Forskargruppen för förskolepedagogisk forskning (FOPP)

Gruppens forskning har fokus på förskolans och förskoleklassens organisering och undervisning. Forskningen är organiserad inom tre kunskapsområden: professionsforskning, didaktisk forskning, samt värdepedagogisk forskning. Områdena inkluderar förskollärares roll, barns lek, delaktighet, digitalisering, övergångar och lärande i en snabb och föränderlig värld.

Vår forskning

Forskargruppen för förskolepedagogisk forskning (FOPP) är en undergrupp inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Inom gruppen bedrivs forskning om förskollärares profession samt lärares arbete med barns utbildning, inkluderat förskolans systematiska kvalitetsarbete. Forskningsintresset riktas mot förskolans och förskoleklassens inre arbete med dess olika innehållområden. Vi intresserar oss särskilt för didaktiska frågor som rör undervisning, lek och lärande, samt övergångar. Därutöver är värdepedagogiskt arbete i ett värdepluralistiskt samhälle i fokus.

Vi bedriver i huvudsakligen praktiknära forskning i samarbete med rektorer, verksamhetsutvecklare, förskollärare och övrig personal. För oss är det viktigt att det är de frågor som är aktuella för de som arbetar närmast barnen som är ledande för hur vi utvecklar projekt. Det här ser vi som särskilt angeläget i en tid där uppdraget på grund av ökande boendesegregation och ökande svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare blir alltmer komplext.

I gruppen ingår seniora forskare, lektorer, doktorander och adjunkter, där de flesta ingår i förskollärarutbildningen. På så sätt kopplas forskning och grundutbildning samman genom bland annat handledning och föreläsningar.

Externa kontakter

Externa kontakter i forskargruppen är exempelvis:

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Medarbetare