Skolbarn och lärare i ring på golvet

Ledarskap i krissituationer i förskola och skola

Den här kursen erbjuder Linnéuniversitetet på uppdrag av Skolverket. Kursen genomförs i samverkan med Mittuniversitetet och vänder sig till dig som arbetar som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet, och som har fullgjort den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet eller äldre statlig rektorsutbildning.

Som rektor är du varje dag ledare och ansvarig för såväl barn/elever som anställda. Oftast bedrivs det ledarskapet under normala förhållanden, men så plötsligt kan en kris uppstå och ansvaret består, men ledarskapet måste ta sig andra uttryck och andra strategier måste till.

Oavsett storleken på krisen så bryts de vardagliga rutinerna och kräver ett ledarskap som redan innan krisen kommer, är repeterat och organiserat. Genom krismedvetenhet, krishantering och kriskommunikation kan organisationen och dess medarbetare lotsas genom de svårigheter och utmaningar som uppstår. Att utöva ledarskap i kriser skiljer sig från andra situationer på många sätt, men utgör också en stor möjlighet till lärande för en organisation. Winston Churchill’s citat ”never let a good crisis go to waste” är relevant än idag.

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Prata med din huvudman eller närmaste chef som gör en anmälan.

Anmälningsperioder för Fortbildning för rektorer:

  • 15 mars till 17 april inför höstterminsstart (anmälan till höstens kurs är nu stängd)
  • 15 september till 16 oktober inför vårterminsstart.

Länk till mer information och anmälan hittar du här.

Utbildningens innehåll och mål

Kursen behandlar ledarskap i krissituationer i förskola och skola. Kursen berör förebyggande arbete kopplat till systematiskt kvalitetsarbete och agerande när krisen kommer.

Det kan handla om allt från kriser i samhället som får följdverkningar i verksamheten och för ledarskapet, till kriser som har att göra med särskilda händelser i förskola och skola som kan påverka såväl grupper som enskilda individer bland personal, förskolebarn och elever.

I kursen behandlas teorier om kriser och krishantering, kommunikation och bemötande i krissituationer samt strategier för ledning i kris.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • redogöra för grundläggande teorier om kriser, krisers förlopp och hur kriser kan påverka verksamheter i skolan, skolpersonal och elever
  • resonera kring och analysera hur kriser i verksamheten kan förebyggas och hur det förebyggande arbetet kan införlivas i skolans systematiska kvalitetsarbete
  • redogöra för teorier om ledarskap i kris och diskutera tilllämpliga ledarskapsstrategier i krissituationer grundade i forskning.

Kursplan 4PE87U Ledarskap i krissituationer i förskola och skola, 7,5 hp.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Examinationen består av en gruppuppgift utifrån case som redovisas skriftligt och muntligt, samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Kursen är på avancerad nivå.

Genomförande och kostnader

Kursen kommer att gå på 12 % fart över två terminer (HT2023 och VT2024).

Kursens träffar är förlagda till Stockholm (två träffar) och i Östersund (en träff). Det ingår även två digitala träffar.

  •       Träff 1: 13-14 september 2023, Clarion Hotel, Stockholm
  •       Träff 2: 9 november 2023, digital träff
  •       Träff 3: 21-22 februari 2024, Clarion Hotel Grand, Östersund
  •       Träff 4: 22 mars 2024, digital träff
  •       Träff 5: 2-3 maj 2024, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm

I kursen används lärplattformen MyMoodle och för de digitala träffarna konferensverktyget Zoom.

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för lärosätenas kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för eventuella internat- och seminariedagar.

Kontaktpersoner