EdTechLnu

Forskningen inom kunskapsområdet EdTechLnu har tre huvudspår:
• Utveckling av ny teknologi för att stödja utbildning och lärande.
• Undersökning av undervisning och lärande där elever och lärare använder digital teknologi.
• Förändring av utbildningsverksamheter genom implementering av digital teknologi.

Vår forskning

Ämnesområdet utbildningsteknologi (Educational Technology; EdTech) är studiet av hur digitala resurser kan användas och vidareutvecklas för att stödja all typ av utbildning, undervisning och lärande. Det gäller oavsett typ, syfte eller användningsområde för resurserna; inom såväl offentlig som privat sektor; på såväl organisatorisk nivå som användarnivå. Läs mer på ämnessidan för utbildningsteknologi.

Vad forskar vi om?

Den forskning som bedrivs inom kunskapsområdet EdTechLnu vid Linnéuniversitetet har tre huvudsakliga spår, vilka alla skapar förutsättningar för varandra:

  • Teknisk forskning med syfte att utveckla ny digital teknik och nya metoder för att stödja processer för utbildning och lärande. Denna forskning sker i samarbete med olika EdTech-bolag. Ett exempel på detta är tolkning och modellering av digitala utbildningsdata från digitala läromedel och administrativa digitala system med hjälp av visuell inlärningsanalys, i syfte att skapa ett pedagogiskt och rättssäkert system med visuellt beslutsstöd för såväl lärare som elever.
  • Pedagogisk forskning som undersöker undervisning där elever och lärare använder digital teknologi på ett hållbart sätt. Denna forskning inriktas på undervisning i sitt sammanhang genom att empiriskt förstå hur, när och för vem – men framför allt varför – digital teknologi kan underlätta lärandeprocesser. Lika viktigt är att dra lärdom av och diskutera sammanhang där teknologin visar sig utgöra hinder.
  • Organisationsforskning med fokus på utveckling och långsiktig implementering, i syfte att ur ett övergripande perspektiv förändra verksamheter. Ett exempel kan vara att via ett strukturerat arbetssätt för kompetensutveckling av lärare göra digitala miljöer till en självklar och daglig del för såväl skolledare och lärare som elever och övrig skolpersonal.

Nyckelområden i vår forskning är utbildningsteknologi, datavetenskap, medieteknik, pedagogik, implementeringsvetenskap, organisationsutveckling, psykologi och beteendevetenskap.

Vilka är våra mål?

  • Att utveckla ny teknologi för att stödja undervisning och lärande.
  • Att utveckla nya metoder för att studera effekterna av teknikstött lärande.
  • Att analysera, integrera och använda data relaterad till elevers lärande, online-beteenden och skoladministration, i syfte att öka utbildningskvaliteten för alla elever – oavsett skola, individuella förmågor och ålder.
  • Att förstå varför digital teknologi kan underlätta lärandeprocesser.
  • Att undersöka, beskriva och kritiskt granska implementering av digital teknik i undervisning i förskola, skola och högre utbildning.
  • Att utveckla innovativa alternativa och kompletterande verktyg och metoder för kommunikation (AKK), samt att ur ett användarperspektiv tvärvetenskapligt utforska hur dessa verktyg och metoder kan utformas så att de tar tillvara nya tekniska möjligheter, samt förenkla och förbättra implementation och tillgänglighet.
  • Att genom implementeringsvetenskap utveckla utbildningsverksamheter.

Projekt

Publikationer

Medarbetare

Samarbetspartner