Centrum för Educational Linguistics

Educational Linguistics (utbildningsinriktad språkvetenskap) samlar forskare inom språkvetenskap och språkdidaktik. Miljön har en nära koppling till lärarutbildning och vidareutbildning för verksamma lärare.

Forskning

Forskningen inom Educational Linguistics handlar om relationen mellan språk, tanke, kommunikation och kunskapsutveckling inom exempelvis förskola, skola och universitet. Såväl formella som semi-formella lärandemiljöer studeras. Forskningen bedrivs utifrån olika frågeställningar som kan röra exempelvis klassrumsinteraktion, ämnesspråk, språkutveckling, multimodalitet samt betyg och bedömning. Våra huvudområden kan sammanfattas i följande punkter: 

  • Flerspråkighet
  • Kritiska perspektiv
  • Litteraciteter
  • Undervisning och lärande
  • Utbildningsdiskurser och policies

Forskningsmiljön Educational Linguistics fungerar som ett paraply som för ihop utbildningsinriktad språkvetenskaplig forskning från flera språk genom samarbete mellan språkvetare och språkdidaktiker vid institutionen för språk och institutionen för svenska språket. Med stöd av målen för Linnéuniversitetet om framstående forskning till nytta för samhällsutvecklingen och utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans utvecklas forskningen och kopplas till utbildningarna för blivande och verksamma lärare. Forskarna i miljön ingår i interna och externa nätverk och samarbetar både med forskare i andra akademiska ämnen och med forskare från andra universitet liksom med lärare – från förskola till akademisk utbildning.

Utbildning

Forskningsmiljön Educational Linguistics är knuten till lärarutbildning och vidareutbildning för verksamma lärare. Forskningen är en resurs för studenterna genom undervisning, handledning och examination av självständigt arbete. Forskningspublikationer används som läromedel.

Evenemang

Tisdagar jämna veckor kl 9.30 träffas vi för EdLing-fika och diskuterar aktuella frågor och forskning inom Educational Linguistics.

Seminarieserie

På EdLing har vi regelbundna seminarier som ägnas åt ett brett spektrum av forskningsfrågor. Vi bjuder in gästföreläsare, håller artikelseminarier och lägger fram pågående forskning. 

Seminarieserie våren 2024

Educational Linguistics seminarieserie vt24.pdf

EdLing-dagen

Varje år anordnar vi ett symposium på något aktuellt forskningstema på campusområdet i Växjö. EdLing-dagen brukar vara förlagd till början/mitten av september. 

Konferenser

Verksamhetsberättelse

Publikationer

Nätverk

Medlemmar