Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet

Syftet med Cähls verksamhet är att samordna det ämnesövergripande forsknings- och utvecklingsarbetet inom området ämnesdidaktik vid fakulteten för konst och humaniora.

Vår forskning

Vårt syfte är att synliggöra ämnesdidaktikens plats såväl internt vid fakulteten som externt. Detta gör vi genom att samla, organisera och utveckla den ämnesdidaktiska forskningsmiljön vid fakulteten. Vi har en löpande seminarieserie med möjligheter för forskare att diskutera pågående ämnesdidaktiska projekt. Vi har också gästseminarier med tillresta nationella och internationella forskare.

I dagsläget är det ett tjugotal forskare som är direkt knutna till Cähl och som individuellt eller i mindre konstellationer bedriver ämnesdidaktisk forskning. Här är särskilt språk- och litteraturvetenskaplig och historiedidaktisk forskning företrädd, men också andra ämnen som exempelvis musikpedagogik är representerade. Några genomgående teman i de enskilda projekten är: kunskap, meningsskapande, lärande, literacy, bedömning och urvalsfrågor kopplat till läromedel och undervisningens innehåll. Det fortlöpande arbetet i Cähl drivs av en föreståndare (Torsten Löfstedt).

Publikationer

Ett resultat av vårt arbete är antologin Möten med mening. Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (Karin L. Eriksson (red.) 2016) utgiven på Nordic academic press. För mer information om antologin och möjlighet till att beställa den, se förlagets webbsida.

Vi har även tagit oss an frågan om ämneslitteracitet och ämnesspråk som resulterat i nedanstående temanummer i HumaNetten, våren 2019: Ämnesspråk och ämneslitteracitet.

Vår senaste gemensamma forskningsfokus, Undervisningens vad – ämnesdidaktiska perspektiv på innehållsfrågan, har även den gett upphov till ett temanummer för HumaNetten (nr 49, hösten 2022)

Enskilda medlemmars publikationer nås via deras sidor, se medlemsförteckning nedan.

Ta del av det senaste

Om du är intresserad av att få kontinuerlig information direkt i din e-post om vad som sker inom Cähl och kallelser för kommande seminarier eller har frågor om Cähls arbete, kontakta föreståndare Torsten Löfstedt

Aktuella projekt

Undervisningens vad – ämnesdidaktiska perspektiv på innehållsfrågan

Den didaktiska triangelns vad-fråga, vad är innehållet i undervisningen?, är en central ämnesdidaktisk frågeställning, vars svar i hög grad formuleras i en ämnestradition, men som alltmer kräver en mer reflekterad och kritisk värdering, mot målet att utbilda och rusta elever och studenter med den nödvändiga kunskap och handlingsberedskap som krävs i det nuvarande och det kommande samhället.  

Svaret på vad-frågan bestämmer vilken kunskap som eleverna tänks tillägna sig, och det påverkas av olika aktörer. I skolundervisningen formuleras varje ämnes centrala innehåll i kurs- och ämnesplaner. Det finns dock ett ganska stort utrymme till lärarens val av undervisningsteman och undervisningsmaterial, där valet av läromedel och andra undervisningstexter spelar en stor roll för det kunskapsinnehåll som representeras i undervisningen. Även nationella prov har en styrande påverkan på undervisningens innehåll. I högskoleundervisning är frågan mer fri att formuleras i mål och kurslitteratur.

Inom CÄHL har vi det senaste två åren arbetat med den gemensamma vad-frågan och tagit oss an den utifrån olika ämnesinriktningar: bild, engelska, historia, moderna språk, musik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Frågan om undervisningens vad har tolkats olika i de skiftande ämnena, beroende dels på hur centralt läromedlet är för innehållsrepresentationen, dels på ämnets karaktär. Bild och musik har som samhällsfenomen genomgått ett djupgående skifte vilket blir synligt i ämnesundervisningen, genom inträdet av nya element: samtidskonst och digitalt skapande av musik. Vad-frågan för skapande blir i de ämnena också en fråga om vad som utmärker konst och musik.  

I historia och religion spelar läromedlen en stor roll för den bild som skapas av kunskapsinnehållet och den inriktning kunskapen får. I språkundervisning är valet av undervisningsmaterial utifrån styrdokumenten friare, men frågan nog så viktig: Vilka texter läses i engelskämnet och vilken bild av den engelskspråkiga världen och vilka ideologier representeras i dem? Och vad är innehållet i språkundervisning? I vilken mån lämnas det utrymme för de lärande att bestämma innehållet i det språk de lär sig?

Även i högskoleundervisning är kunskapsinnehållet beroende av det material som används. Vad är det för ett kunskapsinnehåll som utvecklas i ett rollspel om samhällsekonomi och hur stämmer olika handböcker för högre studier med examensmålen?

Genom de olika studierna synliggörs den mångfald på perspektiv som kan anläggas på vad-frågan och därigenom den komplexitet som präglar den, samt vilka likheter och skillnader som föreligger mellan olika ämnesdidaktiska angångssätt att besvara frågan om kunskapens innehåll och hur den representeras i undervisningen.

Tidigare projekt

Tidigare har Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora haft fokus på olika spekter på ämnesspråk. Läsåret 2020-2021 var seminarieverksamheten till stora delar fokuserade på denna inriktning. Målet var en antologi som kretsade kring ämnesspråk utifrån flera olika ämnen.

Medlemmar

Medlemmar