Forestry, Wood and Building Technologies

Inom forskningsområdet Forestry, Wood and Building Technologies vill man vid Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) skapa mer intelligenta beslutsstödsystem för träindustrin. Arbetet innefattar att förbättra och synkronisera informations- och kommunikationsflöden inom skogsbruket, liksom att identifiera samband mellan olika egenskaper hos träbaserade material med hjälp av bland annat big data.

Vår forskning

Forskarna inom Forestry, Wood and Building Technologies arbetar med grundläggande och tillämpade frågor, med målet att skapa mer intelligenta beslutsstödsystem för skogsbruket och träindustrin. En del av strategin är att öka digitaliseringen av skogsbruket och identifiera samband mellan olika mätbara egenskaper hos träbaserade material.

Arbetet kommer att inkludera hantering och synkronisering av nya digitala data, beräkningskrävande metoder, avancerad statistik och mycket stora uppsättningar data. Detta kräver kompetens inom områdena datavetenskap och statistik, förutom kunskap om skogshushållning och trämaterial. Några exempel:

  • Styrka, styvhet och formstabilitet är avgörande för träets konkurrenskraft – det enda förnybara byggnadsmaterialet för konstruktion. Virke kan klassificeras med hänsyn till dessa viktiga tekniska egenskaper, men högre utnyttjande av materialet kräver mer noggrann klassificering än vad som kan erhållas med metoderna på marknaden idag. Detta kommer att vara möjligt genom att använda de senaste framstegen inom informationsteknik.
  • Ett tekniksprång sker för närvarande inom skogsbruket, där man nyligen har fått tillgång till olika typer och stora mängder av data (data från lantmäteriets laserskanning, data för skogsmarker, skogliga grunddata, digitala data för skyddad natur, skogsområden och kulturlämningar etc). Dessutom finns automatiska mätningar via olika sensorer i alla delar av produktionskedjan och även i viss mån via omvärldsbevakande tjänster som tillhandahåller information om till exempel den lokala väderprognosen, priser, behovet av mängder och kvaliteter. Det finns en mycket stor potential att förbättra informations- och kommunikationsflöden inom skogsbruket, men dataflödena behöver synkroniseras. Dessutom kommer gränsöverskridande sensorer och kommunikationsflöden i hela produktionskedjan att ge oss tillgång till tidigare okända och sannolikt mycket stora mängder data (Big Data). Omsatt till ny, tillämpbar kunskap kan dessa data ge ett mycket högt ekonomiskt värde för skogsindustrin.
  • Tillämpningar av Big Data inom den skogsbaserade industrin och möbelbranschen, till exempel intelligent, personifierad produktion av trä- och möbelproduktpaket (metoder och programvara), stöd för smart verksamhet i affärsnätverk, utveckling av expertsystem baserade på intelligenta modeller av tillverkning i trä- och möbelbranschen, dataanalys för beslutsfattande, samt utveckling av intelligent trä- och möbelverksamhet genom integrering av avancerade styrsystem (till exempel baserade på mikrodatorer) och sensorer/ställdon.
  • Dataflöden måste integreras och standardiseras så att data kan skickas mellan olika system och användare längs hela hanteringskedjan och öka möjligheterna till mobil kommunikation. För att detta ska bli verklighet krävs ett fungerande gränssnitt för kommunikation, dels mellan systemen, dels mellan system och användare. Genom tillgång till aktuell data i rätt form och av hög kvalitet ges förutsättningar för flexibel och behovsanpassad styrning av skoglig operativ verksamhet, planering och optimering av skoglig logistik med transporter av skogsråvaran, samt effektivt genomförda skogliga affärstransaktioner.

Forestry, Wood and Building Technologies är ett tillämpningsområde inom Linnæus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications.

Foto: Peter Ekberg

Projekt

Publikationer

Medarbetare