Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning (FRIP)

Gruppens forskning centreras runt teoretiska och vetenskapliga aspekter såväl på professionen i fritidshem och dess möte med policyer som på barns perspektiv, relationsskapande och meningsskapande i praktiken.

Vår forskning

Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning är en undergrupp inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Gruppens forskningsintresse är nära relaterat till grundlärarutbildningens huvudämne fritidspedagogik och fokuserar på teoretiska och vetenskapliga aspekter såväl på professionen och dess möte med policyer som på barns perspektiv, relationsskapande och meningsskapande i praktiken. Den ämnesdidaktiska forskningen centreras dels runt den fritidspedagogiska undervisning som ska bidra till att erbjuda barn meningsfullhet under barns fria tid, dels runt den fritidspedagogiska undervisning som sker inom ramen för den obligatoriska skoldagen.

Forskargruppen har ambitionen att utvecklas till en nationellt ledande forskargrupp inom området och att utgöra en bas för universitets- och ämnesöverskridande forskarsamarbete. Gruppen vägleds också av ambitionen att nyttiggöra forskningen genom praktiknära arbete och analyser, där begrepp och teorier utvecklas som kan användas av verksamma lärare för att kommunicera och problematisera utmaningar i det egna yrkesutövandet. På detta sätt vill vi bidra till utveckling av såväl de professionellas yrkeskunnande som den pedagogiska verksamheten i fritidshem.

I gruppen ingår seniora forskare, lektorer, doktorander och adjunkter. Samtliga är också aktiva i grundlärarutbildningen. På så vis förstärks den vetenskapliga grunden i grundlärarutbildningens inriktning mot arbete i fritidshem.

Medlemmarna i miljön är aktiva i internationella samarbeten inom exempelvis Nordic educational research association (NERA) och European Early Childhood Education Research Association (EECERA), samt i det nationella universitets- och högskolenätverket för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Aktuellt

Projekt

På respektive projektsida finns aktuella publikationer.

Publikationer

Ny antologi om undervisning i fritidshem från forskargruppen för fritidspedagogisk forskning: Undervisning och ledarskap på fritids: Perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag (pdf-fil).

Medarbetare