Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS)

Forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools arbetar med forskning, undervisning och kurser för kompetensutveckling inom områdena datalogiskt tänkande och programmering i skolor. Vårt arbete bedrivs i projekt som finansieras av ett antal nationella och internationella finansiärer och organisationer.

Forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) står på två ben. Dels datalogiskt tänkande, det som på engelska kallas computational thinking – en samling problemlösningsmetoder som innebär att ett givet problem och dess möjliga lösningar kan uttryckas på ett sätt som en dator också kan utföra. Dels kodningsteknik (coding skills) – att ha den kunskap och de färdigheter som gör att man kan programmera och implementera datorprogram.

Våra satsningar omfattar bland annat forskningsaktiviteter, undervisning och kompetensutvecklingskurser som har med datalogiskt tänkande och kodningsteknik i skolan att göra. Vårt konceptuella fokus karakteriseras av att vi utarbetar en helhetssyn på datalogiskt tänkande, som vi ser som en metod för framställning och lösning av problem med hjälp av olika verktyg för programmering.

Vi är involverade i ett antal olika forskningsprojekt. Vi ger även kurser som är baserade på aktiviteter där vi använder både visuell programmering, mikrokontroller och textbaserad programmering för att utveckla olika pedagogiska scenarier som introducerar datalogiskt tänkande och kreativ kodning inom olika ämnen och ämnesområden.

Vårt arbete bedrivs i form av projekt som finansieras av ett antal nationella och internationella finansiärer och organisationer. Vi arbetar i nära samarbete med Skolverket och med lokala och internationella företag inom området digitala lärandeprocesser (edtech). Under de senaste åren har vi samarbetat med fler än 500 svenska lärare, både på plats och via online-aktiviteter.

Aktuellt

Projekt

Övriga forsknings- och utvecklingsprojekt

Medarbetare

Övriga medarbetare

Samt ett antal amanuenser och studenter.

Workshopar och kurser

Workshopar för yrkesverksamma lärare

Kompetensutvecklingskurser för lärare på uppdrag av Skolverket

Utvecklade universitetskurser (kursplaner)

Utbildningsresurser

Utbildningsresurser som finns tillgängliga på olika Vimeo-kanaler (många videor om olika ämnen relaterade till datalogiskt tänkande och programmering i skolor).

Publikationer

Internationella konferenser

Aktiviteter mot allmänheten

  • Maker Tour: Ett projekt som undersökte hur man kan kombinera mobila Maker-aktiviteter i skolor på landsbygden, finansierat av Vinnova och Tillväxtverket
  • Innovation Lab: Ett nytt utrymme för att främja digitala innovationer på Videum Science Park, beläget på campus i Växjö