Cross-Laminated Timber (CLT)

Cross-Laminated Timber (CLT) är ett av de nyaste forskningsområdena vid institutionen för byggteknik. Det kombinerar den breda, vetenskapliga kunskapen från flera olika forskningsområden inom byggteknik med den praktiska erfarenheten hos starka, innovativa industripartner. Syftet är att vara drivande i utvecklingen och tillämpningen av det nya, hållbara byggnadsmaterialet korslimmat trä (KL-trä).

Vår forskning

Korslimmat trä (KL-trä; Cross-Laminated Timber, CLT, på engelska) är som plywood i större skala – minst tre skikt av massiva träskivor med en tjocklek på mellan 12 och 45 mm. KL-trä revolutionerar byggandet i trä, vilket skapar ett behov av forskning och utbildning längs hela värdekedjan. Forskningen inom området omfattar ett antal viktiga aspekter:

  • optimerad användning av råvaran i produkten,
  • utveckling av effektiva förbandssystem och pålitliga designverktyg,
  • bedömning och hantering av byggnadsrisker, samt
  • kolavtryck från byggsystem med KL-trä ur ett komplett livscykelperspektiv.

Råvara

Uppbyggnaden med olika skikt hos KL-trä innebär inte bara en utmanande uppgift i att beskriva dess komplexa mekaniska beteende, utan ger också möjlighet att optimera själva produkten. Detta är två viktiga forskningsfrågor som behandlas inom forskningsområdet Cross-Laminated Timber.

Vi utforskar nya metoder inom experimentell och numerisk mekanik för att uppnå en bättre förståelse för det trämaterial som används i KL-trä, med målet att skapa avancerade beräkningsmetoder för att karakterisera materialet. För att utnyttja råmaterialet trä i KL-trä så effektivt som möjligt måste procedurer för klassificering av råmaterialet anpassas. Därför optimerar vi sorteringssystem för KL-trä-tekniken.

Byggnadskomponenter

Användandet av KL-trä öppnar för helt nya sätt att bygga med trä. Nya konstruktionssystem, liknande betongkonstruktioner, gör konkurrenskraftig design av konstruktioner möjlig. Dessa nya konstruktionssystem är beroende av att nya, effektiva förband utvecklas. Därför utvecklas vid institutionen för byggteknik tillförlitliga designverktyg som möjliggör snabb utvärdering, urval eller utveckling av förband, vilket främjar effektiv konstruktion, konstruktionssäkerhet och hållbara kolavtryck.

Hållbarhet och övervakning

Inga byggnader baserade på KL-trä har ännu gått igenom en hel livscykel och kunskapen om deras prestanda under hela sin livslängd är begränsad. Därför utvecklar vi intelligenta mätmetoder för byggnader, effektiva procedurer för övervakning och robust dataanalys för att minska dessa osäkerheter. Detta resulterar i mer pålitliga modeller för långsiktig bedömning och hantering av risker.

Ett hållbart perspektiv

Att bygga med trä, och därmed även att bygga med KL-trä, lyfts fram starkt såväl inom politiken som av andra institutioner som ett hållbart byggande som tar oss ett steg närmare att nå våra klimatmål. För att kvantifiera hur hållbara KL-träbyggnader är, tillämpar vi en livscykelanalys på både enskilda komponenter och kompletta byggnader. Livscykelanalysen gör det möjligt att optimera designen med avseende på kolavtryck, prestandakrav och kostnadseffektivitet.

Publikationer

Forskningsprojekt

Medarbetare