Skolbarn

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7,5 hp

Den här kursen erbjuder Linnéuniversitetet på uppdrag av Skolverket. Kursen vänder sig till dig som är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem och som huvudmannen ser som en lämplig framtida skolledare. På Linnéuniversitetet läser du kursen på grundnivå och huvudsakligen som fjärrundervisning, dvs digitalt i realtid.

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Prata med din huvudman eller närmaste chef som gör en anmälan.

Anmälan till höstterminen 2024 är nu stängd.

Mer information och länk till Skolverket finner du här.

Utbildningens innehåll och mål

Kursen behandlar rektors uppdrag, ansvar och roll samt styrning, ledarskap och kvalitetsarbete. Centrala teman är förskolans och skolans styrning, rektorn och det pedagogiska ledarskapet, rektorn och kärnverksamheten samt förskolan och skolan som lokal organisation. Skolhuvudmannens perspektiv samt rektorns omdöme och etiska kompetens involveras. 

Under utbildningen förutsetts kursdeltagaren att genomföra skuggning på förskola/skola av rektor.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • redogöra för skolväsendets politiska och administrativa styrning samt beskriva och resonera om de ramar och möjligheter som styrningen ger verksamheten
  • utifrån ledarskapsteorier och erfarenheter från pedagogisk praktik
    beskriva rektors uppdrag som pedagogisk ledare samt ge exempel på hur pedagogiskt ledarskap kan utövas
  • identifiera kompetenser som är av betydelse för rektors uppdrag samt värdera olika etiska perspektiv i rektors beslutsfattande
  • ge exempel på hur samtal och kollegialt lärande om kunskapsutveckling och lärande kan ledas utifrån analys av verksamhetens pedagogiska resultat
  • ange och motivera metoder för insamling och analys av data i syfte att följa upp, analysera och utvärdera verksamhetens organisering och förändringsbehov.

Kursplan 2PE54U Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, 7,5 hp.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsarbeten samt deltagande i seminarier. Kursen är på grundnivå.

Genomförande och kostnader

Kursstart för höstterminen sker den 3-4 september. Kursen ges under två terminer, HT24 och VT25 genom två internat och i övrigt i form av digitala träffar, vilket innebär att de flesta lärarledda tillfällen sker via digitalt e-mötesverktyg. Mellan kursträffarna har deltagarna uppgifter att lösa enskilt och i grupp. Även gruppmöten kan ske digitalt.

Kurskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden för internaten (kost och logi) är ca 4000 kr (exkl. moms).

Kontaktpersoner