Etnografiskt forum

Inom forskarmiljön behandlas gemensamma frågor som rör hantverket i att jobba med etnografiska och andra empirinära metoder och tillvägagångssätt. Miljön består av forskare och doktorander inom en rad olika discipliner, såsom socialt arbete, sociologi, pedagogik, idrottsvetenskap, kultursociologi och arkeologi.

Vår forskning

Det som förenar medlemmarna i Etnografiskt Forum är främst ett intresse för etnografisk forskning som hantverk och som vetenskaplig framställning, det vill säga både som metod och metodologi och som ett sätt att skriva och förhålla sig till vetenskaplig kunskap och omvärld.

Avsikten med miljön är att erbjuda ett forum för kollegial diskussion. Vi erbjuder utbyte och utveckling kring att arbeta med etnografiska metoder och skrivande inom en mängd olika projekt. Forumet behandlar frågor rörande forskarens tillträde till och relation till fältet, intervjuförfaranden, observationer, etnografisk analys, teorins betydelse i etnografiskt arbete, forskningsetiska dilemman och överväganden, etnografisk stil och genrer, multi-sited ethnography med mera.

Forskarmiljön består av såväl seniora forskare som doktorander och utgör i sin helhet ett forum för öppna diskussioner och samtal om etnografisk forskning i teori och praktik samt möjlighet till utbyte och stöd i skrivande av allt från etikprövningar och ansökningar om forskningsmedel till publicering av resultat.