Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL)

Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning på en livsvärldsteoretisk grund. Forskningen berör hälsa, vårdande och lärande. Existentiella villkor fokuseras i relation till hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande samt hur vårdande kan bidra till att stödja och stärka hälsoprocesser och lindra lidande.

Vår forskning

Patientens perspektiv är framträdande i den forskning som bedrivs, där utsatthet och sårbarhet fokuseras, liksom patienters delaktighet i aktuella hälso- och vårdprocesser. Ett övergripande syfte med forskningen är att utveckla sådan vårdvetenskaplig kunskap som ger underlag för ett livsvärldsbaserat vårdande, som stödjer och stärker patienters egen förmåga till hälsa och välbefinnande. En vårdvetenskaplig helhetssyn ur ett livsvärldsperspektiv innebär att patienten förstås i relation till närstående, samhälle och kultur.

Den didaktiska forskningen syftar till att utveckla lärandestrategier som ska stödja och stärka vårdares beredskap i att möta och förstå patientens livsvärld. Det handlar om hur didaktiken kan optimera studerandes och vårdares lärandeprocess så att de kan vårda på ett medvetet och reflekterande sätt som stödjer patienters hälsoprocesser, skapar förutsättningar för välbefinnande och lindrar lidande. Det handlar också om hur didaktiken kan stödja patienters och närståendes lärande så att de ges förutsättningar för att kunna leva ett gott liv.

Forskning och utveckling inom området utbildningsdidaktik genomförs med syftet att utveckla lärandestöd och lärandemiljöer för att gynna integrering av teori och praxis i såväl teoretiska kurser som verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet. Centrala teman i den didaktiska forskningen är livsvärld, sammanflätning av teori med praxis, reflektion och lärandestöd. Exempel på lärandemiljöer i sjuksköterskeprogrammet är ULVE (Utveckling och Lärande Vård Enhet) inom verksamhetsförlagd utbildning i Växjö, och en hälsomottagning vilken startade höstterminen 2010. Såväl ULVE som Hälsomottagningen vilar på en vårdvetenskaplig och livsvärldsteoretisk grund, som gör dem unika i förhållande till didaktik och pedagogik i allmänhet.

Forskning med livsvärlden i fokus kräver en vetenskaplig medvetenhet och särskilda metoder. Därför ägnas arbete i forskningsmiljön åt utveckling av sådana vetenskapliga metoder som förmår bejaka livsvärldens rikedom av innebörder och som tar hänsyn till vetenskapens krav på objektivitet, validitet och generaliserbarhet. I forskningsmiljön är reflekterande Livsvärldsforskning (Reflective Lifeworld Research, RLR) en framträdande ansats, som har utvecklats av professor Karin Dahlberg.

Aktuellt

Medarbetare

Samverkan

Forskarna i forskningsgruppen har deltagit i uppbyggnaden av det internationella vårdvetenskapliga nätverket European Academy of Caring Science (EACS).

I EACS ingår Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Uppsala universitet från Sverige, Bournemouth University, University of Brighton och University of Hull från England, Aalborg University och Aarhus University från Danmark. Dessutom finns samarbete med Nord University, Norge och Technological Educational Institute of Epirus, Grekland samt Birmingham City University från England.

Projekt