Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

Miljön bedriver forskning om lärares arbete samt om barns/elevers vardagliga liv och lärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Forskningen är praxisnära och sker ofta i nära samarbete med verksamma i pedagogisk praktik. Det finns även en tydlig koppling mellan miljön och lärosätets lärarutbildningar.

Vår forskning

I miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) vill vi stimulera till forskning med fokus på pedagogisk yrkesverksamhet och pedagogiska praktiker. Forskningsprojekten riktas mot utbildningssektorns olika institutioner – främst förskola, fritidshem, förskoleklass och skola, men även professionsutbildning med särskild uppmärksamhet mot lärarutbildning.

Vi vill uppmuntra till praktiknära studier där problemformuleringar tar sin utgångspunkt i faktiska problem, villkor och utmaningar i det vardagliga yrkesutövandet, samt till studier om barns och elevers deltagande i den pedagogiska praktiken. Forskningen bedrivs i nära anknytning till pedagogiska praktiker och har tydliga kopplingar till lärarutbildning.

Ledande nordisk forskningsmiljö

PEPP har ambitionen att utgöra en bas för nationellt och internationellt forskarsamarbete och att utvecklas till en ledande nordisk forskningsmiljö inom området. Miljön har också en pragmatisk ambition att nyttiggöra forskningen genom fältnära analyser där begrepp, modeller eller teorier utvecklas som kan användas av verksamma lärare för att kommunicera utmaningar i det egna yrkesutövandet. På det sättet vill PEPP bidra till utveckling av såväl de professionellas yrkeskunnande som de pedagogiska verksamheterna.

Forskningsområdet spänner över frågor som rör ett flertal yrkeskategorier, skolformer och verksamheter. Inom PEPP riktas emellertid ett särskilt intresse mot dels lärarna och deras arbete, dels de tidiga årens barn och deras tillvaro i den pedagogiska praktiken. Miljön ansluter till internationella forskningsfält som till exempel Teachers’ work, knowledge and professional development samt Early childhood education.

Aktuellt

 

Undergrupper

Det finns fem undergrupper inom forskningsmiljön PEPP:

Publikationer

Medarbetare

Utbildning och uppdrag

Representanter för PEPP deltar i såväl undervisning i som utveckling av kurser inom lärarprogrammen. Som exempel kan nämnas utvecklingen av VFU och synen på vetenskaplighet och yrkesrelevans i examensarbeten. Representanter för PEPP har utvecklat ett ramverk för samtliga kursplaner inom VFU på grund- och förskollärarprogrammen och även aktivt deltagit i implementeringsarbetets samtliga faser, samt utvecklat lärarutbildningens nya handledarutbildning. Dessutom tas särskilt ansvar inom specifika fält, såsom det förskolepedagogiska området, det fritidspedagogiska området, yrkeslärarutbildningen, samt skolans och förskolans digitalisering.

Under 2015 var medlemmar från PEPP starkt involverade i UKÄ:s utvärdering av VFU-kurserna, samt i att anpassa mål, kriterier, bedömningsunderlag och guider inom VFU till införandet av en tregradig betygsskala. Under 2018 var medlemmar från PEPP centrala aktörer i UKÄ:s utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningarna.

PEPP ingick dessutom som en del av den vetenskapliga ledningen i försöksprojektet kring övningsskolor – ett uppdrag från Utbildningsdepartementet som finansierades av regeringen 2015–2019.

PEPP har också, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, bedrivit försöksverksamhet med lämplighetsbedömning inför tillträde till lärarutbildning. Projektet finansierades av regeringen och pågick 2014–2017.

Nätverk och samverkan

PEPP samverkar med olika nätverk, nationellt såväl som internationellt.

  • Det internationella forskningsnätverket Transitions inom EECERA
  • ETEN, det europeiska nätverket för lärarutbildningar
  • Literacy Research Network – ett nordiskt nätverk för literacyforskning inom NERA
  • Leisure-time Pedagogy, ett nordiskt nätverk för fritidspedagogisk forskning inom NERA
  • NordYrk, nordiskt nätverk för yrkesutbildning
  • Forum för pedagogik och yrkeskunnande
  • Nordic Early Literacy Education
  • Nätverket Utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling
  • Nationellt nätverk för fritidspedagogik
  • Lokal samverkan med huvudmän i regionen inom ULF-avtalet