Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet

Forskningsmiljön Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet har tre teman: Global Europe, Europeiskt politiskt entreprenörskap samt Europeisk integration, EU-institutioner och EU:s beslutsfattande.

Svenska nätverket för Europastudier (nationella SNES) vid Linnéuniversitetet (SNES-LNU) bedriver forskning om europeisk politik i bred bemärkelse genom att fokusera på EU som utrikespolitisk aktör, Europeisk integration, EU:s institutioner och beslutsfattande, EU och en ifrågasatt demokrati samt Europeiskt politiskt entreprenörskap.

SNES har varit aktivt sedan 1997 och är ett av tre nätverk inom svenska regeringens satsning på att framhäva europastudier. Forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet består av forskare som bedriver teoretiska och empiriska studier av europeisk politik och samarbetar med nationella och internationella forskare i olika projekt. SNES-LNU har, vid sidan om nationella partners och nätverk, etablerat samarbete genom forskningsvistelser vid och/eller från University of Sunshine Coast (Australien), Harvard University, Columbia University, University of Central Missouri (USA), California Lutheran University (USA), Western Carolina University (USA), Webster University (USA), University of New Hampshire-Manchester (USA), North-West University (Sydafrika), Northumbria University (UK), Oxford University (UK), Franklin Institute Alcála (Spain), Instituto Mora (Mexiko), Pristhina University (Kosovo), Syddansk universitet (Danmark), Høgskolen i Østfold (Norge) och Aristotle University of Thessaloniki (Grekland) m. fl.

Miljöansvarig

Daniel Silander.

Just nu fokuserar SNES-LNU på följande forskningsteman:

Tema 1: EU som utrikespolitisk aktör

Ett tema i forskningen är EU som regional och global politisk aktör med särskilt fokus på EU:s utrikespolitik gällande arbetet för demokrati, säkerhetspolitik samt integration med intresse för relationerna mellan EU och Ryssland och mellan EU och det östliga partnerskapet. Forskningen har även inkluderat EU som global aktör och då särskilt EU i relation till globala aktörer och hur de agerar i samband med säkerhetspolitiska kriser.

Ansvarig: Natia Gamkrelidze

Tema 2: Europeisk integration, EU-institutioner och beslutsfattande

Ett andra forskningstema består av europeiska kriser samt integrationens och beslutsfattandets inverkan. EU står idag inför en rad kriser. Kriserna har resulterat i en politisering av EU:s områden och ett ökat stöd för extremhögern och EU-kritiska partier. Trots försöken att öka harmonisering och integration på EU-nivå, har medlemsstaterna blivit mindre villiga att överföra makt till EU-institutionerna. Forskning fokuserar på krisernas olika inverkan på den europeiska integrationsprocessen (olika EU-politiska områden, EU:s beslutsfattande, europeisk lag och implementeringen av den).

Ansvarig: Brigitte Pircher

Tema 3: En ifrågasatt europeisk demokrati

Ett ytterligare forskningstema är demokratins utbredning och urholkning i Europa. Under de senaste två decennierna har en tidigare global och europeisk demokratiutveckling allt mera utmanats av autokratisering, illiberalism och populism. Inom EU idag finns illiberala medlemsstater, men det går även att identifiera auktoritära tendenser. Detta utmanar inte bara den liberala demokratin utan och också EU:s grundläggande identitet och värdegemenskap. Utmaningen belyser vikten av fortsatt forskning kring hur demokratins konsolidering kan främjas för att bevara medborgares friheter och EU som freds- och integrationsprojekt.

Ansvarig: Daniel Silander

Tema 4: Europeiskt politiskt entreprenörskap

Forskningstemat Europeiskt politiskt entreprenörskap startade 2015 med ett strategiskt stöd från fakulteten för samhällsvetenskap som en del av Linnéuniversitetets satsning på det entreprenöriella universitetet. Forskningen kompletterar den etablerade forskningen om entreprenörskap genom att belysa hur den politiska arenan kan bidra till goda förutsättningar för entreprenörskap. Vår forskning fokuserar särskilt på europeiskt politiskt entreprenörskap.

Ansvarig: Charlotte Silander

Urval av pågående forskning

 • EU, östra Europa och demokrati

 • EU-Kina och klimatförändringar

 • EU och Israel-Palestinakonflikten

 • EU och Agenda 2030 och mål 16

 • Förändringar av EU-medlemsländernas verkställighet av EU-lagstiftningen i tider av kriser

 • EU:s råd som politisk entreprenör för den inre marknaden och förbättrad avreglering

 • Gradvis ökning av olika former av opposition i EU:s råd

 • Utvärdering av genomförandet av olika jämställdhets- och mångfaldsåtgärder inom akademin

 • Jämställdhet inom akademiska karriärer

 • Demokrati vid ett vägskäl 

 • Politiskt företagande, mångfald inom företagande och lokal tillväxt

Seminarier

Vår forskargrupp i Europastudier vill varmt välkomna dig till att diskutera de senaste frågorna inom europeisk politik. Vi möts via Zoom första måndagen i månaden kl. 12–13. Vid intresse att deltaga, kontakta daniel.silander@lnu.se

Aktiva forskare