Information Management (IM)

Information Management, förkortat IM, är en av forskargrupperna inom ämnet informatik. Vårt fokus är utveckling av hållbara modeller och metoder för design, implementering och utvärdering av informationssystem.

Vår forskning

Inom forskargruppen Information Management (IM) bedriver vi forskning som handlar om organisering och koordinering av resurser, processer och strukturer för informationshantering. Forskningsområdet är etablerat sedan flera decennier tillbaka och har utvecklats i olika steg vilka motsvarar utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT). IKT omfattar förutom informationsteknik (IT) med tillhörande mjukvara, datalagring och analysmetoder även mellanmänsklig kommunikation via teknik. I dag ser vi hur IT möjliggör en ökad integration exempelvis inom och mellan organisationer, vilket resulterar i alltmer komplexa miljöer och en mer avancerad användning av tekniken. IKT är alltmer en grundförutsättning för utveckling och lärande, det vill säga hur, när och varför man delar med sig av och använder information.

Linnéuniversitetets IM-forskning fokuserar på utveckling av hållbara modeller och metoder för design, implementering och utvärdering av informationssystem. IM-gruppens projekt använder ofta systemmodeller och -metoder för arbete med organisationers informations- och kommunikationsbehov.

I vår forskning ingår:

  • Modeller och metoder för analys av så kallad Big Data
  • Sociala och organisatoriska perspektiv på informationssäkerhet och -kvalitet
  • Systemtänkande, metoder och modeller för design av ideala informationsflöden
  • Digital förmåga, resurser och strategier för kunskapsutbyte i informationsintensiva organisationer
  • Aktionsforskning för förändringsarbete, implementering och utvärdering av digital teknologi.

Tillämpningsområden är såväl offentliga som privata organisationer.

Projekt

Exempel på planerade, pågående och avslutade projekt inom olika områden av Information Management.

Medarbetare