Skogens produkter (Forest Products)

Forskargruppen Skogens produkter bedriver spetsforskning inom området skogens produkter. Verksamheten behandlar råvaror, biprodukter och produktionsprocesser för att främja utnyttjandet av förnyelsebara material och bidra till målen för hållbar utveckling.

Vår forskning

Målet för forskargruppen Skogens produkter är att tillhandahålla kunskapsbaserade lösningar för att effektivt utnyttja skogsmaterial och utveckla funktionella och miljövänliga produkter. Skogens produkter bedriver tvärvetenskaplig forskning för att påverka hela skogens värdekedja, från anskaffning av råvara till produktutveckling, förädling och marknad. Detta sker i nära samarbete med välkända nationella och internationella forskningsinstitut, universitet och skogs- och träproduktindustrier.

Vi fokuserar på:

  • Bedömning av träkvalitet: Mikro- och makrostrukturanalyser, inklusive fysikalisk, mekanisk, kemisk och anatomisk karakterisering, av trä- och icke-träråvaror från olika skogsbruksmetoder för att föreslå den optimala tillämpningen.
  • Träskydd och -modifiering (Wood Protection): Förlänga livslängden för trä och andra biobaserade material och produkter genom att skapa nya funktionaliteter genom avancerad bearbetning.
  • Träkompositer: Trä- och fiberbaserade kompositer från förnybara källor (nya eller återvunna råvaror) för tillämpningar inom möbler och byggnader; valorisering av biprodukter från skogs- och jordbruksindustrin för utveckling av biobaserade lim och tillsatser.
  • Träbearbetning: Sågning, träbearbetning och trätorkning för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten.
  • Trämarknad: Handel och policyer för träprodukter, virkespriser och prognoser, produktion, konsumtion och handel med skogsprodukter.

Forskningen inom Skogens produkter är en del av forskningsområdet Skog och trä, samt Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.

Forskningsprojekt

Publikationer

Laboratorieresurser

Vi har välutrustade laboratorier och specialiserad, modern utrustning inom området trämaterialvetenskap och -teknik, till exempel ett anatomiskt laboratorium med modern mikroskopi, ett laboratorium för fysikaliska och mekaniska tester samt icke-förstörande testning, ett kemiskt laboratorium med våt och analytisk kemi, ett laboratorium för emissioner, klimat och beständighet, samt ett laboratorium för tillverkning av kompositpanel. Infrastrukturen används för att stödja forskning och utbildning av våra studenter, samt för att tillhandahålla tjänster för skogs- och träindustrin i södra Sverige.

Medarbetare