Forskargruppen för värdepedagogisk forskning

Fokus för forskargruppen är värdepedagogiska frågor, till exempel hur värden kommer till uttryck, förhandlas och problematiseras i pedagogiska verksamheter. Forskningen är både teoretisk och praxisnära, och har en tydlig koppling till lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Vår forskning

Forskargruppen för värdepedagogisk forskning är en undergrupp inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP). I gruppen ingår seniora forskare, lektorer, doktorander och adjunkter som alla är aktiva i lärarutbildningen. 

Vårt fokus är värdepedagogiska frågor, till exempel hur värden kommer till uttryck, förhandlas och problematiseras i pedagogiska praktiker. Värdefrågor är en naturlig del av lärares arbete och något som är i ständig förhandling barn/elever emellan, samt mellan barn/elever och vuxna. Forskargruppen bidrar med kunskap om villkor för förändring, samt visar på möjligheter och hinder för delaktighet i olika pedagogiska praktiker.

Den forskning som bedrivs är både teoretisk och praxisnära med en tydlig koppling till lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Beröringspunkter finns till internationell forskning såsom value education, civic education och moral education.

Forskargruppen står bakom Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor, som fungerar som en arena för möten mellan verksam förskole- och skolpersonal och värdepedagogisk forskning.

Medarbetare