insats.

Vår forskargrupp utgör en forskningsgren vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka). Vi bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på anhöriga, och med målsättning att forskningsresultat och insikter tas upp och används i vården, omsorgen och i policy för att göra skillnad för anhöriga och de närstående som de ger vård, hjälp och stöd till. Liksom att de tas upp och anammas av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, skolpersonal, beslutsfattare och civilsamhället.

Vår forskning

Vi bedriver forskning på internationell, nationell, regional och lokal nivå med en rad olika forskningsmetoder och vi vänder oss till anhöriga i ett livsloppsperspektiv för att samskapa ny kunskap och förståelse och med målsättning att bidra till evidensbaserad policyutveckling och praktik inom ämnesområdet.

I de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs eftersträvas att anhöriga eller organisationer som representerar anhöriga ingår i styrgruppen och projektens olika arbetsgrupper. Blandade Lärande Nätverk (BLN) är den modell för forskning och utvecklingsarbete som använts sedan Nka startade 2008. Det är en form av community of practice - ”gemenskap för praxis” där de olika intressenterna löser problem, skapar förändring, delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper och lär av varandra.

Projekt

Aktuellt

Publikationer

Medarbetare