Centre for Climate Emergency Studies

Vi lever i ett planetärt klimatnödläge. Det framgår allt tydligare i livets alla aspekter. Men vad menas med begreppen ”klimat” och ”nödläge,” och vad händer när de förs samman i ett ”klimatnödläge”? Vad innebär det för oss att orientera oss etiskt, kulturellt, politiskt och kunskapsmässigt till klimatets ofattbara komplexitet? Och i synnerhet till begreppet ”nödläge”? Hur kan vi skapa handlingsutrymmen i relation till tidsperspektiv och skalor som är svåra att greppa?

Centre for Climate Emergency Studies (Centrum för klimatnödlägesstudier) är en transdisciplinär plattform för forskning, utbildning och handling relaterad till klimatnödläget. I centrets verksamhet möts kritiska teoretiska, vetenskapliga och inte minst konstnärliga perspektiv och metoder. Fokus är på experimenterande, kreativitet, kritikalitet och klimatnödlägesrelaterad handling.

Vår forskning

Klimatkriser med potentiellt katastrofala konsekvenser utgör en planetärt akut situation. Detta har visats med tillräcklig grund över vetenskapliga discipliner och ämnesgränser. Som svar på forskarnas klimatvarningar har nationalstater, lokala myndigheter och universitet runt om i världen i allt större utsträckning förklarat ”klimatnödläge”. Trots sådana dramatiska proklamationer tenderar emellertid ett slags ”business-as-usual” att fortsätta. En problematisk klyfta uppstår således mellan politiska förklaringar baserade på vetenskap och en brist på nödvändiga klimatåtgärder.

Med klimatnödlägesstudier föreslås att allvaret i denna brist på handling frammanar ett paradigmskifte över ekologiska, sociokulturella, konstnärliga, politiska och vetenskapliga områden. Detta innebär införlivandet av vad som kan kallas för en geo-ontologi och geo-epistemologi över olika discipliner och ämnesgränser som placerar jorden som en aktiv förgrund snarare än en passiv bakgrund och som sätter fokus på skapandet av de geo-orienterade etiska, estetiska och pedagogiska praktiker detta innebär.

Med ett sådan paradigmskifte som utgångspunkt placerar klimatnödlägesstudier sig i skärpunkten mellan nuvarande vetenskaplig expertis när det kommer till orsakerna och effekterna av klimatnödläget och designen och konstruktionen av sektorsövergripande, mångfacetterade agenser och handlingsutrymmen. Från en sådan utgångspunkt försöker fältet kritiskt kartlägga befintliga kunskaper och artikulationer av "klimatnödläget" och utforska dess nuvarande epistemologiska och politiska status, och vidare att utveckla nya transdisciplinära, transversala konceptuella ramverk och samarbetsorienterade, projektbaserade pedagogiska modeller som möjliggör översättningsprocessen av "klimatnödläge” till ”klimatåtgärd”.

Avsikten är med andra ord inte nödvändigtvis att tillhandahålla expertis och kompetens inom något specifikt område utan att erbjuda geo-orienterade kunskaper som kan implementeras inom och över olika områden och ämnesgränser.

Bild: Naturkulturer vid Troentorp på Bjärehalvön
Naturkulturer vid Troentorp på Bjärehalvön. Ett bördigt jordbruksland är både ett geologiskt och agrikulturellt fenomen. I närheten förbinder en tågtunnel Köpenhamn med Göteborg, läckage under byggandet av denna orsakade omfattande kontaminering av land och hav. Vandringsleden Skåneleden passerar fältet, märkt med orange markörer som ett slags kulturellt ”organiserad” natur. Naturkulturer – deras historier, uttryck och texturer – utgör med bakgrund i sammankopplade klimatkriser en viktig del av klimatnödlägesstudier.

Utbildning

Aktiviteter

Med fokus på högre utbildning strävar Centre CES mot att etablera klimatnödlägesstudier som ett huvudområde för forskning och studier vid Linnéuniversitetet och som en del av ett framväxande internationellt nätverk. Centrets aktiviteter inkluderar seminarieserier som utforskar olika aspekter och dimensioner av klimatnödläget, ett antal mindre läsgrupper kring specifika teman, och en begynnande samling av texter, filmer, ljudinspelningar och andra resurser som tillsammans utgör fältets framväxande litteraturer.

Gruppen strävar även efter att proaktivt delta i den offentliga debatten kring klimatnödläget och de olika former av åtgärder som det involverar. Pedagogiska aktiviteter och samarbetsprojekt av olika slag, inklusive experimentella prototypkurser i klimatnödlägesstudier, utvecklas också.

Hotellrum

Forskare

Strandmiljö vid bronsåldersgravhögen Dagshög, söder om Torekov.
Strandmiljö vid bronsåldersgravhögen Dagshög, söder om Torekov. De komplexa tidsramverk som begreppet klimat innefattar, illustreras på ett fint sätt i bilden: horstens geologiska tid, gravhögar som ett kulturellt och historiskt fenomen, betongen och resterna av en brygga från senare tids verksamheter, där turister numera klättrar runt om somrarna.