tärningar med varsin bokstav som bildar ordet "welfare", alltså välfärd

Arbetsmarknad, kommuner, tillit, inkomstsystem, vetenskap (Aktiv)

Inom forskargruppen Aktiv studerar vi sociala problem som härrör från fattigdom, arbetslöshet och marginalisering, samt välfärdsstatens respons på problemen. Mer specifikt fokuserar vi på kommunal arbetsmarknadspolitik och ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknad, kommuner, tillit, inkomstsystem, vetenskap (Aktiv) är främst en miljö där forskare från flera lärosäten samarbetar i att forska, erbjuda utbildning och systematiskt samverka med praktiken. Informationen nedan har fokus på vad som görs inom Aktiv på Linnéuniversitetet. Detta är bara en mindre del av vad Aktiv gör och är, se gruppens externa webbplats Kmaktiv.org.

Vår forskning på Linnéuniversitetet

Vår forskning, både inom Aktiv och vid institutionen för socialt arbete, bedrivs utifrån två spår som ibland också sammanfaller med varandra.

Det ena spåret handlar om kommunal arbetsmarknadspolitik (Kamp). Inom det spåret intresserar vi oss för hur den kommunala arbetsmarknadspolitiken styrs och organiseras, och vilken inverkan det kan ha på personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Vi intresserar oss också för arbetsmarknadens respons på Kamp. Exempelvis utifrån hur arbetsgivare resonerar kring åtgärderna, men också hur aktiveringen sammanfaller med förändringar inom urbanpolitiken. 

Det andra spåret handlar om ekonomiskt bistånd. Här har vi framför allt intresserat oss för handläggningen av ekonomiskt bistånd, både utifrån ett professionsperspektiv och utifrån ett brukarperspektiv, men också systemets potential att erkänna brukare som unika individer. Ett annat exempel är hur våldsutsatta kvinnor upplever mötet med ekonomiskt bistånd och hur utvecklingen av AI kan påverka såväl professionen som personerna som söker ekonomiskt bistånd.  

Gemensamt för de två spåren är att vi intresserar oss för såväl styrningen och organiseringen av kommunal arbetsmarknadspolitik och ekonomiskt bistånd, som för den enskilde medborgarens position genom organiseringen. 

Samverka kring och nå ut med forskning

Aktiv bildades av forskare vid Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Malmö universitet utifrån en vilja att samverka kring och nå ut med forskning som rör kommunal arbetsmarknadspolitik och/eller ekonomiskt bistånd. En central punkt inom Aktiv är därför kontakt med den sociala praktiken. Vi vill vara en bro mellan praktiken och forskningen, och vi har flera sätt att nå det målet.

Varje år håller Aktiv en kostnadsfri föreläsningsdag riktad mot yrkesverksamma som drar flera hundra åhörare. Vi bjuder även löpande in till lunchföreläsningar och seminarier. Aktiv har också en podcast på Apple och Spotify, Fråga Aktiv. Via Aktivs externa webbplats finns tillgång till föreläsningar och utbildningsmaterial rörande kommunal arbetsmarknadspolitik och ekonomiskt bistånd. 

Aktiviteter inom forskargruppen

  • Forskningsprojekt
  • Seminarier och workshopar
  • Samverkan med den sociala praktiken
  • Samverkan med andra lärosäten
  • Utbildning
  • Kunskapsspridning till praktiken

Medarbetare

Deltagare från andra lärosäten, se Kmaktiv.org.