Governance, Ethics, and Corruption (GEC)

Studier av den offentliga förvaltningens ljusa OCH mörka sida. I centrum för GEC-gruppens forskning står god demokratisk förvaltning och samhällsstyrning som är uthållig över tid.

Vår forskning

Att ett gott samhällsstyre ska vara demokratiskt, effektivt, jämlikt och hållbart över tid har stort stöd hos allmänheten världen över. Forskargruppen Governance, Ethics, and Corruption (GEC) intresserar sig för hur den demokratiska samhällsstyrningen kan uppnå detta, inte minst mot bakgrund av olika problem och utmaningar som politik och förvaltning har att hantera i demokratiska samhällen. I den offentliga samhällsstyrningen ingår aktörer från politik och förvaltning från olika nivåer i folkstyret som behöver samarbeta för att lösa olika frågor och problem och i många fall ingår också aktörer från den privata och frivilliga sektorn. Dessutom har många frågor och beslut en internationell och gränsöverskridande dimension. Vi studerar hur beslut fattas och genomförs och vilken roll olika aktörer har i dessa processer. Vår forskning intresserar sig särskilt för agerande i dessa processer som går stick i stäv med gott demokratiskt styre, orsaker till detta och hur det kan förhindras. Det kan handla om olika typer av etiska överträdelser, till exempel korrupt inflytande, intressekonflikter och politiska skandaler. Denna forskning sträcker sig från jämförande och statistiska studier till fallstudier av Sverige och andra fall och behandlar i huvudsak tre områden: offentlig förvaltning i ett svenskt eller jämförande perspektiv, governance i teori och praktik, samt etik och korruption. Vi integrerar också denna forskning i kurser på våra statsvetenskapliga program på såväl kandidat- som masternivå och vi samarbetar med organisationer utanför universitetet.

I vår strävan efter att bidra med mer kunskap på detta område ställer vi frågor som: Hur fungerar demokratisk samhällsstyrning? Hur är makten i samhället organiserad och hur är maktförhållandet mellan medborgare och myndighet? Vad avgör om en institution i samhället fungerar bra eller dåligt? Vad händer när normer från olika samhällssfärer - som till exempel den offentliga sektorn och näringslivet - möts i samarbete mellan olika aktörer? Granskas kvinnor och män på samma sätt i samband med politiska skandaler? Hur kan etik och integritet stärkas inom organisationer? Hur kan organisationer skydda sig mot korruption och annat oetiskt beteende?

Forskningen har fått finansiering från till exempel Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Craafordstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Europeiska kommissionen, den svenska regeringen och Transparency International. Gruppen samarbetar med ett antal forskare i Sverige och andra länder i gemensamma publikationer, konferenser, kurser och program och i ansökningar till forskningsråd.

Forskare

Forskare som vi samarbetar med

Frank Anechiarico, Maynard Knox Professor of Government and Law, Hamilton College, USA
Tigran Babajan, fil.dr. i statsvetenskap, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys samt Ersta Sköndal Bräcke högskola
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning
Tobias Bromander, fil.dr. i statsvetenskap, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet
Marie Eriksson, fil.dr. i historia, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet
Paul Heywood, Sir Francis Hill Professor of European Politics, the University of Nottingham, UK
Malin Lennartsson, docent i historia, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Otto Petersson, fil.dr. i statsvetenskap, Polisen
Lydia Segal, Associate professor, Business Law and Ethics, Suffolk University, USA
Glenn Sjöstrand, fil.dr. i sociologi, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet
Jörgen Ödalen, fil.dr. i statsvetenskap, Uppsala universitet