bok

Centrum för fackspråk (CFS)

Centrum för fackspråk (CFS) samlar forskare från institutionerna för språk och svenska. I vår språkvetenskapliga och flerspråkiga miljö bedrivs både kvantitativt och kvalitativt inriktad språkforskning i samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer.

Fackspråk och forskning

Fackspråk är vår paraplybeteckning för språkbruk inom domäner där deltagarna behöver känna till dess konventioner för att kunna kommunicera effektivt och med precision samt utan missförstånd eller otydlighet. Det är också ett språkbruk som används sinsemellan av yrkesfolk och andra specialister inom en viss domän.

Inom CFS speglas denna fackspråkliga bredd i forskning och samverkan. Här bedrivs forskning om exempelvis myndighetsspråk, akademiskt språk, medicinskt språk, juridiskt språk samt översättning av facktext. Även relationen mellan fackspråk och allmänspråk står i fokus – exempelvis när medborgare möter myndigheters texter och när organisationer kommunicerar med individer.

Exempel på forskning inom CFS:

  • The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS). Forskargruppen LEGS jämför engelska, svenska och tyska språkstrukturer i facktexter.

  • Kommunikation över mediegränser. Transmedieringens begränsningar och möjligheter. Ett projekt om hur kommunikativt innehåll förändras när det överförs mellan olika sorters medier.

  • Marknadens språk. Studier i talet om marknader från medeltid till nutid. Syftet med projektet är att öka kunskapen om den historiska utveckling som lett till att marknad har blivit ett dominerande begrepp i vår samtid (www.gu.se).

  • Metaforer i palliativ cancervård. Att göra det ofattbara fattbart. Det här projektet syftar till att öka förståelsen för språkets roll för att därigenom förbättra livskvaliteten för människor som lever med avancerad cancer.

  • Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård. Ett projekt om hur ett digitalt språkstöd kan underlätta kommunikationen i mödravården för svenska barnmorskor.

Fackspråk och utbildning

Forskarna vid CFS är aktiva lärare på fackspråksinriktade program och kurser vid institutionerna för språk och svenska. Dit hör Facköversättarprogrammet och kurspaketet i Språkrådgivning och textvård på avancerad nivå, men även fristående kurser i klarspråksarbete, kriskommunikation, rättslingvistik, retorik och terminologi. Undervisningen är förankrad i lärarnas aktuella forskning och ges främst på distans.

Fackspråk och samverkan

Forskargruppen vid CFS har direktkontakter med myndigheter och andra offentliga organisationer för att genomföra forskningsstudier, kompetensutveckling och integrering i kurser. Dit hör representanter för rättsväsendet, hälso- och sjukvård, skolan, svenska myndigheter, och kommuner och regioner.

Andra aktörer som vi samverkar med är EU-kommissionen och EU:s översättarverksamhet samt andra expertorgan som Språkrådet och Terminologifrämjandet. Forskargruppen har stor erfarenhet av uppdragsutbildning, uppdragsforskning och kompetensutveckling inom fackspråksområdet och tar gärna emot förfrågningar om sådant arbete.

Seminarieserie

På CFS har vi seminarier som ägnas åt varierande aspekter av fackspråk och professionsspråk. Vi presenterar pågående forskning och bjuder även in gästföreläsare. 

Våren 2024 äger följande forskningsseminarier rum, oftast både på Zoom och på plats i Växjö. Är du intresserad av att vara med som åhörare eller själv har förslag på ett seminarium, kontakta: Claes Ohlsson eller Jenny Ström Herold.

  • 16/1, kl 13.15−15 Margarita Zaitseva, gästforskare inom rättslingvistik vid Göteborgs universitet: Architectonics of American Courtroom Discourse (endast via Zoom)

  • 12/3, kl 13.15-15 Catharina Nyström Höög, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

  • 26/3, kl 13.15−15 Astrid Skoglund, Sofia Ask och Joacim Lindh, Institutionen för svenska, Linnéuniversitetet: Rättslingvistiskt seminarium

  • 23/4, kl 13.15−15 Nathalie Hauksson Tresch, Institutionen för språk, Linnéuniversitetet. The religious sign from a semiotic perspective. A social-semiotic interpretation of the challenges presented by the concept of religious sign in the context of French schools.

 

Årsrapporter

Centrum för fackspråk (CFS) årsrapport 2023

Medlemmar