Idrott och utbildning i förändring

Inom forskargruppen Idrott och utbildning i förändring fokuserar vi på didaktiska frågor som rör ämnena idrott och hälsa samt specialidrott, men också på idrottsskolor och annan idrottslig verksamhet. Vi forskar även inom området lärarutbildning.

Vår forskning

Forskningsinriktningen innefattar flera forskningsprojekt som är relevanta för ämnesdidaktikens utveckling, nationellt så väl som internationellt, och för lärarutbildningen. De senaste åren har ett centralt projekt varit ett EU-finansierat samarbete med lärosäten från Norge och Nya Zeeland med fokus på inklusion och jämlikhet inom idrott och hälsa (Eduhealth). Genom observationer och samtal och intervjuer med lärare om deras undervisning har olika strategier identifierats för inklusion och deltagande på lika villkor i skolämnet idrott och hälsa. Eduhealth-projektet har i sin förlängning inneburit nya samarbeten med University of Western Cape i Sydafrika, Deakin University och Monash university i Melbourne och med Norges idrettshøgskole i syfte att fördjupa och bredda förståelsen för arbete med social justice-frågor i skolan, i synnerhet i ämnet Idrott och hälsa. I forskningsgruppen knyts de yrkesetiska principerna samman med den didaktiska reflektionen över undervisningen. Ett yrkesansvar handlar om att professionellt kunna sätta eleven i centrum, upprätthålla yrkesetiken och ta ett samhällsansvar. På temat etik och värden ser vi det också som viktigt att uppmärksamma kommuner på etablering av idrottsskolor.

Vi har forskning om specialidrott och idrottsskolor som uppträder i olika former. När det gäller ämnet specialidrott har institutionen blivit beviljade FoU-medel från Riksidrottsförbundet som bland annat innebär att i nära samarbete med skolor som bedriver specialidrott genomföra en studie som berör frågan om urvals-och antagningsprocessen till Idrottsgymnasier. Ämnesspråk i idrottsliga utbildningsverksamheter är ett annat fokus. Inom ramen för Skolverkets projekt Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den allra första tiden utvecklades exempelvis en modul där två delar riktar sig mot ämnet Idrott och hälsa. Därutöver pågår flera studier som syftar till att identifiera och utveckla ämnesspråket i idrottsliga praktiker. Skolämnet idrott och hälsa är därtill ofta det första ämnet där nyanlända elever tillåts bli integrerade i ordinarie klasser.

Vi arrangerar en seminarieserie som är öppen dels för personal vid institutionen för idrottsvetenskap, dels för kollegor som ingår kunskapsmiljön Utbildning i förändring, men också för andra intresserade.

Forskningsföreläsning

Medarbetare

Utbildning och uppdrag

Representanter för miljön deltar i såväl undervisning som utveckling av kurser inom ämneslärar-, grundlärar- och förskollärarprogrammet. Representanter för miljön har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa. Därtill kommer en medverkan i ett flertal kurser inom utbildningsprogrammen för förskollärare och grundlärare.

Forskare från miljön är också involverade i olika uppdrag och har bland annat varit ansvariga för framtagning av betygskriterier för självständiga arbeten på både grund- och avancerad nivå inom ämneslärarprogrammet, kartläggning av ämnesdidaktik inom ämneslärarprogrammet, fakultetens interna utvärdering av ämneskurserna i ämnet idrott och hälsa inom ämneslärarprogrammet samt verksamhetsintegrerad profil inom ämneslärarprogrammet.

Nätverk och samverkan

Forskare från miljön samverkar med olika nätverk, nationellt såväl som internationellt.

Nätverk för lärare i idrott och hälsa: Utifrån universitetets strategiområde Samhällelig drivkraft har Nämnden för lärarutbildning (NLU) prioriterat nätverk bestående av universitetets lärarutbildare och forskare samt skolväsendets lärare. Det övergripande syftet med nätverken är att främja kvalitetsutveckling av såväl lärarutbildningen som skolväsendet samt att stödja verksamma lärares kompetensutveckling i bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.