Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Vi vill inspirera till, initiera och genomföra forskning kring effekter av styrning på individer och organisationer. Frågor i fokus är vad som händer med människor när de blir styrda och vad som händer med organisationer när vi styr varandra.

Forskargruppen CMAR träffas en gång i veckan: varje fredag kl 9:00–10:30. Är du intresserad av att delta på möten – hör av dig till Maria Mårtensson Hansson.

Vår forskning

Forskningsmiljön Centre for Management Accounting Research (CMAR) samlar forskare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, extern- och hållbarhetsredovisning och revision med intresse för styrstrukturer, styreffekter och beteendeaspekter på styrning. 

CMAR-gruppens forskningsintresse riktas mot områden som rör hur information kring organisationers verksamhet samlas in, bearbetas, rapporteras, kontrolleras och används som underlag för styrning samt vilka effekter detta har på organisationen och dess medarbetare samt dess omgivning.

Vi vill såväl initiera, inspirera som genomföra och sprida forskning kring styrning i den företagsekonomiska kontexten, vilket innefattar styrning och redovisning i olika organisationsformer och på olika nivåer. Som exempel finns fokus på villkoren för och effekterna av styrning och specifika frågor såsom vad som händer med individer/organisationer när de blir styrda, vad händer när förutsättningarna i form av reformer eller omvärldsförändringar påverkar styrningen och redovisningen.

Teoretisk inkluderar forskningen inom plattformen en stor bredd. Empiriskt studeras stora och små organisationer i privat och offentlig verksamhet. Forskningen kännetecknas av studier som följer hela styrningskedjan från högsta hierarkiska nivån ut i verksamhetens operativa verksamhet inklusive betydelsen av den externa redovisningen samt revisionens och revisorernas roll.

Forskningsmiljön kännetecknas av en stor andel extern forskningsfinansiering. Deltagarna i CMAR-gruppen söker aktivt extern forskningsfinansiering och har varit framgångsrika i att bli tilldelade medel från en rad olika finansiärer. Bland annat har gruppen under den senaste fem års perioden erhållit externa medel från bland andra Arbetsförmedlingen, Familjen Kamprads stiftelse, Handelsbankens forskningsstiftelser, Intsam, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation och Trafikverket.

Deltagarna i CMAR-gruppen publicerar sin forskning i så väl vetenskapliga tidskrifter, som på konferenser, i böcker, bokkapitel och rapporter. Det innebär att vi publicerar oss i såväl högrankade internationella vetenskapliga journaler som i mer praktiknära och undervisningsorienterad litteratur.

Utbildning

Deltagarna i CMAR-gruppen bedriver utbildning på alla nivåer, men en stor del av undervisningen återfinns på avancerad nivå. Detta inkluderar också genomförandet av en stor andel av de distansutbildningar som Ekonomihögskolan ansvar för, såväl fristående kurser som kurser inom program som andra fakulteter ansvarar för. Utbildningarna kännetecknas av en tydlig progression och håller hög teoretisk nivå, tillsammans med många praktiknära inslag.

De programinriktningar som deltagarna i plattformen ansvarar för har mycket gott renommé – både bland studenter och näringsliv vilket visar sig i ett högt söktryck och hög efterfrågan hos arbetsgivare efter examen (många får dessutom anställning redan innan examen). Det höga söktrycket återfinns i flera olika studentgrupper, Ekonomihögskolans egna studenter, studenter vid andra lärosäten och inte minst bland internationella studenter. 

En styrka i plattformen är dess starka koppling mellan forskning och utbildning och det stora antal studenter inom Civilekonomprogrammets controller- och redovisningsfördjupningar samt masterprogrammet i Business Process Control and Supply Chain Management. Genomgående kännetecknas undervisningen av en tydlig och nära koppling mellan forskning och utbildning.

 

Några av de programinriktningar som vi ansvarar för är:

 

Några av de distanskurser som vi ansvarar för är:

 

Utöver dessa deltar vi i många andra program och kurser – såväl vid Ekonomihögskolan som vid andra fakulteter inom Linnéuniversitetet

Nätverk

Den spirande kunskapsmiljön Mobilising and Managing Sustainable Transition

CMAR bildar tillsammans med ledarskap och entreprenörskap Ekonomihögskolans, i dagsläget, enda kunskapsmiljö ”Mobilising and managing sustainable transition”. Forskningen, utbildningen och den samverkan som bedrivs inom ramen för kunskapsmiljön syftar till att bidra till att privata och offentliga organisationer ökar sina möjligheter att möta samhällets framtida utmaningar på ett långsiktigt och hållbart sätt. En avgörande fråga för att kunna möta samhällsutmaningarna är en välfungerande och ändamålsenlig styrning och redovisning. Oavsett om det handlar om offentlig eller privat verksamhet är alltså en välfungerande styrning och redovisning avgörande för att en verksamhet ska kunna nå sina mål och attrahera resurser, både ekonomiska och mänskliga.

 

The Research School in Accounting – FIRE

Under 2022 har CMAR blivit medlemmar i ”The Research School in Accounting (Forskarskolan i redovisning, FIRE) som koordineras via Handelshögskolan i Stockholm. Detta är en viktig plattform för doktorander att presentera sin forskning och en plattform som erbjuder möjligheter att utveckla nätverk för både doktorander och handledare.

 

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

CMAR ingår i Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) – både i dess ledning och som deltagande forskare. AES är ett nätverk av forskare som tillsammans med ett drygt tjugotal mynidgheter arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

 

Strateginätverket 

CMAR leder och deltar i strateginätverket där alla med ett intresse for strategifrågor är välkomna. Nätverket arrangerar två workshops per termin med olika teman. Hitills har bl.a. följande teman behandlats digitalisering, genus, politisk styrning, ekonomistyrning och berättande allt i relation till strategifrågor.

 

FEKIS - Föreningen företagsekonomi i Sverige

I stort sett alla i CMAR-gruppen är medlemmar i FEKIS - Föreningen företagsekonomi i Sverige. Föreningen syftar till att främja utvecklingen av akademisk utbildning och forskning i ämnet företagsekonomi i Sverige. 

Samverkan och spridande av kunskap

Deltagarna i CMAR-gruppen samverkar med såväl lärare och forskare (lokalt, nationellt och internationellt) som med representanter för det omgivande samhället. Bland annat får vi inbjudningar från universitet i Sverige och internationellt som t.ex. gästforskare, -lärare och -föreläsare och som opponenter vid forskningsseminarier och disputationer, i betygskommittéer och som sakkunniga vid tillsättningar av tjänster. Vi deltar i beredningsgrupper och som granskare för olika forskningsfinansiärer. Vi deltar även i editorial boards och genomför granskningar av artikelmanus för flera vetenskapliga tidskrifter och konferenser. 

Undervisnings- och forskarmässigt bedrivs en omfattande samverkan såväl inom gruppen, institutionen, fakulteten som inom universitetet.

Samverkan med det omgivande samhället har tidigare framförallt varit inriktad mot privata företag där det sedan lång tid finns en väletablerad samverkan med många små, medelstora och stora företag, men också med olika företagarföreningar.

CMAR-gruppens deltagare har återkommande kontakter med det omgivande näringslivet både privata och offentliga organisationer som Ikea, Volvo, Länsstyrelserna, Region Kronoberg och Region Kalmar samt med de kommuner som ingår i regionen.