Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM)

IKM är ett samhällsvetenskapligt kunskapscentrum som bedriver forskning och kvalitets- och kompetensutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Vår forskning

Till IKM är ett antal forskare knutna som ägnar sig åt studier inom olika delar av missbruksområdet. Vi bedriver praktiknära behandlingsforskning med syftet att stimulera användningen av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder i det praktiska arbetet med personer med alkohol- och narkotikaproblem.

Forskningsområden

 • Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem
 • Dokumentation och utvärdering
 • Prevention
 • Motivationsarbete
 • Implementering av ny kunskap
 • Samverkan kring riskutsatta ungdomar

Miljön förvaltar även forskningsdatabasen IKMDOK som omfattar individuppgifter från ett 100-tal verksamheter inom missbruksvården. IKM ansvarar även för en unik treårig socialpedagogisk universitetsutbildning med inriktning mot ungdoms- och missbruksvården.

Projekt

En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar
Projektet som planeras pågå under åren 2016-2020 leds av Mats Anderberg och Mikael Dahlberg och syftar till att studera olika utvecklingsförlopp hos ungdomar med alkohol- eller missbruksproblem. Ungdomar som har varit i kontakt med öppenvårdsmottagningar runt om i landet följs upp med stöd av nationella register för att ta reda på hur deras alkohol- och narkotikaanvändning, psykiska hälsa och sociala situation förändras samt hur olika risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper. Projektet sker i samarbete med Maria-mottagningar i tio svenska städer och CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs universitet och finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten och Systembolagets Alkoholforskningsråd.

Medarbetare 

Forskningsdatabasen IKMDOK

IKMDOK har sedan 1994 utvecklat implementeringsstöd till utförarenheter inom främst missbruksvården. Tanken var redan från början att erbjuda stöd för att möjliggöra ett systematiskt arbete med dokumentation och lokal utvärdering. I implementeringsstödet ingår utbildning, arbetsplatsbesök, support, dataworkshops och en årlig konferens för deltagande verksamheter.

Själva forskningsdatabasen förvaltas av Linnéuniversitetet och övriga tjänster tillhandahålls, enligt avtal med universitetet, av Journal Digital. IKMDOK ger stöd till ett flertal intervjuformulär inom missbruksvården som ASI, Audit, BoendeDOK, DOK, Dudit, UngDOK m fl.

Mer information om IKMDOK

... kan hämtas via Journal Digital eller genom att kontakta:

IKMDOKs intervjumetoder

 • DOK – för vuxna personer med missbruksproblem
 • UngDOK – för ungdomar med missbruk och annan social problematik
 • BoendeDOK – för vuxna personer med olika former boendestöd
 • DOK Arbetsträning – för vuxna personer som deltar i arbetsrehabiliterande insatser
 • DOK EKB – för ensamkommande barn och ungdomar

Seminarium på Järva-mottagningen i Rinkeby den 13 september 2018

Seminarier och konferenser

Forskningsmiljön anordnar IKM-seminarier några gånger varje termin samt arrangerar en årlig nationell IKMDOK-konferens, där forskare och praktiker presenterar aktuell forskning och diskuterar angelägna frågor inom missbruksområdet.

IKMDOK-konferensen 2023

Konferensen ägde rum den 8–9 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården, www.lnu.se/ikm. Det är den 29:e konferensen i ordningen och belyser ett flertal aktuella frågor inom området. Konferensen vänder sig till verksamheter och praktiker som arbetar med eller är intresserade av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder i det sociala arbetet.

Nedan hittar du presentationerna som visades under konferensen. 

IKMDOK-konferensen 2022

Konferensen ägde rum den 9-10 november på Linnéuniversitetet i Växjö. Det var den 28:e konferensen i ordningen och belyste ett flertal aktuella frågor inom området. Nedan följer presentationerna i tur och ordning.

IKMDOK-konferensen 2021

Konferensen anordnades den 11 november, helt digitalt. Nedan hittar du presentationerna som visades under konferensen. 

IKMDOK-konferensen 2019

Konferensen ägde rum den 6-7 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnades av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det var den 25:e konferensen i ordningen. Konferensen riktar sig till verksamheter och praktiker som använder olika former av intervjumetoder för kartläggning och uppföljning.

 

Nätverk

Forskningsmiljön har ett etablerat samarbete med andra forskningsnätverk, t.ex. CERA (Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs universitet. Vi ingår även i Nätverket för skolsocial forskning vid Stockholms universitet och i Nätverket för Utvärderingsforskning vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Koppling till utbildning

Programmet Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård

Institutionen för pedagogik ansvarar för utbildningsprogrammet Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård, där vi ansvarar för bärande forskningsanknutna inslag i undervisningen. Det finns således en naturlig koppling mellan IKM:s forskningsmiljö och utbildningsprogrammets inriktning. Utbildningen är den enda på högskolenivå i Sverige som har särskilt fokus på dessa områden.

Uppdragsutbildning

Inom ramen för miljöns grundutbildning bedrivs även omfattande uppdragsutbildningar, t.ex. för personal inom psykiatri, socialtjänst, missbruksvård etc. avseende förhållningssätt, behandlingsmetoder, organisationsutveckling och utvärdering.