Havsmiljöinstitutet vid Linnéuniversitetet

Havsmiljöinstitutet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex universitet och har som uppdrag att bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens för att förbättra havsmiljön.

Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Linnéuniversitetet har tillsammans med fem andra universitet (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet) fått i uppdrag av regeringen att samarbeta under benämningen Havsmiljöinstitutet. Samarbetet ger institutet tillgång till en bred kunskapsbas och den regionala spridningen ger också god geografisk täckning av Sveriges olika havsområden.

En viktig uppgift för Havsmiljöinstitutet är att ge en integrerad och komplett bild av den aktuella miljösituationen i våra hav. För att åstadkomma detta finns en nationell funktion för analyser och synteser vid det centrala kansliet i Göteborg. Dessutom finns miljöanalytiker vid de olika universiteten, vilket garanterar en god kunskapstäckning av alla svenska havsområden.

Linnéuniversitets verksamhet inom Havsmiljöinstitutet består av att delta i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter. Vi arbetar även med att skapa mötesplatser mellan forskare och myndigheter som arbetar med södra Östersjön.

Havsmiljöinstitutet presenterar miljösituationen i svenska havsområden på webbplatsen Sveriges vattenmiljö. Linnéuniversitetet bidrar här med expertis inom havsmiljöanalys.

Aktuellt

Medarbetare