Böcker, filmer och tidningar

Centrum för populärkulturstudier

Centrum för populärkulturstudier (Center for Studies in Popular Culture – PoCuS) är ett centrum för forskning, utbildning och samverkan kring populärkultur. Vi betraktar populärkultur som massproducerade och kommersiella uttryck för en rad gemensamma företeelser som är allmänt spridda i ett samhälle.

Populärkultur finns på regional, nationell och global nivå och populärkulturen kan undersökas i både samtida och historiska sammanhang. Genom att ta populärkulturen på allvar kan vi lära oss mycket om människors behov, känslor, idéer och hur kunskap förmedlas i samhället.

Forskning

Forskningen inom PoCuS är varierad och inkluderar ett stort antal forskare inom olika humanistiska ämnen som bedriver forskning på området populärkultur, både som enskilda forskare och inom ramen för större projekt.

Forskningen sträcker sig från Pixibokens betydelse, över studier av den sexuella välfärden kopplat till underhållningsprogrammet Fräcka fredag, till hur det historiska medieminnet av folkmordet i Rwanda har utvecklats sig i populärkulturen på en global nivå. För en närmare beskrivning av medlemmarnas forskningsprojekt se respektive forskares hemsida.

Medarbetare vid Linnéuniversitetet

Medarbetare vid andra universitet

Stefan Nyzell, Malmö universitet
Cecilia Trenter, Malmö universitet 
Jacob Löfgren, Lunds universitet
Ulf Zander, Lunds universitet

Humpodd