Idrottslig kultur, utveckling och ledning

Inom forskningsgruppen ID-KUL behandlas olika gemensamma frågor inom områdena samhällsvetenskap idrottsvetenskap och pedagogik utifrån skiftande kontexter såsom skolämnet idrott och hälsa, den organiserade folkrörelseidrotten och den mer professionaliserade tävlings- och arenaidrotten.

Vår forskning

Det som förenar gruppen är främst att forskningsperspektivet berör ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt där intresse riktas mot frågor rörande social rättvisa och jämlikhet, delaktighet, hälsa, etik, genus samt hur normer, värderingar och traditioner produceras och reproduceras i olika idrottsvetenskapliga sammanhang. Sammanhangen kan variera från skolans utbildning i idrott och hälsa/specialidrott till föreningsbaserad idrottslig träning och tävling eller till de inrättningar där träning bedrivs.

Andra aktuella och centrala frågor är vad som karakteriserar goda miljöer för såväl elitidrottsverksamhet som barn- och ungdomsverksamhet, samt den idrottsliga utvecklingen hos elitutövare.

Forskningsinriktningen berör också operativa frågor kring coaching, ledarskap, didaktik, läroprocesser och själva undervisnings- eller träningssituationen i skolan och i idrotten. I relation till detta studeras hur den befintliga utbildningsstrukturen svarar upp mot de behov som råder.

I forskningsgruppen ingår även projekt som är knutna till studier av hälso- och motionssektorn, som till exempel fitnessområdet.

Projekt

Forskare