Avdelningen för pedagogisk psykologi

Inom avdelningen för pedagogisk psykologi arbetar vi med att på olika sätt utforska området läs-, skriv- och matematikfärdigheter för barn, ungdomar och vuxna.

Inom avdelningen genomför vi forskning, dels med avsikt att utveckla och utvärdera metoder för att stödja språkutveckling och lärandet avseende läs-, skriv- och matematikfärdigheter, dels att utveckla och validera olika instrument för att kartlägga läs-, skriv- och matematikförmågan. Vidare genomför vi forskning som studerar elevers självbild och self-efficacy i förhållande till läs- och skrivförmågan.

Genomförda och pågående studier är oftast i form av interventionsstudier för att främja skriftspråklig och matematisk förmåga. Det kan vara att sätta in olika åtgärder för att utveckla förmågan för barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Användandet av assisterande teknik, i form av appar till mobiltelefoner och surfplattor, för att stödja personer med stora läs-, skriv- och matematiksvårigheter är ett område där avdelningen har genomfört och genomför forskning. Forskningen utförs inom olika populationer såsom gymnasiesärskolan, grundskolan, SFI (nyanlända), barnhälsovården, särskilda ungdomshem samt psykiatriska kliniker.

Samarbeten

Avdelningen har också ett nära samarbete med flera andra institutioner vid Linnéuniversitetet, inte minst institutionen för pedagogik och lärande. Vi samarbetar med forskare som docent Linda Fälth, docent John Rack, dr Helena Roos (institutionen för matematik), doktorand Camilla Nilvius och doktorand Helen Egerhag. Pågående samarbeten finns också med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, VIA University College (Danmark) Universitetet i Stavanger (Norge) samt University of Central Florida (USA).

Barn som ligger i gräset och läser

Forskningsprojekt

Medarbetare