Forskningsklustret för imperieestetik

I en tid av klimatkris, globala orättvisor och de ojämlika villkor som gäller för människor under pandemier blir det allt mer tydligt att kategoriseringen av människor och ekologier i dominanta representationer har allvarliga konsekvenser.

Vår forskning

Forskningsklustret för imperieestetik vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies undersöker litterära, visuella, och ljudrelaterade kulturmedia i förhållande till dessa omständigheter. Klustrets forskning motiveras sålunda av det faktum att kulturell produktion är knuten till den materiella verkligheten. Klustret undersöker hur text bekräftar, problematiserar eller kullkastar imperialistiska agendor, både historiskt och i vår samtid.

Medlemmarna i Forskningsklustret för imperieestetik befinner sig i framkant av den postkoloniala forskningen genom att vi undersöker hur olika imperiekontexter har representerats i text, hur textbaserade representationer bidrar till att göra världen begriplig för imperialistiska agendor, samt hur text bestrider, kritiserar eller stör dessa processer.

Klustret inkluderar forskare som närmar sig dessa problem via ett antal olika regioner och teorier, inklusive post- och dekoloniala studier, ekokritik, politisk ekologi, world systems analysis, samt genus och intersektionella studier.

Forskare

Projekt