Centrum för pedagogisk ledning

Centrum för pedagogisk ledning vid Linnéuniversitetet utgör en portal för att möta den samhällsutmaning som det innebär att på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet leda och utveckla landets förskolor och skolor. Centrum för pedagogisk ledning vänder sig till lärare, rektorer, skolchefer samt politiker i skolväsendet. Vi verkar för att förbättra skolans ledning regionalt, nationellt och internationellt. Centret fokuserar på samverkan, i syfte att utveckla goda och djupa samarbeten med såväl interna som externa intressenter.

Detta gör vi

Centret har till syfte att på bredast möjliga sätt samverka, inspirera och stödja utbildning och forskning inom skolledning för hela förskolans och skolans verksamhet. Forskningsområdet omfattar de olika aspekter av att leda arbetet i klassrum och skola som leder till ökad måluppfyllelse i relation till läroplan och kursplaner. 

Vid Centret finns det statliga Rektorsprogrammet och professionsutbildningar för förskolans och skolans personal. Centret bedriver även forskning samt erbjuder konferenser och seminarier. 

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. 

Anmälan till Rektorsprogrammet vid Linneúniversitetet görs under både höst och vår. Läs mer om Rektorsprogrammet och hur du ansöker.

Kontaktperson: Katarina Ståhlkrantz.

Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och  pedagogiskt ledarskap

Professionsprogram/magisterprogram i pedagogik (60 hp) är ett program på kvartsfart som riktar sig till förskollärare, lärare och skolledare i samtliga skolformer. Programmet har tre ingångar:

Ingång I: Didaktik för förskollärare/lärare som vänder sig till dig som är förskollärare eller lärare och som vill utveckla din professionskompetens

Ingång II: Pedagogiskt ledarskap för förskollärare/lärare som vänder sig till dig som är förskollärare eller lärare och vill gå förberedande skolledarutbildning

Ingång III: Pedagogiskt ledarskap för rektorer som vänder sig till dig som gått rektorsprogrammet och som vill utveckla din professionskompetens

Syftet med denna utbildning är att du ska utveckla en vetenskaplig grund för pedagogiskt arbete inom förskola och skola, samt öka din teoretiska förståelse och analytiska förmåga.

Gemensamt för de tre inriktningarna är att de hjälper dig att bredda din kompetens, utveckla din undervisningsskicklighet och ditt ledarskap, samtidigt som du specialiserar dig inom din profession. Innehållet i utbildningens kurser speglas mot ett hållbarhetsperspektiv där yrkesetiska frågor är centrala. Programmet ger en magisterexamen och formell behörighet till studier på forskarnivå.

Kontaktperson: Mattias Lundin, programledare för professionsprogram i pedagogik

Forskning

Utbildningsforskning och ledarskapsforskning vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets forskning bedrivs i forskningsgrupper, centrum och kunskapsmiljöer. Förteckning över aktuell forskning redovisas under nedanstående forskningsgrupper och centrum.