Information and Software Visualization (ISOVIS)

Forskargruppen Information and Software Visualization fokuserar huvudsakligen på att genom analys och visualisering utforska stora och komplexa informationsmängder inom exempelvis biokemi, humaniora eller programvaruteknik. ISOVIS är ett viktigt forskningsområde inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Vår forskning

Visionen för forskargruppen Information and Software Visualization (ISOVIS) är att angripa den utmaning som big data innebär, genom att kombinera humancentrerad dataanalys och interaktiv visualisering som ett redskap för beslutsfattande. Dessa forskningsområden är ytterst relevanta för både akademi och ekonomi, eftersom såväl vetenskap som näringsliv i allt högre grad använder dataintensiv teknologi.

Humancentrerad visualisering handlar om att utveckla interaktiva tekniker för visualisering med utgångspunkt i användar- och uppgiftsrelaterad information, för att utforska och analysera komplexa datamängder effektivt. Sensordata som registrerats under en visualisering (t ex hjärnaktiviteter, ögonrörelser) kan också vara inblandad. Detta tillvägagångssätt kombinerar aspekter från olika forskningsområden, som informations- och vetenskapsvisualisering, människa-dator-interaktion, informationsdesign och kognition, men även det aktuella tillämpningsområdet. Bland alla underområden till visualisering koncentrerar vi oss huvudsakligen på informationsvisualisering, vilket fokuserar på visualisering av abstrakt data från hierarkiska, nätverks- eller symboliska informationskällor.

I kontrast till visualisering är så kallad data mining eller maskininlärning traditionellt mer datorcentrerat. För att ta itu med big data-utmaningen behöver vi dock dra nytta av fördelarna hos båda dessa tillvägagångssätt i samverkan, vilket är det viktigaste inslaget inom visuell analys. Då kan forskaren fokusera sin perceptuella och kognitiva skicklighet på den analytiska processen, samtidigt som han/hon använder avancerad datorhjälp för att stödja och stärka den utforskande processen. Designen och implementationen av visuella analysverktyg är en av de mest lovande infallsvinklarna när det gäller att hantera den allt större mängd data som skapas varje dag och som gör nya insikter och viktiga upptäckter möjliga.

Vår expertis och våra intressen inom forskning omfattar följande områden:

  • Textvisualisering och visuell textanalys
  • Artificiell intelligens/maskininlärning som kan förklaras med hjälp av visualisering
  • Nätverksvisualisering och visuell nätverksanalys
  • Multidimensionell datavisualisering
  • Grunderna i visualisering
  • Programvaruvisualisering
  • Människa-dator-interaktion

I projekt kombinerar vi vanligtvis expertisen hos personer inom olika ämnesområden: från interaktiv visualisering och visuell analys till maskininlärning, samt experter inom det specifika ämnet som lingvister eller forskare inom samhällsvetenskap. Vi är alltid öppna för att samarbeta med externa partner som tillhandahåller utmanande datauppsättningar tillsammans med intressanta forskningsfrågor.

Läs mer på ISOVIS webbplats.

Projekt

Publikationer

Medarbetare