Ecochange – så påverkas Östersjön av klimatförändringen

Övergödning, överfiske och miljögifter har länge varit problem i Östersjön. Det senaste hotet är klimatförändringen. Högre temperatur medför ökad nederbörd, ökad transport av sötvatten och humus från vattendrag och minskad salthalt i Östersjön. Forskningsprojektet ECOCHANGE kartlägger konsekvenserna – och föreslår åtgärder.

Högre temperatur medför ökad nederbörd och därmed ökat flöde i de norrländska älvarna. Konsekvensen blir att ökade volymer av humus och sötvatten förs ut i Bottenhavet och Bottenviken. Salthalten i havet minskar och det humusfärgade vattnet skymmer solljuset för havets växtplankton, basen i Östersjöns näringskedja. Samtidigt är humus en bra grogrund för bakterier som förväntas ta över som basproducenter. Ecochange studerar hur detta kommer att påverka resten av näringskedjan, upp till fiskbestånden.

Beträffande södra Östersjön visar forskningen inom Ecochange att landavrinningens effekter överskuggas av havets egen näringsbuffert, vilken byggts upp under århundraden av övergödning. Med ökande temperatur väntas ökande blomningar av blågröna alger under sommartid. Ecochange undersöker hur blågröna alger reagerar på en ökad temperatur och minskad salthalt och om blågröna algblomningar kommer sprida sig norrut i Östersjön.

EcoChange finansieras av den svenska regeringen, via Formas, som en del av regeringens strategiska satsning på forskning kring havsmiljön. Programmet tilldelades 35,4 Mkr för perioden 2010 till 2014. Finansieringen är nu förlängd till 2020.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan Umeå Universitet, Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Naturhistoriska Riksmuseet. Forskningen har resulterat i samverkan kring åtgärder med åtskilliga myndigheter.

Projektet finansieras av svenska staten, via Formas.

Läs mer på Umeå universitets officiella hemsida för EcoChange (svenska).

Läs mer på Umeå Universitets officiella hemsida för EcoChange (engelska).