Centrum för kultursociologi

Centrum för kultursociologi kombinerar humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder för frågor om människors livsvillkor, symboliska strukturer och maktrelationer.

Centrum för kultursociologi är en ämnesöverskridande forskningsmiljö där kultur både betraktas som ett objekt för forskning och ett perspektiv för analys av den sociala världen. Vi analyserar de meningsstrukturer som individer och grupper använder för att förstå och hantera sina erfarenheter och handlingar, men också hur mening skapas i social interaktion och formas av sociala strukturer och institutioner.

Vår forskning

Centrum för kultursociologi spänner över ämnen som pedagogik, sociologi, religionsvetenskap, social arbete, idrottsvetenskap och statsvetenskap. Navet i vår verksamhet är ett kultursociologiskt perspektiv som sätter fokus på meningsskapandets kraft och betydelse. Vi har också ett teoretiskt intresse för hur social solidaritet och tillhörighet skapas men också villkoras för olika grupper. Inom centret finns en stark forskningstradition kring barn- och ungdomskultur, migration, samt genus- och mångfaldsfrågor. Vår forskning berör också demokratifrågor ur ett mer kulturvetenskapligt perspektiv, där meningsskapande och känslor ses som en social kraft i sig, likaså sociologiska perspektiv på kultur- och idrottsfältet.

Ett särskilt fokus är hur barn och ungas livsvillkor påverkar lärande och möjligheter inom både utbildningssystemet och samhället i stort. Centrum för kultursociologi ingår i kunskapsmiljön Utbildning i förändring som fokuserar på att möta samhällsutmaningen kring förbättrade kunskapsresultat i det svenska utbildningssystemet. Ur vårt perspektiv innebär skolframgång också identitetsutveckling, bemyndigande och känslor av tillhörighet, därtill möjliggörs förbättrade kunskapsresultat av inkludering, social rättvisa och erkännande.

Projekt

Kalendarium

Seminarieserie

Skolan i det mångkulturella samhället

Seminarieserien Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

På grund av corona har centret inga utåtriktade träffar för tillfället.

Medlemmar

Nyheter