Familjefokuserad omvårdnad

Forskning inom familjefokuserad omvårdnad (FFO) utgår från antagandet att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem på ett eller annat sätt påverkar övriga familjemedlemmar och även familjen som helhet. Forskningen inriktas därför på interaktioner och relationer inom familjen samt mellan familjen och dess omgivning, till exempel arbetskamrater och vänner.

Vår forskning

Utgångspunkten för FFO utgår från ett systemteoretiskt perspektiv som bland annat innebär att en förändring som drabbar en familjemedlem i form av till exempel ohälsa, också påverkar övriga familjemedlemmar - och vice versa. Denna ömsesidiga påverkan har också kunnat påvisas i forskning som tar sin utgångspunkt i familjers upplevelser och erfarenheter. Sjukdom i familjen innebär ofta att familjen konfronteras med existentiella frågor, och att de känner sig hotade eller upplever förluster i relation till sin nuvarande existens.

Forskningen omfattar två ansatser: Familjecentrerad- och familjerelaterad ansats. Familjecentrerad forskning fokuserar familjen som helhet, det vill säga patienten och dennes familjemedlemmar samtidigt. Forskningen adresserar frågor om interaktioner och relationer inom familjen och mellan familjen och dess omgivning, och utgår från familjens interna och externa resurser. Familjerelaterad forskning och omvårdnad fokuserar på patienten och ser familjemedlemmarna som kontext - eller vice versa.

Processen att hitta nya strategier för familjens fungerande kan vara mödosam och ibland omöjlig att hantera utan stöd utifrån. Men ofta får eller tar familjemedlemmar ett utökat ansvar för sin sjuke familjemedlem, vilket kan medföra så stora påfrestningar att det leder till ohälsa även för den som vårdar. Att involvera familjemedlemmar i det praktiska vård- och omsorgsarbetet kan alltså på kort sikt ha ekonomiska fördelar för samhället, men kan på längre sikt också få förödande ohälsokonsekvenser. Om familjen inte får det stöd som efterfrågas kan sjukdomssituationen resultera i ökad fysisk och psykisk belastning, övergrepp och försummelser inom familjen.

Utvecklingen av forskningsmiljön Familjefokuserad omvårdnad startade 1998, då vi inledde ett samarbete med Family Nursing Unit vid universitetet i Calgary, Canada. Dr. Lorraine Wright och hennes medarbetare introducerade oss i deras modell för familjefokuserad forskning och omvårdnad. Sedan dess har vi arbetat med att utveckla en modell som passar för våra kulturella förhållanden. 2004 öppnade vi en omvårdnadsmottagning för familjer kallad OMFAM som under 2009 ombildades till Centrum för forskning om familjers hälsa (CeFam). Härifrån bedrivs våra forskningsprojekt inom FFO, och här erbjuder vi också familjer Hälsostödjande familjesamtal som en väg mot upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Medarbetare

FFO utgörs av forskare med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet.

Eva Benzein, professor i omvårdnad, verksamhetsledare CeFam
Christen Erlingsson, lektor i omvårdnad
Susanne Syren, lektor
Carina Persson, adjunkt (post-doc)
Kristofer Årestedt, lektor
Sofia Almerud, lektor
Eva Gustafson, adjunkt
Margaretha Hagberg, lektor
Judit Wagner, lärare

Doktorander

Josefin Rahmqvist Linnarsson
Liselott Årestedt
Marie-Louise Möllerberg
Tomas Dalteg

Projekt

I dag pågår projekt med en familjecentrerad ansats inom olika populationer, till exempel:

  • Hur det är att vara en familj, då en familjemedlem lever med kronisk sjukdom
  • Hur det är att vara en familj, då en familjemedlem lever i livets slutskede
  • Interaktioner mellan personal och familjer på en intensivvårdsavdelning
  • Hur familjer omhändertas på en akutmottagning efter att en familjemedlem utsatts för våld

Flera studier är interventionsstudier, där modellen Hälsostödjande familjesamtal genomförs och utvärderas, till exempel då en familjemedlem lever med psykos- eller strokesjukdom, nydiagnosticerad demenssjukdom eller har genomgått gastric by-pass för fetma.

Ytterligare projekt som pågår har som syfte att utveckla och/eller översätta instrument som kan mäta och/eller analysera data på familjenivå, till exempel Family Hardiness (FHI), Family Sense of Coherence (F-SOC).

Instrumentet Familjers betydelse i omvårdnaden (FAMBO), på engelska Families' Importance in Nursing Care – Nurses' Attitudes (FINC-NA) har utvecklats av vår forskargrupp och har använts både i svenska och internationella studier.

Samverkan

Forensisk omvårdnad (en del av FFO)

I samband med den tredje Nordiska konferensen i Familjefokuserad omvårdnad i september 2010 bildades i Kalmar ett Nordiskt nätverk för forskning inom familjecentrerad omvårdnad. Nätverket är ett intressenätverk med syfte att stärka forskningen inom familjecentrerad omvårdnad. Ett 20-tal forskare från Sverige, Danmark och Norge anslöt sig till nätverket.

Under en vecka i november 2010 befann sig Eva Benzein och Carina Persson i Portugal för att delta i en konferens som en forskargrupp inom familjefokuserad omvårdnad på sjuksköterskeutbildningen i Porto anordnade. Eva var speciellt inbjuden för att berätta om utvecklingen av familjefokuserad omvårdnad i Sverige. Det var en annorlunda upplevelse att se Evas bilder översatta till portugisiska och visas parallellt med den engelska presentationen. Konferensen hölls därefter helt på portugisiska men det gick att förstå delar av en presentation där det framkom att en portugisisk sjuksköterska och forskare översatt och använt FINC-NA instrumentet för att se om och hur sjuksköterskors attityder till familjer förändrades efter en utbildningsintervention. Maria do Céu Barbieri, huvudansvarig för konferensen, hade förberett ett nätverksmöte med inbjudna forskare från Spanien och Brasilien som förhoppningsvis kan leda till ett fortsatt forskningssamarbete. Ett halvt dussin sjuksköterskor kom fram och presenterade sig och berättade att de varit i Växjö som en del av utbytesprogrammet mellan Escola de Superior de Enfermagem do Porto och Linnéuniversitetet.

I juni 2011 åkte Eva, Carina, Susanne , Margaretha och Christen till den tionde internationella konferensen i FFO i Kyoto i Japan. De var inbjudna för att berätta om vårt CeFam som utnämnts till ett excellent centrum av den internationella Family Nursing Association, och dels kommer vi att medverka med ett symposium och enskilda föredrag. 

I december 2010 fick vår forskningsmiljö ett forskningsstöd från fakulteten på ca 800.000 kr. Ansökan gällde att utveckla inriktningen forensisk familjevård inom rättspsykiatrin. Projektet sjösättes under våren 2011.

Susanne Syrén var under  hösten 2010 i Odense och undervisade en grupp sjuksköterskor i familjefokuserad omvårdnad. Sjuksköterskorna medverkar i forskningsprojektet ”Familiefokuseret sygepleje til ambulante hjertesvigtspatienter”, vid Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet och vid forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.