Bioresursteknik

Bioresursteknik är samlingsnamnet för universitetets forskning inom områdena bioenergiteknik, bioteknik, förbränningsteknik, kemiteknik och processteknik. Forskningen täcker hela kedjan, från biomassa till färdiga produkter.

Vår forskning

Den forskning vi bedriver handlar om att utnyttja råvaror på nya, bättre och smartare sätt – att tänka hållbart, att se saker ur ett helhetsperspektiv och att använda resurser effektivt. Därför har vi valt bioresursteknik som en samlande beteckning för vår forskning, som rör sig inom områdena bioenergiteknik, bioteknik, förbränningsteknik, kemiteknik och processteknik.

Vi utgår ifrån så kallad biomassa, alltså råvaror, restprodukter och avfall som i mångt och mycket anses sakna värde, exempelvis alger, mat och trädrester. Sedan forskar vi inom olika processer för att uppgradera, omvandla och raffinera denna biomassa, för att i slutänden kunna framställa olika typer av färdiga produkter. Produkterna kan vara bränsle och el, men lika gärna kemikalier och olika material.

Vad är biomassa?

Biomassa är ett samlingsnamn för råvara i form av organiska restprodukter och avfall. Den kan komma från en rad olika källor. Från skogsindustrin får man bark, spån och grot (grenar och toppar). Inom jordbruket kan det handla om halm och gödsel. Det finns även marin biomassa, som alger och tång. Slutligen kan det röra sig om det som helt enkelt kallas avfall, alltså slam, trä och matrester. Det senare källsorteras i allt fler kommuner och är en värdefull resurs.

Uppgradering -> omvandling -> raffinering

I vår forskning är vi aktiva inom olika processer och produktionskedjor för uppgradering, omvandling och raffinering av biomassan. Uppgradering handlar om värmebehandling, separering och pelletering, beroende på vad biomassan ska användas till. Den omvandling som sedan görs kan vara mikrobiell (jäsning, rötning), termisk (förbränning, förgasning) eller kemisk (förestring). Raffinering innebär rökgasrening (stoft, NOx), syntesgas (reformering, WGS) och biogas (H2S, CO2).

Vilka produkter kan bli resultatet?

Biomassa kan utgöra grunden för en mängd produkter inom olika områden. Det första du tänker på är kanske energi i form av el, värme och bränsle. Men det kan även handla om kemikalier, till exempel olika kolväten och ammoniak, eller om material som polymerer och kolfiber. Ofta blir resultatet av en process en kombination av olika produkter.

Projekt

Några projekt (avslutade, pågående och planerade):

 • Kostnadseffektiv partikelavskiljning
 • CHRISGAS
 • Biofiltrering av luft
 • Textilavloppsvatten
 • Biogas, nya substrat från havet
 • Heta rökgaser
 • Energi från skogen
 • Seafarm
 • Förgasningscentrum
 • Partikelemissioner från pelletseldning
 • Termoplaster från skogsråvara
 • Elfilterkoncept för stoftrening
 • Lantbrukets kretslopp

Medarbetare