Avdelningen för klinisk psykologi

Avdelningen för klinisk psykologi forskar om kartläggning och diagnosticering av psykisk ohälsa samt om olika former av psykologisk behandling eller andra interventioner som syftar till att motverka psykisk ohälsa.

Klinisk psykologi studerar och försöker påverka psykisk ohälsa och beteenden som leder till problem och lidande. Avdelningen för klinisk psykologi bedriver forskning om kartläggning och diagnosticering av psykisk ohälsa samt om olika former av psykologisk behandling eller andra interventioner som syftar till att motverka psykisk ohälsa. Vi bedriver forskning inom bland annat primärvård, psykiatri, mödrahälsovård och skola.

Pågående projekt

Projekt som drivs på Avdelningen för klinisk psykolog:

  • Vägledd Internetbehandling, i nära samarbete med Karolinska Institutet.
  • Integrerad beteendehälsa (IBH) inom primärvården – en modell som tar hänsyn till både organisation och innehåll när det gäller första linjens vård av psykisk ohälsa.
  • Compassionfokuserad intervention för blivande föräldrar inom mödrahälsovården. Compassion handlar bland annat om att lära patienten att stötta och ta hand om sig själv, om minska självkritik.
  • Psykologisk behandling för primärvårdspatienter med generaliserad oro.
  • PAX i skolan, en enkel metod som lågstadielärare kan använda för att förbättra samarbetet med eleverna i klassrummet, förbättra studiemiljön och minska stressorer.
  • Hästunderstödd psykologisk behandling inom primärvård och barn-och ungdomspsykiatri.
  • Utveckling av adaptiva behandlingsstrategier där patienter som riskerar att få dåligt behandlingsresultat tidigt upptäcks, bland annat med hjälp av artificiell intelligens, och får en anpassad behandling.

Medarbetare