Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser

Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser studerar de invecklade förbindelser som fanns inom och mellan olika koloniala imperier samt likheter och skillnader mellan olika koloniala regimer och sammanhang, i både tid och rum.

Forskningen syftar till att ge en mer nyanserad bild av det förflutna genom att anlägga tvärvetenskapliga perspektiv inspirerade av såväl postkolonial teori, urfolksstudier som aktuell globalhistorisk forskning. Grundforskningen i klustret bygger i stor utsträckning på opublicerade källor och arkiv men innefattar också andra källor och metoder, såsom digitala verktyg och muntlig historia.

Bland de teman som forskarna i klustret studerar återfinns migration, mobilitet, identitet, religion, genus och sexualitet, etnicitet, slaveri, rasism, våld, interkulturell diplomati och ömsesidig påverkan mellan kolonier och koloniala metropoler. Forskningen befinner sig i frontlinjerna av den internationella, huvudsakligen historievetenskapliga, forskning som syftar till att skapa en ny, aktörsorienterad förståelse av den moderna kolonialismen. En sådan förståelse tar hänsyn till både mikro- och makrohistoriska förhållanden och processer och belyser såväl förbindelser och samband som uppdelningar, gränser och tystnader i de historiska källorna.

Den empiriska forskning som medlemmarna i klustret ägnar sig åt syftar också till att lyfta fram de nyanser och den komplexitet som döljs i vedertagna begrepp som ”imperialism”, ”europeisk expansion”, ”kolonialt förtryck”, ”civilisation” och ”postkolonialism”. Genom att kritiskt granska dessa och andra begrepp förknippade med den moderna kolonialismens historia tvingas vi ifrågasätta vad vi tror oss veta om exempelvis asymmetriska maktrelationer och motstånd i kolonialhistorien, liksom om kolonialismens följder i vår egen tid.

Koloniala möten och förhandlingsprocesser i Sydöstasien – en region som ännu inte fullt ut har integrerats i det globalhistoriska forskningsfältet – är ett starkt forskningsområde i klustret. Ett annat framträdande område fokuserar på det småländska bruket Huseby och dess ägare Joseph Stephens (1841−1934). Genom att studera brukets arkiv kan forskarna visa på de nätverk av kunskap och kapital som existerade mellan Skandinavien och det brittiska imperiet på 1800- och 1900-talen. Ett tredje fokusområde för klustret är nordiska staters och aktörers deltagande i olika koloniala företag, både i Norden, i synnerhet Sápmi, och utomlands. Även andra delar av Asien och Nord- och Sydamerika är starkt representerade i klustrets forskning.

Projekt

Forskare

Affilierade forskare

  • Henrik Cheetan Aspengren, Utrikespolitiska institutet
  • Bruce Buchan, Griffith University, Australien
  • Linda Andersson Burnett, Uppsala universitet