Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

Miljön bedriver forskning om lärares arbete samt om barns/elevers vardagliga liv och lärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Forskningen är praxisnära och sker ofta i nära samarbete med verksamma i pedagogisk praktik. Det finns även en tydlig koppling mellan miljön och lärosätets lärarutbildningar.

I miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) vill vi stimulera till forskning med fokus på pedagogisk yrkesverksamhet och pedagogiska praktiker. Forskningsprojekten riktas mot utbildningssektorns olika institutioner – främst förskola, fritidshem, förskoleklass och skola, men även professionsutbildning med särskild uppmärksamhet mot lärarutbildning.

Vi vill uppmuntra till praktiknära studier där problemformuleringar tar sin utgångspunkt i faktiska problem, villkor och utmaningar i det vardagliga yrkesutövandet, samt till studier om barns och elevers deltagande i den pedagogiska praktiken. Forskningen bedrivs i nära anknytning till pedagogiska praktiker och har tydliga kopplingar till lärarutbildning.

Ledande nordisk forskningsmiljö

PEPP har ambitionen att utgöra en bas för nationellt och internationellt forskarsamarbete och att utvecklas till en ledande nordisk forskningsmiljö inom området. Miljön har också en pragmatisk ambition att nyttiggöra forskningen genom fältnära analyser där begrepp, modeller eller teorier utvecklas som kan användas av verksamma lärare för att kommunicera utmaningar i det egna yrkesutövandet. På det sättet vill PEPP bidra till utveckling av såväl de professionellas yrkeskunnande som de pedagogiska verksamheterna.

Forskningsområdet spänner över frågor som rör ett flertal yrkeskategorier, skolformer och verksamheter. Inom PEPP riktas emellertid ett särskilt intresse mot dels lärarna och deras arbete, dels de tidiga årens barn och deras tillvaro i den pedagogiska praktiken. Miljön ansluter till internationella forskningsfält som till exempel Teachers’ work, knowledge and professional development samt Early childhood education.

Undergrupper

Det finns flera undergrupper inom forskningsmiljön PEPP:

Projekt

Aktuellt

 

Publikationer

Medarbetare

Utbildning och uppdrag

Representanter för PEPP deltar i såväl undervisning som utveckling av kurser inom lärarprogrammet. Som exempel kan nämnas utvecklingen av VFU och synen på vetenskaplighet och yrkesrelevans i examensarbeten. Miljön har också utvecklat lärarutbildningens nya handledarutbildning. Vad gäller VFU har vi utvecklat ett ramverk för samtliga kursplaner inom VFU på grund- och förskollärarprogrammen. Vi har även aktivt deltagit i implementeringsarbetets samtliga faser.

Under 2015 var medlemmar från PEPP starkt involverade i UKÄ:s utvärdering av VFU-kurserna, samt i att anpassa mål, kriterier, bedömningsunderlag och guider inom VFU till införandet av en tregradig betygsskala. Dessutom ingår miljön som vetenskaplig ledning i försöksprojektet kring övningsskolor – ett uppdrag från utbildningsdepartementet som finansieras av regeringen och pågår 2015-2019.

PEPP har också, på uppdrag av utbildningsdepartementet, bedrivit försöksverksamhet med lämplighetsbedömning inför tillträde till lärarutbildning. Projektet finansierades av regeringen och pågick 2014-2017.

Nätverk och samverkan

PEPP samverkar med olika nätverk, nationellt såväl som internationellt.

  • Koordinatorer för det nordiska forskningsnätverket Teachers' Work and Lives, ett nätverk under NFPF (vi arrangerar bl a sessioner varje år, i samband med den nordiska konferensen för pedagogisk forskning.
  • Medlemmar i Nationellt nätverk för professionsforskning och Forum för professionsforskning.
  • Medlemmar i AERAs (American Educational Research Association) forskningsnätverk Lives of Teachers.
  • Deltagare i arbetsgruppen för det nationella nätverket VILÄR (Verksamhetsintegrerat lärande), en samverkan kring forskning och erfarenhetsutbyte om integration mellan högre utbildning och arbetsliv.
  • Medlemmar i ETEN, det europeiska nätverket för lärarutbildningar.
  • CiCe – Children's Identity and Citizenship in Europé, ett av EU-kommissionens Sokrates-finansierade temanätverk. Till nätverket hör cirka 100 lärosäten från 29 olika länder i Europa. Det delade kunskapsintresset rör barns och ungas medborgerliga fostran och identitetsskapande i en europeisk kontext.
  • OMEP – Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire. Organisationen består av nationalkommittéer i fler än 60 länder. OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt. OMEP har rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet, och anordnar världskongresser och internationella möten. Två gånger om året kommer tidningen International Journal of Early Childhood.
  • Literacy Research Network – ett nordiskt nätverk för literacyforskning inom NFPF:s regi.
  • EECERA – European Early Childhood Education Research Association.