Host Response to Biomaterials Laboratory (HoRB)

I forskargruppen Host Response to Biomaterials Laboratory studerar vi de reaktioner som uppkommer vid kontakt mellan blod och för kroppen främmande biomaterial. Målet är att bättre förstå inflammatoriska och trombotiska förlopp och minska dessa reaktioner, för att öka möjligheterna att vid behov ersätta funktionen av ett organ eller vävnad.

Vår forskning

Idag har vi möjlighet att ersätta organ, vävnader eller funktioner i kroppen som inte fungerar tillfredsställande. "Reservdelen" är per definition ett biomaterial och kan vara antingen naturlig eller syntetisk, och introduceras som en behandling i syfte att bibehålla eller förbättra livskvaliteten hos en patient. En höftprotes, mekanisk hjärtpump, dialysfilter eller transplanterad njure är alla exempel på biomaterial.

Med ökande ålder ökar också risken att enskilda organ börjar svikta, det vill säga fungera otillräckligt. I en åldrande befolkning har det därför uppstått ett behov av att kunna ersätta organ, vilket har stimulerat medicin-teknisk utveckling av fler och förbättrade biomaterial.

Ett biomaterial är ett för kroppen främmande material och exponering för levande vävnad är inte alltid komplikationsfritt. Oavsett om materialet är naturligt eller syntetiskt så ger kontakt med vävnad ofta upphov till en inflammationsreaktion, och i kontakt med blod även risk för trombos (skadlig koagulation). Därför krävs att biomaterialet har designats för att fungera tillsammans med levande vävnad. Detta är dock ofta svårt att till fullo uppnå. Ofta krävs att patienten ges läkemedel som dämpar inflammation samt minskar blodets benägenhet till att koagulera.

Syftet med vår forskning i forskargruppen Host Response to Biomaterials Laboratory (HoRB) är att studera de reaktioner som uppkommer vid kontakt mellan blod och biomaterial, för att bättre förstå inflammatoriska och trombotiska förlopp och kunna arbeta för att minska dessa skadliga reaktioner. Vårt huvudfokus är att studera hur molekyler och celler aktiveras och interagerar sinsemellan i inflammation och trombos. Vidare studerar vi hur dessa reaktioner kan stressa de celler som klär blodkärlen, de så kallade endotelcellerna. Vid stress har endotelceller visat sig tappa skyddande molekyler och därmed bli sämre på att dämpa inflammation.

För dessa forskningsprojekt har vi utarbetat modellsystem där vi kan studera humant blod och endotelceller utanför kroppen. Vi utsätter blodet för en främmande yta och studerar hur inflammation och trombos utvecklas. Som verktyg har vi en bred repertoar av analyser och hämmare till hjälp.

Host Response to Biomaterials Laboratory är en del av institutionen för kemi och biomedicin samt Linnæus University Centre for Biomaterials Chemistry.

Science outreach

Forskare lärde fyrorna mer om blod. Artikel i Smålandsposten 24 januari 2018 om Per Nilssons, forskningsledare för HoRB, besök på Ingelstad skola under Science Outreach-dagen.

Medarbetare